Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2018.

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназијеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије
У школској 2018/2019. години  извршиће се пријем 90 кандидата мушког и женског пола  из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Војне гимназије.

УСЛОВИ  КОНКУРСА

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ

- да су држављани Републике Србије;
- да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
- да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци, или казном малолетничког затвора, или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- да су рођени 2002. године или касније;
- да су завршили V, VI, VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања,
- да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове  конкурса за пријем подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери. 

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по плану и програму гимназије општег смера.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су обавезни да полажу пријемни испит за упис у Војну академију и наставе школовање Војној академији.
За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.  
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату Војне гимназије, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравственa заштитa и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.
Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. 
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.
Кандидат уз пријаву прилаже:
- оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
- потврду надлежног органа да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
- оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда основне школе и уверење-потврду основне школе о оценама на крају полугодишта VIII разреда.

Фотокопије докумената, тражених по конкурсу, кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Приликом доласка на проверу физичких способности, проверу знања из математике и српског језика, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему, ђачку књижицу са овереном фотографијом и потврду (не старију од 10 дана) од изабраног лекара да могу приступити провери физичких способности.

Приликом доласка на све предвиђене провере у оквиру селекције, потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља-старатеља.

Селекција кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и  провери знања из математике и српског језика. Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Војну гимназију, те се не упућује на следећи облик селекције. Да би задовољио критеријуме првог дела селекције кандидат мора остварити најмање по пет бодова на тестирању из српског језика и математике.

У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени (1.,2. и  3. категорија кандидата на психолошкој процени задовољава критеријуме).

 У трећем делу, у трајању од једног дана,  кандидати подлежу медицинско-здравственој процени. 

Ради провере физичке способности, провере знања из математике и српског језика, кандидати за пријем на школовање у Војну гимназију, долазе у интернат Војне гимназије (ул. Хумска бр. 22, Београд), а према распореду који ће израдити Војна гимназија и доставити Регионалним центрима Министарства одбране.

Приликом доласка на предвиђене селекције кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије, потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља-старатеља.

Све путне трошкове превоза до интерната Војне гимназије ради реализације првог дела селекције и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.

Конкурс је отворен од 01. фебруара до 15. марта 2018. године.

Конкурсна документација кандидатима за ученике Војне гимназије неће се враћати.

Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почевши од 13. јуна 2018. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом  могу се добити у Војној ги¬мназији, Улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) или на интернет презентацији Војне гимназије www.gimnazija.mod.gov.rs.