Министарство одбране Републике Србије
 
15.12.2017.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у својству војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време на служби у Министарству одбранеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОБАВЕЗЕ ОДБРАНЕ
расписује
 
К О Н К У Р С
 
 
за пријем лица из грађанства у својству војних службеника и војних намештеника,
у радни однос на неодређено време на служби у Министарству одбране
 
 
I Назив установе Министарства одбране у којој се врши попуна радних места: Управа за обавезе одбране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО
 1. возач, ССС, 1 (један) извршилац и
 2. радник за одржавање чистоће, ПКВ, 1 (један) извршилац.
 
У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД
 1. референт, С2С, 1 (један) извршилац и
 2. радник за одржавање чистоће, ПКВ, 1 (један) извршилац.
 
У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ
 1. референт, С2С, 1 (један) извршилац.
 
У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ
 1. референт за правне послове, С2С, 1 (један) извршилац,  и
 2. радник за одржавање чистоће, ПКВ, 1 (један) извршилац.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати држављани Републике Србије,
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране,
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани за казну затвора од најмање од 6 месеци,
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
За радно место под редним бројевима  1:
 • завршена средња школа у трајању од 4 године и
 • возачка дозвола Б и Ц категорије.
 
 
За радна места под редним бројевима  2,4 и 7:
 • завршена основна школа.
 
За радна места под редним бројевима  3 и 5:
 • завршен факултет у трајању од 4 године, односно академске студије (240 ЕСПБ) и
 • ECDL сертификат познавања рада на рачунару.
 
За радно место под редним бројем  6:
 • завршен правни факултет (дипломирани правник) у трајању од четири године     (240 ЕСПБ) и
 • ECDL сертификат познавања рада на рачунару.
 
 
II Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног  вођења и саветовања у Републици Србије у  Министарству одбране и Војсци Србије (не спроводи се провера знања и способности), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатима (20% од укупног броја бодова).
 
Са кандидатима који уђу у најужи избор, Конкурсна комисија обавиће разговор који ће се  бодовати.
 
Место, дан и време спровођења изборног поступка: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење  на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем имејла  на имејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агаенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.    
 
Место рада: За редни број 1 и 2 Ваљево, за редни број 3 Сомбор, за редни број 4 Нови Сад, за редни број 5 Бор, за редни број 6 и 7 Крагујевац.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у «Службеном гласнику РС». Текст конкурса биће објављен на веб-страници Министартва одбране Републике Србије, дневном листу «Политика» и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 
IV Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Потпуковник Милија Рашковић, руководилац Групе за персоналне послове Управе за обавезе одбране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије, тел. 011/3201-084.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу Управа за обавезе одбране, Немањина број 15, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, поред кратке биографије кандидати прилажу и следеће:
 
За радно место под редним бројем 1: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству  (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа и оверена фотокопија возачке дозволе Б и Ц категорије.
 
За радно место под редним бројем 2,4 и 7: оригинал или оверена фотокопија сведочанства основне школе (пети, шести, седми и осми разред) којом се потврђује успех у тим разредима; уверење о држављанству  (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 3, 5 и 6: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству  (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа и оверену фотокопију  ECDL сертификат познавања рада на рачунару.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригинали, или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду, отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву (преузми ИЗЈАВУ) којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети у центрима МО Регионалних центара МО Ваљево, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, према местима пребивалишта. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе, како би орган могао даље да поступа. 
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Конкурсна документација се не враћа (осим оригинал диплома и сведочанства која су достављена).