Министарство одбране Републике Србије
 
12.02.2018.

Конкурс за пријем кандидата у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у БеоградуМИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

р  а  с  п  и  с  у  ј  е
К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду

 
У школској 2018/2019. години примају се кандидати из грађанства за кадете:

А) ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ:
- Основне академске студије, укупно 76 кадета на студијске програме:

- Менаџмент у одбрани;
- Противваздухопловна одбрана;
- Војноелектронско  инжењерство;
- Војномашинско инжењерство;
- АБХО;
- Логистика  одбране;
- Војногеодетско инжењерство;

- Интегрисане академске студије, 11 кадета на студијски програм Војно ваздухопловство. 

Садржаји у оквиру студијских програма су заједнички за I и II годину студија,  док ће се кадети опредељивати за одређени модул у оквиру студијског програма по завршетку II године студија, у зависности од постигнутог успеха и потреба система одбране.

Б) МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ:
- Интегрисане академске студије медицине: 25 кадета.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Кандидати треба да испуњавају опште  и  посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
- да су држављани Републике Србије;
- да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
- да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
а) Војна акaдемија
- да су рођени 1997. године, или касније;
- да су завршили четворогодишњу средњу школу или гимназију
- да похађају IV разред гимназије или средње школе.
Кандидати за кадете студијског програма Војно ваздухопловство морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм.
 
б) Медицински факултет ВМА
- да су рођени 1998. године, или касније;
- да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или
да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит, подлежу провери физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву прилажу:
- оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
- потврде надлежног органа да се против њих не води кривични  поступак  или поступак  због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
- оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно, сведочанства завршених разреда и оверен препис оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).

Приликом доласка на селекцију у Војну академију и Медицински факултет ВМА, кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта).
Кандидати који буду примљени на школовање биће обавештени када ће предати сведочанства о завршеном IV разреду школовања и диплому.
Кандидати који имају негативну медицинско-здравствену, психолошку процену и безбедносну проверу неће се рангирати.

Све трошкове превоза до војних школа ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу у војне школе.
 
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА:
 
а) Војна академија
Селекција кандидата за Војну академију се реализује у два дела.
У првом делу селекције, који се реализује на Војној академији, кандидати полажу пријемни испит који обухвата проверу знања из математике и проверу физичке способности. На основу резултата првог дела селекције, формира се прелиминарна ранг листа на основу мерила за утврђивање редоследа кандидата.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним  бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.Приликом доласка на први део селекције-пријемни испит кандидати су обавезни да донесу потврду од водећег лекара да су здравствено способни за физичку проверу и потребну спортску опрему.

Други део селекције обухвата медицинско-здравствену и психолошку процену, која је елиминационог карактера, на коју се позивају кандидати почев од најбоље рангираног па све до попуне потребног броја здравствено способних кандидата.

Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.

O терминима за селекцију по датуму, месту и времену кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне академије и Универзитета одбране и преко Центара МО где су конкурисали.

б) Медицински факултет ВМА
Провера физичке способности је елиминационог карактера, а информација о минимуму критеријума које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Mедицинског факултета ВМА.

Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке  способности,   као  и  датум,  место  и време  полагања  пријемног  испита,  биће истакнути на интернет страници Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране у Београду.

Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита, на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним  бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
 
a) Војна академија
Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
- успех  из средње школе  максималан број бодова је 40;
- провера знања из математике, максималан број бодова је 45 и
- провера физичке способности, максималан број бодова је 15.
Рангирање  кандидата  на основу пријемног испита извршиће се тако  што  ће се рангирати они кандидати  који постигну најмање 10 од могућих 45 бодова из математике.
Укупан максималан  број бодова  који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике.

б) Медицински факултет ВМА
Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
- успех из средње школе  или гимназије, максималан број бодова је 40;
- провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.
Рангирање  кандидата  на основу пријемног испита извршиће се тако  што  ће се рангирати они кандидати  који постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).
Укупан  максималан  број бодова  који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати  ће бити рангирани  на основу места на коначној ранг листи.
 
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
а) Војна академија
Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети приговор декану Војне академије, у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе кандидата.
Декан Војне академије доноси решење по приговору кандидата у року од три дана од дана пријема приговора.
На решење декана, кандидат може изјавити жалбу начелнику Војне академије у року од три дана од дана пријема решења. Начелник Војне академије решава по жалби у року од три дана од дана њеног пријема.
 
б) Медицински факултет ВМА
Прелиминарна ранг листа биће објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на огласној табли, на интернет страници Медицинског факултета ВМА, као и на интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети приговор декану Медицинског факултета ВМА, у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе на огласној табли Факултета.
Декан Медицинског факултета ВМА доноси решење по приговору кандидата у року од три дана од дана пријема приговора.
На решење декана, кандидат може изјавити жалбу Савету Медицинског факултета ВМА у року од три дана од дана пријема решења. Савет решава по жалби у року од три дана од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата  са укупним  бројем  бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг листа објављује се на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.
 
 
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА:
Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири  године што подразумева 240 ЕСПБ и интегрисаних академских студија за студијски програм Војно ваздухопловство у трајању од 5 година, што подразумева 300 ЕСПБ. После завршетка школовања, кадети стичу високо образовање и стручно звање које је прописано  акредитованим студијским програмима.
Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских  студија  у трајању од  шест  година, односно  360  ЕСПБ.  После  завршетка школовања  кадети  стичу високо  образовање  и стручно звање доктор медицине, како је прописано  акредитованим  студијским програмом.
 
За време школовања кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.
Након успешно завршеног школовања у Војној академији и Медицинском факултету ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода – службе.
У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњења обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања. 

Конкурс  је  отворен  oд  12.  фебруара  до  30. марта 2018. године.

Кандидати који конкуришу за кадете Војне академије и Медицинског факултета ВМА моћи ће да добију обавештење о резултатима  конкурса од стране војних школа за које су конкурисали.

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца Универзитета одбране:за Војну академију путем електронске поште stud.sluzba@va.mod.gov.rs, на  телефоне: 011/3603-112, 011/3603-344 или на интернет страници  http://www.va.mod.gov.rs, a за Медицински факултет ВМА путем електронске поште: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs, на телефоне: 011/3608-129, 011/3608-134, 011/3608-661, или на интернет страници http://www.mfvma.mod.gov.rs.