Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
12.02.2018.

Konkurs za prijem kandidata u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u BeograduMINISTARSTVO  ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE

r  a  s  p  i  s  u  j  e
K O N K U R S

za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu

 
U školskoj 2018/2019. godini primaju se kandidati iz građanstva za kadete:

A) VOJNE AKADEMIJE:
- Osnovne akademske studije, ukupno 76 kadeta na studijske programe:

- Menadžment u odbrani;
- Protivvazduhoplovna odbrana;
- Vojnoelektronsko  inženjerstvo;
- Vojnomašinsko inženjerstvo;
- ABHO;
- Logistika  odbrane;
- Vojnogeodetsko inženjerstvo;

- Integrisane akademske studije, 11 kadeta na studijski program Vojno vazduhoplovstvo. 

Sadržaji u okviru studijskih programa su zajednički za I i II godinu studija,  dok će se kadeti opredeljivati za određeni modul u okviru studijskog programa po završetku II godine studija, u zavisnosti od postignutog uspeha i potreba sistema odbrane.

B) MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE:
- Integrisane akademske studije medicine: 25 kadeta.
 
USLOVI KONKURSA:
Kandidati treba da ispunjavaju opšte  i  posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
- da su državljani Republike Srbije;
- da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
a) Vojna akademija
- da su rođeni 1997. godine, ili kasnije;
- da su završili četvorogodišnju srednju školu ili gimnaziju
- da pohađaju IV razred gimnazije ili srednje škole.
Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program.
 
b) Medicinski fakultet VMA
- da su rođeni 1998. godine, ili kasnije;
- da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Uz prijavu prilažu:
- overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
- overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
- potvrde nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični  postupak  ili postupak  zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
- overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, svedočanstva završenih razreda i overen prepis ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).

Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA, kandidat mora imati dokument za ličnu identifikaciju (lična karta).
Kandidati koji budu primljeni na školovanje biće obavešteni kada će predati svedočanstva o završenom IV razredu školovanja i diplomu.
Kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu, psihološku procenu i bezbednosnu proveru neće se rangirati.

Sve troškove prevoza do vojnih škola radi realizacije prijemnog ispita i provere fizičkih sposobnosti i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.
 
SELEKCIJA KANDIDATA:
 
a) Vojna akademija
Selekcija kandidata za Vojnu akademiju se realizuje u dva dela.
U prvom delu selekcije, koji se realizuje na Vojnoj akademiji, kandidati polažu prijemni ispit koji obuhvata proveru znanja iz matematike i proveru fizičke sposobnosti. Na osnovu rezultata prvog dela selekcije, formira se preliminarna rang lista na osnovu merila za utvrđivanje redosleda kandidata.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim  brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.Prilikom dolaska na prvi deo selekcije-prijemni ispit kandidati su obavezni da donesu potvrdu od vodećeg lekara da su zdravstveno sposobni za fizičku proveru i potrebnu sportsku opremu.

Drugi deo selekcije obuhvata medicinsko-zdravstvenu i psihološku procenu, koja je eliminacionog karaktera, na koju se pozivaju kandidati počev od najbolje rangiranog pa sve do popune potrebnog broja zdravstveno sposobnih kandidata.

Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.

O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne akademije i Univerziteta odbrane i preko Centara MO gde su konkurisali.

b) Medicinski fakultet VMA
Provera fizičke sposobnosti je eliminacionog karaktera, a informacija o minimumu kriterijuma koje je neophodno da kandidat zadovolji biće istaknuta na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.

Vremenski termini određeni za zdravstveni pregled, psihološko testiranje i proveru fizičke  sposobnosti,   kao  i  datum,  mesto  i vreme  polaganja  prijemnog  ispita,  biće istaknuti na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i Univerziteta odbrane u Beogradu.

Lista kandidata koji ispune uslove za polaganje prijemnog ispita biće istaknuta najmanje sedam dana pre termina za polaganje prijemnog ispita, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz biologije ili hemije na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim  brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA
 
a) Vojna akademija
Utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
- uspeh  iz srednje škole  maksimalan broj bodova je 40;
- provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 45 i
- provera fizičke sposobnosti, maksimalan broj bodova je 15.
Rangiranje  kandidata  na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako  što  će se rangirati oni kandidati  koji postignu najmanje 10 od mogućih 45 bodova iz matematike.
Ukupan maksimalan  broj bodova  koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova. Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, a u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike.

b) Medicinski fakultet VMA
Utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
- uspeh iz srednje škole  ili gimnazije, maksimalan broj bodova je 40;
- provera znanja iz hemije i biologije, maksimalan broj bodova je 60.
Rangiranje  kandidata  na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako  što  će se rangirati oni kandidati  koji postignu najmanje 50% + 1 bod na svakom od testova koji polažu na prijemnom ispitu (16 bodova iz hemije i 16 bodova iz biologije).
Ukupan  maksimalan  broj bodova  koji kandidat može da ostvari iznosi 100. Kandidati  će biti rangirani  na osnovu mesta na konačnoj rang listi.
 
NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED
 
a) Vojna akademija
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti prigovor dekanu Vojne akademije, u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste kandidata.
Dekan Vojne akademije donosi rešenje po prigovoru kandidata u roku od tri dana od dana prijema prigovora.
Na rešenje dekana, kandidat može izjaviti žalbu načelniku Vojne akademije u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Načelnik Vojne akademije rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.
 
b) Medicinski fakultet VMA
Preliminarna rang lista biće objavljena do 48 časova od momenta završetka prijemnog ispita na oglasnoj tabli, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA, kao i na internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti prigovor dekanu Medicinskog fakulteta VMA, u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste na oglasnoj tabli Fakulteta.
Dekan Medicinskog fakulteta VMA donosi rešenje po prigovoru kandidata u roku od tri dana od dana prijema prigovora.
Na rešenje dekana, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Medicinskog fakulteta VMA u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.
Nakon odlučivanja po prigovoru, komisija utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata  sa ukupnim  brojem  bodova stečenim po svim kriterijumima.
Konačna rang lista objavljuje se na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA i internet stranici Univerziteta odbrane u Beogradu.
 
 
ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:
Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri  godine što podrazumeva 240 ESPB i integrisanih akademskih studija za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u trajanju od 5 godina, što podrazumeva 300 ESPB. Posle završetka školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano  akreditovanim studijskim programima.
Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih  studija  u trajanju od  šest  godina, odnosno  360  ESPB.  Posle  završetka školovanja  kadeti  stiču visoko  obrazovanje  i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano  akreditovanim  studijskim programom.
 
Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, tokom školovanja im se isplaćuju novčana primanja i putni troškovi u skladu sa zakonskom regulativom, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobne obaveze.
Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.
U slučaju prekida školovanja zbog slabog uspeha, prekida školovanja na lični zahtev i neispunjenja obaveza regulisanih ugovorom o školovanju, lica na školovanju su u obavezi da nadoknade troškove školovanja. 

Konkurs  je  otvoren  od  12.  februara  do  30. marta 2018. godine.

Kandidati koji konkurišu za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA moći će da dobiju obaveštenje o rezultatima  konkursa od strane vojnih škola za koje su konkurisali.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta, studenata i slušalaca Univerziteta odbrane:za Vojnu akademiju putem elektronske pošte stud.sluzba@va.mod.gov.rs, na  telefone: 011/3603-112, 011/3603-344 ili na internet stranici  http://www.va.mod.gov.rs, a za Medicinski fakultet VMA putem elektronske pošte: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs, na telefone: 011/3608-129, 011/3608-134, 011/3608-661, ili na internet stranici http://www.mfvma.mod.gov.rs.