Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.03.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenikaGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
Za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

 
I Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:
 
Uprava za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije
 
Radno  mesto koje se popunjava:
1. Delovođa-operater kod Vojno-disciplinskog tužioca Novi Sad, ES 63201, SSS,    grupa radnog mesta 08 i 550 bodova, mesto službovanja Novi Sad, 1 izvršilac.
 
Uslov: 
- 4. stepen stručne spreme (gimnazija, pravno-birotehnička, ekonomska ili srednja škola informatičke struke)
- položen modul 3, 4, 6 i 7 po ECDL standardu
 
II  Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a koji obuhvataju prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
 
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
III Mesto rada: Novi Sad.
 
IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana“.

V  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Marina Srećković, telefon: 011/2064-334, vojni lokal: 290-334.

VI  Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: 
 
Redovnim putem preko svojih jedinica za VP 1084 Beograd, Neznanog junaka 38, Banjica, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs“.
 
VII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: 
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema,
original ili overenu fotokopiju svedočanstva za svaki završen razred srednje škole,
original ili overenu fotokopiju sertifikata o  položenom 3, 4, 6 i 7 modulu po ECDL standardu,
popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (isti tražiti u komandi jedinice u kojoj se kandidat nalazi u službi) i
karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica i državni službenici, odnosno nameštenici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. 
 

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.


Ovaj oglas objavljuje se i na web stranici Ministarstva odbrane.