Министарство одбране Републике Србије
 
05.02.2018.

Конкурс за избор у звање сарадника на Медицинском факултету ВМА 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Расписује

КОНКУРС 
за избор у звање сарадника 


Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
1. једног сарадника за ужу научну област Медицинска хемија у звање асистента;
2. једног сарадника за ужу научну област Фармакологија и токсикологија у звање са-радника у настави.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
– да је кандидат професионални припадник Војске Србије.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
За избор у звање асистента:
1) да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију (на клиничком предмету или на претклиничком предмету за који постоји здравствена специјализација);
2) да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације; 
3) да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
4) да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.
За избор у звање сарадника у настави:
– кандидат мора да буде студент специјалистичких академских студија или докторских студија и да је завршио студије са оценом најмање осам (8).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2. библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу: Војномедицинска академија – Црнотравска 17, Београд (преко шалтера деловодства), са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави обавезно треба навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.