Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2018.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE

R A S P I S U J E

K O N K U R S

za prijem kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije
U školskoj 2018/2019. godini  izvršiće se prijem 90 kandidata muškog i ženskog pola  iz građanstva (u daljem tekstu: kandidati) za učenike prvog razreda Vojne gimnazije.

USLOVI  KONKURSA

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI

- da su državljani Republike Srbije;
- da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) meseci, ili kaznom maloletničkog zatvora, ili im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI

- da su rođeni 2002. godine ili kasnije;
- da su završili V, VI, VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole, i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja,
- da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove  konkursa za prijem podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika, psihološkoj, medicinsko-zdravstvenoj proceni i bezbednosnoj proveri. 

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA

Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine. Učenici se školuju po planu i programu gimnazije opšteg smera.
Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su obavezni da polažu prijemni ispit za upis u Vojnu akademiju i nastave školovanje Vojnoj akademiji.
Za vreme školovanja učenici Vojne gimnazije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.  
Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu Vojne gimnazije, udžbenici, školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, a troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. 
Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.
Kandidat uz prijavu prilaže:
- overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
- overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
- potvrdu nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
- overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za učenike VIII razreda overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII razreda osnovne škole i uverenje-potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju polugodišta VIII razreda.

Fotokopije dokumenata, traženih po konkursu, kandidati overavaju u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti, proveru znanja iz matematike i srpskog jezika, kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu, đačku knjižicu sa overenom fotografijom i potvrdu (ne stariju od 10 dana) od izabranog lekara da mogu pristupiti proveri fizičkih sposobnosti.

Prilikom dolaska na sve predviđene provere u okviru selekcije, potrebno je da kandidati dođu u pratnji roditelja-staratelja.

Selekcija kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti i  proveri znanja iz matematike i srpskog jezika. Ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume provere fizičke sposobnosti, gubi pravo na upis u Vojnu gimnaziju, te se ne upućuje na sledeći oblik selekcije. Da bi zadovoljio kriterijume prvog dela selekcije kandidat mora ostvariti najmanje po pet bodova na testiranju iz srpskog jezika i matematike.

U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni (1.,2. i  3. kategorija kandidata na psihološkoj proceni zadovoljava kriterijume).

 U trećem delu, u trajanju od jednog dana,  kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni. 

Radi provere fizičke sposobnosti, provere znanja iz matematike i srpskog jezika, kandidati za prijem na školovanje u Vojnu gimnaziju, dolaze u internat Vojne gimnazije (ul. Humska br. 22, Beograd), a prema rasporedu koji će izraditi Vojna gimnazija i dostaviti Regionalnim centrima Ministarstva odbrane.

Prilikom dolaska na predviđene selekcije kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije, potrebno je da kandidati dođu u pratnji roditelja-staratelja.

Sve putne troškove prevoza do internata Vojne gimnazije radi realizacije prvog dela selekcije i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu za upis u Vojnu gimnaziju.

Konkurs je otvoren od 01. februara do 15. marta 2018. godine.

Konkursna dokumentacija kandidatima za učenike Vojne gimnazije neće se vraćati.

Kandidati će obaveštenje o rezultatima konkursa dobiti od Vojne gimnazije počevši od 13. juna 2018. godine.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom  mogu se dobiti u Vojnoj gi¬mnaziji, Ulica Petra Čajkovskog broj 2, Beograd (telefoni: 011/3603–966, 011/3603–972 i 011/3603–655) ili na internet prezentaciji Vojne gimnazije www.gimnazija.mod.gov.rs.