Министарство одбране Републике Србије
 
26.01.2018.

Јавни конкурс за пријем у радни однос у ВУ "Моровић"МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на  неодређено време ради попуне формацијских места у
 
Војној установи „Моровић“
Дирекције за услуге стандарда
Управе за општу логистику
Сектора за материјалне ресурсе
 
 
- Руководилац Групе, С2С, 1 извршилац, место рада Моровић
- Референт за план и анализу – контролор, С2С, 1 извршилац, место рада  Моровић.
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА :
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
да су здравствено способни за рад у Министрству одбране и  Војсци Србије,
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
да нису  осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци,
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
- за руководилац Групе, С2С, 1 извршилац, стечено високо образовање из научне области економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на студијама у трајању од најмање четири године; радно искуство у струци од најмање три године; положени модули 3, 4, 6, и 7 по ECDL стандарду,
 
- за референта за план и анализу – контролора, С2С, стечено високо образовање из научне области економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на студијама у трајању од најмање четири године; положен стручни испит за овлашћеног рачуновођу; радно искуство у струци од најмање три године; положени модули 3, 4, 6, и 7 по ECDL стандарду.
 
Заједничко за сва формацијска места
 
Изборни поступак : У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању места за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и у Министсртсву одбране и Војсци Србије а који обухватају : просек оцена са  последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).Медицинско здравствена процена, безбедносна провера.
    
 
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
 
Пријава са приложеним доказима се подноси у року од 15 (петнаест) дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“, на адресу: Република Србија Министарство одбране, Војна установа „Моровић“, 2245 Моровић, улица Босутска бр.8, са назнаком „за конкурс“.Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне установе „Моровић“.
 
Пријава садржи следеће податке:
име, име једног родитеља, презиме и ЈМБГ подносиоца пријаве,
адресу пребивалишта,
адресу за пријем поште,
број фиксног телефона за контакт са подносиоцем пријаве,
број мобилног телефона за контакт са подносиоцем пријаве,
е-mail адресу,
број и назив радног места на које лице конкурише.
 
ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ  
 
Кратка биографија или CV.
Изјава о начину прибављања доказа о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности; уверење надлежног органа МУП да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („ Службени гласник РС“,бр.18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивањ, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници министртсва одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Диплома којом се доказује стручна спрема, у којој је уписана просечна оцена или фотокопија од стране јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Оверену фотокопију сертификата или потврду факултета на којем је лице завршило студије, или други доказ о познавању рада на рачунару према стандарду ECDL који обухвата ниво знања од 4 (четири) модула и то модул обрада текста – MS Word, модул табеларне калкулације - MS Excel, модул презентације - MS PowerPoint и модул интернет и комуникације.
Доказ о радном искуству (оригинал потврда или фотокопија оверена код јавног бележника).
Уверење о држављанству (не стрије од 6 месеци).
Извод из матичне књиге рођених.
 
 
Уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности; уверење надлежног органа МУП да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци.
Уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у суду или од стране јавног бележника.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног  из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („ Службени гласник РС“,бр.18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивањ, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у  којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Лице које је већ запослено у Министрству одбране и Војсци Србије а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место односно формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА
 
Овај јавни конкурс објављује се на web страници министрства одбаране Републике Србије, магазину „Одбрана“, у „Службеном гласнику РС“ и једном дневном информативном листу.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на телефон 022/736-033.