Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.11.2017.

Izašao je novi broj „ODBRANE“Usko­ro će se na­vr­ši­ti de­set go­di­na od usva­ja­nja Re­zo­lu­ci­je o za­šti­ti su­ve­re­ni­te­ta, te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i ustav­nog po­ret­ka Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ko­jom je u 6. tač­ki Na­rod­na skup­šti­na pro­kla­mo­va­la voj­nu ne­u­tral­nost ze­mlje „u od­no­su na po­sto­je­će voj­ne sa­ve­ze”. Ti­me je pi­ta­nje oru­ža­nog svr­sta­va­nja sta­vlje­no „ad ac­ta” sve do even­tu­al­nog ras­pi­si­va­nja re­fe­ren­du­ma, na ko­me bi gra­đa­ni iza­bra­li bo­je bez­bed­no­snog ki­šo­bra­na ili bi, pak, osta­li pri opre­de­lje­nju da sa­mi šti­ti­mo sop­stve­ni prag. Mo­že li na­ša ze­mlja is­tra­ja­ti u po­li­ti­ci ne­svr­sta­va­nja pre­ma ve­li­kim si­la­ma i bez­bed­no­snim or­ga­ni­za­ci­ja­ma? Da li je od­lu­ka do­ne­se­na pod te­re­tom ko­sov­skog pro­ble­ma da­nas ak­tu­el­ni­ja ne­go ikad i ima li pro­sto­ra nje­nom pre­i­spi­ti­va­nju? Ovo su pitanja kojima se bavi tema najnovijeg broja „Odbrane“.
 
Na temu se nadovezuje intervju sa  potpukovnikom dr Velj­kom Bla­go­je­vićem, istraživačem Instituta za stategijska istraživanja. Sagovornik našeg magazina govorio je u kojoj meri je ru­ko­vo­đe­nje od­bram­be­nom di­plo­ma­ti­jom ne­u­tral­nih drža­va ne­u­po­re­di­vo zah­tev­ni­je ne­go dr­ža­va čla­ni­ca voj­no-po­li­tič­kih sa­ve­za. Pažnji čitalaca preporučujemo i razgovor sa prof. dr Radomirom Čolakovićem, autorom knjige „Mobing u vojsci“ te priču povodom dana Oklopnih jedinica.
 
TEMA – Decenija vojne neutralnosti Srbije:
NEĆEMO VODITI TUĐE RATOVE
 
INTERVJU – Potpukovnik dr sc. Veljko Blagojević:
POSEBNI ARŠINI ODBRAMBENE DIPLOMATIJE
           
ODBRANA – Dan oklopnih jedinica:
SPREMNI ZA IZAZOVE
 
Mobing u vojsci:
PREVENCIJOM DO REŠENjA
 
Hrabrost starijeg vodnika Ivana Ristića:
VIŠE OD VOJNIČKE VRLINE
 
Spomen-soba Mešovite artiljerijske brigade:
ISTORIJSKI ATLAS JEDINICE
 
DRUŠTVO – Globalne klimatske promene:
PLANETA U OPASNOSTI
 
SVET – Neodgovarajuća prevencija terorizma:
POGUBNE POSLEDICE
           
KULTURA – S piscem u lice Ivana Dimić:
U RITMU DOBRE KNjIGE
 
FELjTON – Savremeno obaveštajno ratovanje (2):
IZMEĐU OBAVEŠTAJCA I KONTRAOBAVEŠTAJCA
 
ISTORIJA – Hitlerov specijalac Oto Skorceni:
OPERACIJA „HRAST”
 
KONKURSI
 
SPECIJALNI PRILOG – „ARSENAL“ 105
 
„ODBRANU“ možete kupiti na kioscima „ŠTAMPE“ i „FUTURE PLUS“, u „VOJNOJ KNjIZI“ u Vasinoj ulici 22, u Beogradu, po ceni od 100 dinara, a digitalno izdanje na portalu www.novinarnica.net.