Министарство одбране Републике Србије
 
24.11.2017.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понудаРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), расписује
 
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
1. Војни комплекс – "Meдошевац" складиште ПГ у Нишу, кога чини 8 (осам) објеката, укупне површине 791,53 м2, и то: КН-2 (стражара), површине 61,80 м2, КН-3 (надстрешница), површине 63,54 м2, КН-4 (магацин), површине 62,98 м2, КН-6 (бункер за командно место), површине 28,48 м2, КН-7 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-8 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 204,00 м2 и КН-18 (стражарница), површине 0,81 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 79, и земљиште, укупне површине 39.594,00 м2 кога чини кат. парц. бр. 79, КО Медошевац, уписана у ЛН бр. 1539, КО Медошевац у поступку јавног надметања, односно поступку прикупљања писмених понуда, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.782.621,82 евра.
  Висина депозита 1.700.000,00 динара, позив на број 20177014642560201704

2. Војни комплекс „Шикара“ вежбалиште у Сомбору који чини земљиште и то кат. парц. бр. 20311/2, површине 2 ха 69 а 84 м2 и кат. парц. бр. 20311/3, површине 1 ха 10 а 38 м2, односно укупне површине 3 ха 80 а 22 м2, уписане у ЛН број 5251 КО Сомбор-2, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 61.937,54 евра.
       Висина депозита 60.000,00 динара, позив на број 20177024642560201704
 
3. Војни комплекс „Ул. Воје Дулић бр. 2“ по намени Клуб Војске у Пожаревцу, спратности По+П+1, површине 1592,86 м2, који се налази у ул. Воје Дулића бр. 2, постојећи на кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, са земљиштем које   чини кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, укупне површине 8а 90 м2, све уписано у ЛН број 15716 КО Пожаревац, по укупној почетној купопродајној цени у износу  од 1.578.636,50 евра.
  Висина депозита 1.500.000,00 динара, позив на број 20177034642560201704
 
4. Војни комплекс – "Лечилиште Авала", касарна у Београду-Вождовац, кога чини 6 (шест) објеката, укупне површине 677,91 м2, и то: објекат КН-2, стамбени зидани објекат, површине 110,80 м2, објекат КН-3, стамбени зидани објекат, површине 169,62 м2, објекат КН-4, стамбени зидани објекат, површине 195,90  м2,  објекат КН-5, стамбени зидани објекат, површине 103,97 м2, објекат КН-6, гаража зидана, површине 75,60  м2 и  објекат КН-7, трафостаница зидана, површине 22,02  м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 61/2 КО Рипањ, са земљиштем које чини кат. парц. бр. 61/2 КО Рипањ, укупне површине 175.519,00 м2, уписана у ЛН бр. 5461 КО Рипањ,  по укупној почетној купопродајној цени у износу од 732.749,99 евра.
     Висина депозита 700.000,00 динара, позив на број 20177044642560201704
 
5. Војни комплекс „КП 13368/1, 13368/3, 13390/1, 13422/1  и 13422/2 КО Зрењанин I“ у Зрењанину и то земљиште које чини кат. парц. бр. 13368/1, површине 32 а 48 м2, кат. парц. бр. 13368/3, површине 1 а 53 м2, кат. парц. бр.  13390/1, површине 32 а 38 м2, кат. парц. бр. 13422/1, површине 62 а 48 м2 и кат. парц. бр. 13422/2, површине 24 м2,  односно укупне површине 1 ха  29 а 11 м2, све уписане у лист непокретности број 21219 КО Зрењанин I, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 35.773,39 евра.
    Висина депозита 35.000,00 динара, позив на број 20177054642560201704

6. Војни комплекс „Ул. Мишарска бр. 3, стан бр. 6“, који чини једнособан стан број 6, у Београду, у ул. Мишарска бр. 3, на првом спрату површине 20 м2, у објекту број 1, постојећем на кат. парц. бр. 5075 КО Врачар, уписаном у ЛН бр. 3077 КО Врачар, као „стамбена зграда за колективно становање-улична”, који стан је уписан као посебан део број 6 као једнособан стан на првом спрату, по укупној  почетној купопродајној цени, у износу од 27.461,35 евра.
    Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број 20177064642560201704

7. Војни комплекс „Ул. Мишарска бр. 3, стан бр. 4“, који чини једнособан стан број 4, у Београду, у ул. Мишарска бр. 3, на првом спрату површине 28 м2, у објекту број 1, постојећем на кат. парц. бр. 5075 КО Врачар, уписаном у ЛН бр. 3077 КО Врачар, као „стамбена зграда за колективно становање-улична”, који стан је уписан као посебан део број 4 као једнособан стан на првом спрату, по укупној  почетној купопродајној цени, у износу од 38.445,90 евра.
    Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број 20177074642560201704
 
8. пословни простор – локал бој 2 површине 26м2, у ул. Рајка Митића бр. 28, у Београду,  у приземљу стамбено пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20605/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН број 1596 КО Савски Венац,  као посебан део објекта 1 под редним бројем 2 као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној  почетној купопродајној цени, у износу од 43.267,20 евра.
    Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број 20177084642560201704
 
9. пословни простор – локал бој 4 површине 31м2, у ул. Рајка Митића бр. 28, у Београду,  у приземљу стамбено пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20605/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН број 1596 КО Савски Венац,  као посебан део објекта 1 под редним бројем 4 као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној  почетној купопродајној цени, у износу од 51.587,81 евро.
    Висина депозита 50.000,00 динара, позив на број 20177094642560201704
 
10. пословни простор - локал 2, површине 29м2 у ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 4А, (претходни назив улице Вељка Лукића Курјака) у Београду, у приземљу пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20576/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН 819 КО Савски Венац, као посебан део објекта број 1 под редним бројем 2, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 41.693,99 евра.
                   Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број 20177104642560201704
 
11. пословни простор -  локал број 9 површине 45м2, у ул. Рајка Митића бр. 28А, у Београду, у ниском приземљу стамбено пословне зграде,  постојеће на кат. парц. бр. 20605/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН број 1596 КО Савски Венац, као посебан део објекта бр. 2, под редним брјем 9, као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 74.885,53 евра.
                   Висина депозита 75.000,00 динара, позив на број 20177114642560201704
 
12. пословни простор, површине 37 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 35, постојеће на кат. парц. број 2852 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број  2446 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2, под редним бројем 1, као „пословни простор трговине“,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 40.470,81 евра.
                  Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број 20177124642560201704
 
13.  Војни комплекс „Ул. Јована Поповића бб” Клуб војске Србије у Белој Цркви, укупне површине 3231,23 м2, и то: објекат КН-2 (Клуб војске), површине 2827,03 м2, објекат КН-3 (куглана), површине 196,44 м2, објекат КН-4 (зграда за хидрофорско постројење), површине 17,06 м2 и објекат КН-6 (кухиња са рестораном), површине 190,70 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, и земљиште које чини кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, укупне површине 42 а 88 м2, уписана у ЛН број 1880 КО Бела Црква, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 384.493,00 евра.
                 Висина депозита 380.000,00 динара, позив на број 20177134642560201704
 
За војни комплекс под редним бр. 1 и 4, се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.
Сви војни комплекси и пословни простори могу се разгледати, уз претходну најаву обиласка, дана 4. и 5. децембра 2017. године, у времену од 12,00 до 13,00 часова.
Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, од војних службеника Јелене Грујић и Стефана Стефановића, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                        
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.