Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.02.2018.

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu VMA 
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

RASPISUJE

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka:
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast oralna medicina u zvanje redovnog profesora;
2. jednog nastavnika za užu naučnu oblast patologija u zvanje docenta;
3. jednog nastavnika za užu naučnu oblast hirurgija podoblast ortopedska hirurgija i traumatologija u zvanje docenta;
4. jednog nastavnika za užu naučnu oblast oralna medicina u zvanje docenta;
5. jednog nastavnika za užu naučnu oblast farmakologija i toksikologija u zvanje docenta.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
1. da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
3. da je kandidat profesionalno vojno lice/vojni službenik.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:
1. da ispunjava uslove za izbor u zvanje docenta iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list”, br. 21/16 i 3/17);
2. kandidati za izbor u zvanje docenta pristupno predavanje održaće 6. 3. 2018. godine; pristupno predavanje traje najduže 20 minuta; temu bira kandidat, s tim da ona mora da bude iz uže naučne oblasti za koju konkuriše za izbor u zvanje docenta.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
1. dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor u zvanje nastavnika (odluke Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. g. i broj 9/66 od 21. aprila 2017. g.) koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta (Medicinskog fakulteta VMA);
2. popunjen odgovarajući obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika;
3. uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi.

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu: Vojnomedicinska akademija: Crnotravska 17, Beograd (preko šaltera delovodstva), sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”. 
U prijavi obavezno treba navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.