Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.02.2018.

Konkurs za izbor u zvanje saradnika na Medicinskom fakultetu VMA 
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

Raspisuje

KONKURS 
za izbor u zvanje saradnika 


Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje saradnika:
1. jednog saradnika za užu naučnu oblast Medicinska hemija u zvanje asistenta;
2. jednog saradnika za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija u zvanje sa-radnika u nastavi.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
– da je kandidat profesionalni pripadnik Vojske Srbije.

POSEBNI USLOVI KONKURSA 
Za izbor u zvanje asistenta:
1) da je kandidat završio odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju (na kliničkom predmetu ili na pretkliničkom predmetu za koji postoji zdravstvena specijalizacija);
2) da je kandidat upisao doktorske akademske studije ili mu je kao magistru nauka odobrena tema za izradu doktorske disertacije; 
3) da je kandidat studije završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8);
4) da kandidat ima najmanje jedan rad in extenso, kao prvi autor u časopisu sa recenzijom.
Za izbor u zvanje saradnika u nastavi:
– kandidat mora da bude student specijalističkih akademskih studija ili doktorskih studija i da je završio studije sa ocenom najmanje osam (8).

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
1. biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa;
2. bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija.

NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika podnose se na adresu: Vojnomedicinska akademija – Crnotravska 17, Beograd (preko šaltera delovodstva), sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje saradnika”. U prijavi obavezno treba navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koju se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.