Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.02.2018.

INTERNI KONKURS za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika, u svojstvo vojnog službenika u radni odnos na neodređeno vreme u Protokolu Ministarstva odbraneMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
PROTOKOL MINISTARSTVA ODBRANE

r a s p i s u j e
INTERNI KONKURS 

za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika, u svojstvo vojnog službenika u radni odnos na neodređeno vreme

I Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta
Protokol Ministarstva odbrane 

Radno mesto koje se popunjava:
1. Referent za protokol, S1S – 1 izvršilac.

Uslov: 
Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, na osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine; znanje engleskog i još jednog jezika na nivou 1111 STANAG 6001 ili na nivou prvog stepena prema kriterijumu Vojne akademije; posedovanje sertifikata za pristup i korišćenje podataka i dokumenata sa oznakom stepena tajnosti; položeni moduli 3, 4, 6 i 7 po ECDL standardu.

II Izborni postupak:
U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskom mestu za koje konkurišu, biće upućeni na psihološku procenu u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem, na adrese navedene u prijavi.
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem, na adrese navedene u prijavi.
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija. 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III Mesto rada:
Birčaninova broj 5, Beograd.

IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče od narednog dana od dana oglašavanja u magazinu „Odbrana”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: potpukovnik Boban Marković, telefon: 011/3203157 ili 32157.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs
Poštom na adresu: Protokol Ministarstva odbrane, Birčaninova broj 5, Beograd, sa naznakom „za interni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u Delovodstvu Protokola na navedenoj adresi (Objekat „KulaD”).

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i mejladresa, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
- diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;
- sertifikat ili neki drugi dokaz o poznavanju engleskog i još jednog jezika na nivou 1111 STANAG 6001, ili na nivou prvog stepena prema kriterijumu Vojne akademije; sertifikat za pristup i korišćenje podataka i dokumenata sa oznakom stepena tajnosti; 
- sertifikat o položenim modulima 3, 4, 6 i 7 po ECDL standardu (sertifikat bilo kojeg ovlašćenog ECDL test centra); 
- mišljenje i saglasnost pretpostavljenog starešine ranga komandanta bataljona ili višeg;
- karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).

VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu
Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica i državni službenici, odnosno nameštenici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. 

Napomene
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja. 

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane. 

Ovaj oglas objavljuje se na vebstranici Ministarstva odbrane Republike Srbije i u magazinu „Odbrana”.