Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
26.01.2018.

Javni konkurs za prijem u radni odnos u VU "Morović"MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
 
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 
Za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na  neodređeno vreme radi popune formacijskih mesta u
 
Vojnoj ustanovi „Morović“
Direkcije za usluge standarda
Uprave za opštu logistiku
Sektora za materijalne resurse
 
 
- Rukovodilac Grupe, S2S, 1 izvršilac, mesto rada Morović
- Referent za plan i analizu – kontrolor, S2S, 1 izvršilac, mesto rada  Morović.
 
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA :
 
da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
da su zdravstveno sposobni za rad u Ministrstvu odbrane i  Vojsci Srbije,
da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa
da nisu  osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
- za rukovodilac Grupe, S2S, 1 izvršilac, stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na studijama u trajanju od najmanje četiri godine; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položeni moduli 3, 4, 6, i 7 po ECDL standardu,
 
- za referenta za plan i analizu – kontrolora, S2S, stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na studijama u trajanju od najmanje četiri godine; položen stručni ispit za ovlašćenog računovođu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položeni moduli 3, 4, 6, i 7 po ECDL standardu.
 
Zajedničko za sva formacijska mesta
 
Izborni postupak : U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mesta za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i u Ministsrtsvu odbrane i Vojsci Srbije a koji obuhvataju : prosek ocena sa  poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).Medicinsko zdravstvena procena, bezbednosna provera.
    
 
PODNOŠENjE PRIJAVE
 
Prijava sa priloženim dokazima se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku RS“, na adresu: Republika Srbija Ministarstvo odbrane, Vojna ustanova „Morović“, 2245 Morović, ulica Bosutska br.8, sa naznakom „za konkurs“.Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne ustanove „Morović“.
 
Prijava sadrži sledeće podatke:
ime, ime jednog roditelja, prezime i JMBG podnosioca prijave,
adresu prebivališta,
adresu za prijem pošte,
broj fiksnog telefona za kontakt sa podnosiocem prijave,
broj mobilnog telefona za kontakt sa podnosiocem prijave,
e-mail adresu,
broj i naziv radnog mesta na koje lice konkuriše.
 
DOKAZI O ISPUNjAVANjU USLOVA KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU  
 
Kratka biografija ili CV.
Izjava o načinu pribavljanja dokaza o kojima se vodi službena evidencija (uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; uverenje nadležnog organa MUP da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („ Službeni glasnik RS“,br.18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanj, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici ministrtsva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
Diploma kojom se dokazuje stručna sprema, u kojoj je upisana prosečna ocena ili fotokopija od strane javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Overenu fotokopiju sertifikata ili potvrdu fakulteta na kojem je lice završilo studije, ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru prema standardu ECDL koji obuhvata nivo znanja od 4 (četiri) modula i to modul obrada teksta – MS Word, modul tabelarne kalkulacije - MS Excel, modul prezentacije - MS PowerPoint i modul internet i komunikacije.
Dokaz o radnom iskustvu (original potvrda ili fotokopija overena kod javnog beležnika).
Uverenje o državljanstvu (ne strije od 6 meseci).
Izvod iz matične knjige rođenih.
 
 
Uverenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; uverenje nadležnog organa MUP da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci.
Uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena u sudu ili od strane javnog beležnika.
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. zakona o Vojsci Srbije između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog  iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Probni rad obavezan je za sve kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („ Službeni glasnik RS“,br.18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanj, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u  kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministrstvu odbrane i Vojsci Srbije a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto odnosno formacijsko mesto u organu u kojem radi ili rešenje da je neraspoređen.
 
OBJAVLjIVANjE OGLASA
 
Ovaj javni konkurs objavljuje se na web stranici ministrstva odbarane Republike Srbije, magazinu „Odbrana“, u „Službenom glasniku RS“ i jednom dnevnom informativnom listu.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na telefon 022/736-033.