Министарство одбране Републике Србије
 
14.02.2018.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника, у својству војних службеника и војних намештеника, у радни однос на неодређено време у РВ и ПВОГЕ­НЕ­РАЛ­ШТАБ ВОЈ­СКЕ СР­БИ­ЈЕ
УПРА­ВА ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИН­ТЕР­НИ КОН­КУРС
 
За при­јем про­фе­си­о­нал­ног вој­ног ли­ца или др­жав­ног слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­ме­ште­ни­ка, у свој­ству вој­них слу­жбе­ни­ка и вој­них на­ме­ште­ни­ка, у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­ме

I На­зив ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це Вој­ске Ср­би­је у ко­јој се вр­ши по­пу­на фор­ма­циј­ских ме­ста:
 
Рат­но ва­зду­хо­плов­ство и про­тив­ва­зду­хо­плов­на од­бра­на
 
Рад­на местa којa се по­пу­њавajу:
1. за­ва­ри­вач га­сом – елек­тро­за­ва­ри­вач, ВКВ, 1 из­вр­шилaц,
2. те­сар, КВ, 1 из­вр­шилaц,
3. елек­тро­ме­ха­ни­чар за во­зи­ла точ­ка­ше – во­зач, ВКВ, 1 из­вр­ши­лац,
4. ме­сар, КВ, 1 из­вр­ши­лац,
5. ку­вар, ВКВ, 1 из­вр­ши­лац,
6. ре­фе­рент за фи­зич­ко вас­пи­та­ње, С2С, 1 из­вр­ши­лац,
7. зи­дар – фа­са­дер, КВ, 1 из­вр­ши­лац,
8. елек­тро­ин­ста­ла­тер, ВКВ, 1 из­вр­ши­лац.
 
Усло­ви
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 1:
– за­вр­ше­на сред­ња ма­шин­ска шко­ла и спе­ци­ја­ли­за­ци­ја – ВКВ рад­ник и зва­ње за­ва­ри­вач га­сом или елек­тро­за­ва­ри­вач.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 2:
– за­вр­ше­на сред­ња тех­нич­ка шко­ла, КВ рад­ник и зва­ње те­сар.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 3:
– за­вр­ше­на сред­ња шко­ла од 4 го­ди­не и спе­ци­ја­ли­стич­ко обра­зо­ва­ње ВКВ, обра­зов­ни про­фил елек­тро­ме­ха­ни­чар за ма­ши­не и опре­му,
– во­зач­ка до­зво­ла „Ц” ка­те­го­ри­је.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 4:
– за­вр­ше­на сред­ња шко­ла од 3 го­ди­не, обра­зов­ни про­фил ме­сар.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 5:
– за­вр­ше­на сред­ња шко­ла од 4 го­ди­не и спе­ци­ја­ли­стич­ко обра­зо­ва­ње ВКВ, обра­зов­ни про­фил ку­вар.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 6:
– за­вр­шен фа­кул­тет спор­та и фи­зич­ког вас­пи­та­ња (240 ЕСПБ).
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 7:
– за­вр­ше­на сред­ња шко­ла 3. сте­пен и од­го­ва­ра­ју­ће обра­зо­ва­ње.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 8:
– за­вр­шен 5. сте­пен, спе­ци­ја­ли­за­ци­ја, елек­тро­ин­ста­ла­тер.
 
II Из­бор­ни по­сту­пак:
 
У из­бор­ном по­ступ­ку би­ће при­ме­ње­ни кри­те­ри­ју­ми про­пи­са­ни Од­лукoм о утвр­ђи­ва­њу ме­ра за спро­во­ђе­ње стра­те­ги­је ка­ри­јер­ног во­ђе­ња и са­ве­то­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а ко­ји об­у­хва­та­ју про­сек оце­на са ни­воа шко­ло­ва­ња ко­ји је про­пи­сан за при­јем на рад­но ме­сто (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва) и раз­го­вор са кан­ди­да­том (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва).
 
Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве и пот­пу­не, уз ко­је су при­ло­же­ни сви до­ка­зи и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за за­по­сле­ње на фор­ма­циј­ским ме­сти­ма за ко­ја кон­ку­ри­шу, би­ће упу­ће­ни на пси­хо­ло­шку про­це­ну ка­па­ци­те­та у над­ле­жне вој­но­здрав­стве­не уста­но­ве. На­ве­де­на про­це­на вр­ши се стан­дар­ди­зо­ва­ним те­сто­ви­ма. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­це­не пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем, на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на пси­хо­ло­шкој про­це­ни гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
Са кан­ди­да­ти­ма ко­ји за­до­во­ље про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та би­ће оба­вљен раз­го­вор. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња раз­го­во­ра кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем, на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.
 
Та­ко­ђе, за кан­ди­да­те ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са, уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност, би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца, ко­ју оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји се не ода­зо­ву по­зи­ву у би­ло ко­јој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор, пре при­је­ма у рад­ни од­нос до­ста­ви­ће ле­кар­ско уве­ре­ње о оп­штој здрав­стве­ној спо­соб­но­сти.
 
 
III Ме­сто ра­да: за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 1 и 2 – Пан­че­во, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 3, 4, 5 – Ба­тај­ни­ца, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 6 и 7 – Ла­ђев­ци и за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 8 – Зу­це.
 
IV Рок за под­но­ше­ње при­ја­ве на ин­тер­ни кон­курс је осам да­на и по­чи­ње да те­че од на­ред­ног да­на од да­на огла­ша­ва­ња у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.

V Ли­це ко­је је за­ду­же­но за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о ин­тер­ном кон­кур­су: ма­јор Не­бој­ша Ри­стић, те­ле­фон 011/3074-008.

VI Aдре­са на ко­ју се под­но­си при­ја­ва за ин­тер­ни кон­курс
 
Ре­дов­ним пу­тем пре­ко сво­јих је­ди­ни­ца за ВП 1094 Зе­мун, ули­ца Глав­на бр. 1, 11080 Бе­о­град, са на­зна­ком „за ин­тер­ни кон­курс”.
 
VII До­ка­зи ко­ји се при­ла­жу уз при­ја­ву на ин­тер­ни кон­курс
 
Уз при­ја­ву у ко­јој се на­во­де основ­ни лич­ни по­да­ци, адре­са ста­но­ва­ња, кон­такт те­ле­фон, е-mail адре­са, ред­ни број фор­ма­циј­ског ме­ста на ко­је се кон­ку­ри­ше, кан­ди­да­ти по­ред крат­ке би­о­гра­фи­је при­ла­жу и сле­де­ће:
 
- ди­пло­му ко­јом се по­твр­ђу­је зах­те­ва­на струч­на спре­ма;
- ди­пло­му о сте­че­ном зах­те­ва­ном зва­њу за ВКВ рад­ни­ке (са­мо за рад­на ме­ста за ко­ја је по­се­бан услов шко­ла за ВКВ рад­ни­ке);
- све­до­чан­ства за за­вр­шен сва­ки раз­ред зах­те­ва­не шко­ле;
- во­зач­ку до­зво­лу (за рад­на ме­ста во­за­ча);
- по­пу­њен и ове­рен обра­зац и са­гла­сност за из­вр­ше­ње без­бед­но­сне про­ве­ре (исти тра­жи­ти у ко­ман­ди је­ди­ни­це у ко­јој се кан­ди­дат на­ла­зи у слу­жби) и
кар­тон основ­них лич­них по­да­та­ка (КОЛП).
 
Сви до­ка­зи се при­ла­жу у ори­ги­на­лу или у фо­то­ко­пи­ји ко­ја је ове­ре­на у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
 
VIII Ли­ца ко­ја има­ју пра­во да уче­ству­ју на ин­тер­ном кон­кур­су:

На ин­тер­ном кон­кур­су мо­гу да уче­ству­ју про­фе­си­о­нал­на вој­на ли­ца и др­жав­ни слу­жбе­ни­ци, од­но­сно на­ме­ште­ни­ци из Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је
 
На­по­ме­не: 

Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве и при­ја­ве уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи у ори­ги­на­лу или фо­то­ко­пи­ји ове­ре­ној у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка, би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
 
Са­гла­сно од­ред­би чла­на 125. За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је, из­ме­ђу кан­ди­да­та ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са пр­вен­ство под јед­на­ким усло­ви­ма има су­пру­жник, од­но­сно члан по­ро­ди­це по­ги­ну­лог про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је, по­ги­ну­лог или умр­лог од по­сле­ди­ца по­вре­да за­до­би­је­них у вр­ше­њу слу­жбе у Вој­сци Ср­би­је и су­пру­жник про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је пре­ме­ште­ног из јед­ног у дру­го ме­сто слу­жбо­ва­ња.
 
Ин­тер­ни кон­курс спро­во­ди Кон­курс­на ко­ми­си­ја ко­ју име­ну­је ми­ни­стар од­бра­не.
Овај оглас об­ја­вљу­је се на web-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.