Министарство одбране Републике Србије
 
15.11.2017.

Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Уско­ро ће се на­вр­ши­ти де­сет го­ди­на од усва­ја­ња Ре­зо­лу­ци­је о за­шти­ти су­ве­ре­ни­те­та, те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та и устав­ног по­рет­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, ко­јом је у 6. тач­ки На­род­на скуп­шти­на про­кла­мо­ва­ла вој­ну не­у­трал­ност зе­мље „у од­но­су на по­сто­је­ће вој­не са­ве­зе”. Ти­ме је пи­та­ње ору­жа­ног свр­ста­ва­ња ста­вље­но „ad ac­ta” све до евен­ту­ал­ног рас­пи­си­ва­ња ре­фе­рен­ду­ма, на ко­ме би гра­ђа­ни иза­бра­ли бо­је без­бед­но­сног ки­шо­бра­на или би, пак, оста­ли при опре­де­ље­њу да са­ми шти­ти­мо соп­стве­ни праг. Мо­же ли на­ша зе­мља ис­тра­ја­ти у по­ли­ти­ци не­свр­ста­ва­ња пре­ма ве­ли­ким си­ла­ма и без­бед­но­сним ор­га­ни­за­ци­ја­ма? Да ли је од­лу­ка до­не­се­на под те­ре­том ко­сов­ског про­бле­ма да­нас ак­ту­ел­ни­ја не­го икад и има ли про­сто­ра ње­ном пре­и­спи­ти­ва­њу? Ово су питања којима се бави тема најновијег броја „Одбране“.
 
На тему се надовезује интервју са  потпуковником др Вељ­ком Бла­го­је­вићем, истраживачем Института за статегијска истраживања. Саговорник нашег магазина говорио је у којој мери је ру­ко­во­ђе­ње од­брам­бе­ном ди­пло­ма­ти­јом не­у­трал­них држа­ва не­у­по­ре­ди­во зах­тев­ни­је не­го др­жа­ва чла­ни­ца вој­но-по­ли­тич­ких са­ве­за. Пажњи читалаца препоручујемо и разговор са проф. др Радомиром Чолаковићем, аутором књиге „Мобинг у војсци“ те причу поводом дана Оклопних јединица.
 
ТЕМА – Деценија војне неутралности Србије:
НЕЋЕМО ВОДИТИ ТУЂЕ РАТОВЕ
 
ИНТЕРВЈУ – Потпуковник др сц. Вељко Благојевић:
ПОСЕБНИ АРШИНИ ОДБРАМБЕНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ
           
ОДБРАНА – Дан оклопних јединица:
СПРЕМНИ ЗА ИЗАЗОВЕ
 
Мобинг у војсци:
ПРЕВЕНЦИЈОМ ДО РЕШЕЊА
 
Храброст старијег водника Ивана Ристића:
ВИШЕ ОД ВОЈНИЧКЕ ВРЛИНЕ
 
Спомен-соба Мешовите артиљеријске бригаде:
ИСТОРИЈСКИ АТЛАС ЈЕДИНИЦЕ
 
ДРУШТВО – Глобалне климатске промене:
ПЛАНЕТА У ОПАСНОСТИ
 
СВЕТ – Неодговарајућа превенција тероризма:
ПОГУБНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
           
КУЛТУРА – С писцем у лице Ивана Димић:
У РИТМУ ДОБРЕ КЊИГЕ
 
ФЕЉТОН – Савремено обавештајно ратовање (2):
ИЗМЕЂУ ОБАВЕШТАЈЦА И КОНТРАОБАВЕШТАЈЦА
 
ИСТОРИЈА – Хитлеров специјалац Ото Скорцени:
ОПЕРАЦИЈА „ХРАСТ”
 
КОНКУРСИ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – „АРСЕНАЛ“ 105
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.