Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.02.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika, u svojstvu vojnih službenika i vojnih nameštenika, u radni odnos na neodređeno vreme u RV i PVOGE­NE­RAL­ŠTAB VOJ­SKE SR­BI­JE
UPRA­VA ZA LjUD­SKE RE­SUR­SE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
IN­TER­NI KON­KURS
 
Za pri­jem pro­fe­si­o­nal­nog voj­nog li­ca ili dr­žav­nog slu­žbe­ni­ka, od­no­sno na­me­šte­ni­ka, u svoj­stvu voj­nih slu­žbe­ni­ka i voj­nih na­me­šte­ni­ka, u rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vre­me

I Na­ziv or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce Voj­ske Sr­bi­je u ko­joj se vr­ši po­pu­na for­ma­cij­skih me­sta:
 
Rat­no va­zdu­ho­plov­stvo i pro­tiv­va­zdu­ho­plov­na od­bra­na
 
Rad­na mesta koja se po­pu­njavaju:
1. za­va­ri­vač ga­som – elek­tro­za­va­ri­vač, VKV, 1 iz­vr­šilac,
2. te­sar, KV, 1 iz­vr­šilac,
3. elek­tro­me­ha­ni­čar za vo­zi­la toč­ka­še – vo­zač, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
4. me­sar, KV, 1 iz­vr­ši­lac,
5. ku­var, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
6. re­fe­rent za fi­zič­ko vas­pi­ta­nje, S2S, 1 iz­vr­ši­lac,
7. zi­dar – fa­sa­der, KV, 1 iz­vr­ši­lac,
8. elek­tro­in­sta­la­ter, VKV, 1 iz­vr­ši­lac.
 
Uslo­vi
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1:
– za­vr­še­na sred­nja ma­šin­ska ško­la i spe­ci­ja­li­za­ci­ja – VKV rad­nik i zva­nje za­va­ri­vač ga­som ili elek­tro­za­va­ri­vač.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 2:
– za­vr­še­na sred­nja teh­nič­ka ško­la, KV rad­nik i zva­nje te­sar.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 3:
– za­vr­še­na sred­nja ško­la od 4 go­di­ne i spe­ci­ja­li­stič­ko obra­zo­va­nje VKV, obra­zov­ni pro­fil elek­tro­me­ha­ni­čar za ma­ši­ne i opre­mu,
– vo­zač­ka do­zvo­la „C” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 4:
– za­vr­še­na sred­nja ško­la od 3 go­di­ne, obra­zov­ni pro­fil me­sar.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 5:
– za­vr­še­na sred­nja ško­la od 4 go­di­ne i spe­ci­ja­li­stič­ko obra­zo­va­nje VKV, obra­zov­ni pro­fil ku­var.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 6:
– za­vr­šen fa­kul­tet spor­ta i fi­zič­kog vas­pi­ta­nja (240 ESPB).
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 7:
– za­vr­še­na sred­nja ško­la 3. ste­pen i od­go­va­ra­ju­će obra­zo­va­nje.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 8:
– za­vr­šen 5. ste­pen, spe­ci­ja­li­za­ci­ja, elek­tro­in­sta­la­ter.
 
II Iz­bor­ni po­stu­pak:
 
U iz­bor­nom po­stup­ku bi­će pri­me­nje­ni kri­te­ri­ju­mi pro­pi­sa­ni Od­lukom o utvr­đi­va­nju me­ra za spro­vo­đe­nje stra­te­gi­je ka­ri­jer­nog vo­đe­nja i sa­ve­to­va­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je („Slu­žbe­ni voj­ni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a ko­ji ob­u­hva­ta­ju pro­sek oce­na sa ni­voa ško­lo­va­nja ko­ji je pro­pi­san za pri­jem na rad­no me­sto (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va), psi­ho­lo­šku pro­ce­nu kan­di­da­ta (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va) i raz­go­vor sa kan­di­da­tom (20% od ukup­nog bro­ja bo­do­va).
 
Kan­di­da­ti či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne, ra­zu­mlji­ve i pot­pu­ne, uz ko­je su pri­lo­že­ni svi do­ka­zi i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve za za­po­sle­nje na for­ma­cij­skim me­sti­ma za ko­ja kon­ku­ri­šu, bi­će upu­će­ni na psi­ho­lo­šku pro­ce­nu ka­pa­ci­te­ta u nad­le­žne voj­no­zdrav­stve­ne usta­no­ve. Na­ve­de­na pro­ce­na vr­ši se stan­dar­di­zo­va­nim te­sto­vi­ma. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja pro­ce­ne psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem, na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Kan­di­da­ti ko­ji ne za­do­vo­lje na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Sa kan­di­da­ti­ma ko­ji za­do­vo­lje pro­ce­nu psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta bi­će oba­vljen raz­go­vor. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja raz­go­vo­ra kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem, na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Ta­ko­đe, za kan­di­da­te ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, uz nji­ho­vu pi­sa­nu sa­gla­snost, bi­će iz­vr­še­na bez­bed­no­sna pro­ve­ra u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o bez­bed­no­snim pro­ve­ra­ma li­ca, ko­ju oba­vlja Voj­no­be­zbed­no­sna agen­ci­ja.
 
Kan­di­da­ti ko­ji se ne oda­zo­vu po­zi­vu u bi­lo ko­joj fa­zi iz­bor­nog po­stup­ka gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Kan­di­da­ti ko­ji uđu u naj­u­ži iz­bor, pre pri­je­ma u rad­ni od­nos do­sta­vi­će le­kar­sko uve­re­nje o op­štoj zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti.
 
 
III Me­sto ra­da: za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1 i 2 – Pan­če­vo, za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 3, 4, 5 – Ba­taj­ni­ca, za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 6 i 7 – La­đev­ci i za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 8 – Zu­ce.
 
IV Rok za pod­no­še­nje pri­ja­ve na in­ter­ni kon­kurs je osam da­na i po­či­nje da te­če od na­red­nog da­na od da­na ogla­ša­va­nja u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.

V Li­ce ko­je je za­du­že­no za da­va­nje oba­ve­šte­nja o in­ter­nom kon­kur­su: ma­jor Ne­boj­ša Ri­stić, te­le­fon 011/3074-008.

VI Adre­sa na ko­ju se pod­no­si pri­ja­va za in­ter­ni kon­kurs
 
Re­dov­nim pu­tem pre­ko svo­jih je­di­ni­ca za VP 1094 Ze­mun, uli­ca Glav­na br. 1, 11080 Be­o­grad, sa na­zna­kom „za in­ter­ni kon­kurs”.
 
VII Do­ka­zi ko­ji se pri­la­žu uz pri­ja­vu na in­ter­ni kon­kurs
 
Uz pri­ja­vu u ko­joj se na­vo­de osnov­ni lič­ni po­da­ci, adre­sa sta­no­va­nja, kon­takt te­le­fon, e-mail adre­sa, red­ni broj for­ma­cij­skog me­sta na ko­je se kon­ku­ri­še, kan­di­da­ti po­red krat­ke bi­o­gra­fi­je pri­la­žu i sle­de­će:
 
- di­plo­mu ko­jom se po­tvr­đu­je zah­te­va­na struč­na spre­ma;
- di­plo­mu o ste­če­nom zah­te­va­nom zva­nju za VKV rad­ni­ke (sa­mo za rad­na me­sta za ko­ja je po­se­ban uslov ško­la za VKV rad­ni­ke);
- sve­do­čan­stva za za­vr­šen sva­ki raz­red zah­te­va­ne ško­le;
- vo­zač­ku do­zvo­lu (za rad­na me­sta vo­za­ča);
- po­pu­njen i ove­ren obra­zac i sa­gla­snost za iz­vr­še­nje bez­bed­no­sne pro­ve­re (isti tra­ži­ti u ko­man­di je­di­ni­ce u ko­joj se kan­di­dat na­la­zi u slu­žbi) i
kar­ton osnov­nih lič­nih po­da­ta­ka (KOLP).
 
Svi do­ka­zi se pri­la­žu u ori­gi­na­lu ili u fo­to­ko­pi­ji ko­ja je ove­re­na u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka.
 
VIII Li­ca ko­ja ima­ju pra­vo da uče­stvu­ju na in­ter­nom kon­kur­su:

Na in­ter­nom kon­kur­su mo­gu da uče­stvu­ju pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca i dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci, od­no­sno na­me­šte­ni­ci iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je
 
Na­po­me­ne: 

Ne­bla­go­vre­me­ne, ne­do­pu­šte­ne, ne­ra­zu­mlji­ve ili ne­pot­pu­ne pri­ja­ve i pri­ja­ve uz ko­je ni­su pri­lo­že­ni svi po­treb­ni do­ka­zi u ori­gi­na­lu ili fo­to­ko­pi­ji ove­re­noj u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka, bi­će od­ba­če­ne za­ključ­kom.
 
Sa­gla­sno od­red­bi čla­na 125. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je, iz­me­đu kan­di­da­ta ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa pr­ven­stvo pod jed­na­kim uslo­vi­ma ima su­pru­žnik, od­no­sno član po­ro­di­ce po­gi­nu­log pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je, po­gi­nu­log ili umr­log od po­sle­di­ca po­vre­da za­do­bi­je­nih u vr­še­nju slu­žbe u Voj­sci Sr­bi­je i su­pru­žnik pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je pre­me­šte­nog iz jed­nog u dru­go me­sto slu­žbo­va­nja.
 
In­ter­ni kon­kurs spro­vo­di Kon­kurs­na ko­mi­si­ja ko­ju ime­nu­je mi­ni­star od­bra­ne.
Ovaj oglas ob­ja­vlju­je se na web-stra­ni­ci Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.