Министарство одбране Републике Србије
 
15.03.2018.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеникаГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
За пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

 
I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:
 
Управа за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије
 
Радно  место које се попуњавa:
1. Деловођа-оператер код Војно-дисциплинског тужиоца Нови Сад, ЕС 63201, ССС,    група радног места 08 и 550 бодова, место службовања Нови Сад, 1 извршилац.
 
Услов: 
- 4. степен стручне спреме (гимназија, правно-биротехничка, економска или средња школа информатичке струке)
- положен модул 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду
 
II  Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће о изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
III Место рада: Нови Сад.
 
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Марина Срећковић, телефон: 011/2064-334, војни локал: 290-334.

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: 
 
Редовним путем преко својих јединица за ВП 1084 Београд, Незнаног јунака 38, Бањица, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс“.
 
VII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, e-mail адреса, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема,
оригинал или оверену фотокопију сведочанства за сваки завршен разред средње школe,
оригинал или оверену фотокопију сертификата о  положеном 3, 4, 6 и 7 модулу по ECDL стандарду,
попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (исти тражити у команди јединице у којој се кандидат налази у служби) и
картон основних личних података (КОЛП).
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица и државни службеници, односно намештеници из Министарства одбране Републике Србије. 
 

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.


Овај оглас објављује се и на web страници Министарства одбране.