Министарство одбране Републике Србије
 
05.02.2018.

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука на Медицинском факултету ВМА 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

РАСПИСУЈЕ

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
1. једног наставника за ужу научну област орална медицина у звање редовног професора;
2. једног наставника за ужу научну област патологија у звање доцента;
3. једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија у звање доцента;
4. једног наставника за ужу научну област орална медицина у звање доцента;
5. једног наставника за ужу научну област фармакологија и токсикологија у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3. да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 21/16 и 3/17);
2. кандидати за избор у звање доцента приступно предавање одржаће 6. 3. 2018. године; приступно предавање траје најдуже 20 минута; тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. г. и број 9/66 од 21. априла 2017. г.) које је објављено на интернет страници Универзитета (Медицинског факултета ВМА);
2. попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
3. уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу: Војномедицинскa академијa: Црнотравска 17, Београд (преко шалтера деловодства), са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”. 
У пријави обавезно треба навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.