Министарство одбране Републике Србије
 
05.02.2018.

ИНТЕРНИ КОНКУРС за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника, у својство војног службеника у радни однос на неодређено време у Протоколу Министарства одбранеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ КОНКУРС 

за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника, у својство војног службеника у радни однос на неодређено време

I Назив организационе јединице Министарства одбране у којој се врши попуна формацијских места
Протокол Министарства одбране 

Радно место које се попуњава:
1. Референт за протокол, С1С – 1 извршилац.

Услов: 
Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, на основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године; знање енглеског и још једног језика на нивоу 1111 STANAG 6001 или на нивоу првог степена према критеријуму Војне академије; поседовање сертификата за приступ и коришћење података и докумената са ознаком степена тајности; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.

II Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијском месту за које конкуришу, биће упућени на психолошку процену у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем, на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем, на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција. 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

III Место рада:
Бирчанинова број 5, Београд.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече од наредног дана од дана оглашавања у магазину „Одбрана”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: потпуковник Бобан Марковић, телефон: 011/3203157 или 32157.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс
Поштом на адресу: Протокол Министарства одбране, Бирчанинова број 5, Београд, са назнаком „за интерни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у Деловодству Протокола на наведеној адреси (Објекат „КулаД”).

VII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и мејладреса, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- сертификат или неки други доказ о познавању енглеског и још једног језика на нивоу 1111 STANAG 6001, или на нивоу првог степена према критеријуму Војне академије; сертификат за приступ и коришћење података и докумената са ознаком степена тајности; 
- сертификат о положеним модулима 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду (сертификат било којег овлашћеног ECDL тест центра); 
- мишљење и сагласност претпостављеног старешине ранга команданта батаљона или вишег;
- картон основних личних података (КОЛП).

VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу
На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица и државни службеници, односно намештеници из Министарства одбране Републике Србије. 

Напомене
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања. 

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране. 

Овај оглас објављује се на вебстраници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана”.