Министарство одбране Републике Србије
 
01.11.2017.

Јавни конкурс за попуну радних места у Управи за инфраструктуру и Војнограђевинском центру ''Београд''МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

р а с п и с у ј е
ЈАВНИ  К О Н К У Р С
 
за попуну радних места у Управи за инфраструктуру и Војнограђевинском центру ''Београд'' Сектора за материјалне ресурсе, пријемом лица из грађанства у својству војних службеника, у радни однос на неодређено време
 
У Управи за инфраструктуру СМР МО:
 
1. Референт за изградњу непокретности, ВСС - један (1) извршилац,
2. Референт за капитално и текуће одржавање непокретности, ВСС - један (1) извршилац,
3. Референт за управљање и располагање непокретностима, ВСС - један (1) извршилац,
4. Референт за ревизију планске и техничке документације, ВСС - један (1) извршилац,
5. Референт за специфичну опрему – Надзорни орган, ВСС - један (1) извршилац,
6. Деловођа-оператер- архивар, ССС - један (1) извршилац.
 
У Војнограђевинском центару ''Београд'' УИс СМР МО:
 
1.Референт ВСС - један (1) извршилац,
2.Референт ВСС - један (1) извршилац,
3.Референт ВСС - један (1) извршилац,
4.Референт ВСС - један (1) извршилац,
5.Начелник Групе за термотехничке и хидротехничке инсталације и објекте ВСС - један (1) извршилац,
6.Референт ВСС - један (1) извршилац,
7.Референт ВСС– (1) један извршилац,
8.Начелник Групе за правно заступање ВСС - један (1) извршилац,
9.Деловођа-архивар ССС - један (1) извршилац.
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
- да су кандидати држављани Републике Србије,
- да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној
  дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању од најмање шест
  месеци,
- да су здравствено способни за рад (у Министарству одбране и Војсци Србије), и
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
  радног односа (односи се на лица која су у ранијем периоду била у радном односу у државном   
  органу).
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Управа за инфраструктуру СМР МО:
 
- редни број 1: завршен Грађевински факултет смер за конструкције, положен стручни испит, сертификат о познавању рада на рачунару –  положени модули 3,4,6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 2: завршен Електротехнички факултет са звањем дипломирани инжињер електротехнике, сертификат о познавању рада на рачунару –  положени модули 3,4,6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 3: завршен Правни  факултет са звањем дипломирани правник, сертификат о познавању рада на рачунару –  положени модули 3,4,6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 4: завршен Грађевински факултет са звањем дипломирани грађевински инжењер - смер
  хидротехнички; сертификат о познавању рада на рачунару –  положени модули 3,4,6 и 7, по ECDL  
  стандарду,
- редни број 5: завршен Машински факултет са звањем дипломирани инжењер машинства -  смер   
  термотехнички или термоенергетски, сертификат о познавању рада на рачунару –  положени 
  модули 3,4,6 и 7, по ECDL стандарду,
- редни број 6: завршена средња школа у трајању од четири године, сертификат о познавању рада
  на рачунару –  положени модули 3,4,6 и 7, по ECDL стандарду.
 
Војнограђевински центар ''Београд'' УИс СМР МО:
 
- редни број 1: завршен Грађевински факултет, смер конструктивни; најмање 3 године радног
 искуства у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 2: завршен Електротехнички факултет смер јака струја; најмање 3 године радног искуства
 у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 3: завршен Електротехнички факултет смер слаба струја; најмање 3 године радног
 искуства у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 4: завршен Грађевински факултет, смер хидротехнички; најмање 3 године радног искуства
 у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 5: завршен Машински факултет смер термотехнички или термоенергетски; најмање 3
 године радног искуства у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
- редни број 6: завршен Машински факултет смер термотехнички или термоенергетски; најмање 3
 године радног искуства у струци; положен стручни испит; сертификат за службенике за јавне набавке
 са завршеним програмом обуке за службеника за јавне набавке у складу са Законом о јавним
 набавкама, и роковима који су прописани Законом; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4
 и 6);
- редни број 7: завршен Машински факултет смер термотехнички или термоенергетски; најмање 3
 године радног искуства у струци; положен стручни испит: познавање рада на рачунару (ECDL модул 1,
 2, 3, 4 и 6).
- редни број 8: завршен Правни факултет; положен правосудни испит; најмање 3 године радног
 искуства у струци; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6).
- редни број 9: завршена средња школа општег смера или биротехничког усмерења; најмање 3 године
 радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
 
Напомена: за радно место под редним бројем 7 место рада је НИШ.

Пре пријема у радни однос за кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
 
Примљено лице,  подлеже пробном раду у трајању од 6 (шест)  месеци.
 
Пробни рад  примљеног лица прати непосредно претпостављени руководилац, који после окончања истог, даје писано мишљење надлежном руководиоцу о томе да ли је примљено лице задовољило на пробном раду.
 
Уколико примљено лице не задовољи на пробном раду, отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подносе молбу и прилажу следећу документацију: 
 
- CV са кратком аутобиографијом,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању са просечном оценом (овера од стране  
  надлежног државног органа),
- фотокопију радне књижице,
- писани доказ о стеченом радном искуству у струци,
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (не старије од 6
   месеци),
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6
   месеци),
- оверену фотокопију сертификата или другог доказа (потврда од факултета или од линценцираних
   установа за издавање одговарајућих уверења) о познавању рада на рачунару који обухвата ниво
   знања од тражених модула  по ECDL стандарду.
 
Сви докази, о испуњености услова за пријем достављају се као оригинали или оверене фотокопије (овера од стране надлежног државног органа). Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се узимати у разматрање и биће одбачене  закључком без права на жалбу.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети (кликни ОВДЕ). Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци, уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају опште и посебне услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије, каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и Министарству одбране и Војсци Србије и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Репбулици Србији и Министарству одбране и Војсци Србије , а који обухватају:
 
просек оцене са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова);
усмени разговор са кандидатима (20% од укупног броја бодова);
медицинско-здравствена процена;
безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравествене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који уђу у ужи избор, а задовоље процену психолошких капацитета уз њихову присану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС:
 
Молбе са наведеном документацијом по конкурсу, достављати поштом, препоручено, на адресу:
1. За кандидате који конкуришу за радна места у Управи за инфраструктуру СМР МО је :
Управа за инфраструктуру СМР МО, Немањина бр.15 , 11000 Београд, са назнаком „за конкурс“.
 
2. За кандидате који конкуришу за радна места у Војнограђевинском центру ''Београд'' је :
Војонграђевински центар ''Београд'', УИс СМР МО, Немањина бр.15 , 11000 Београд, са назнаком „за конкурс“.
 
У пријави на конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, e-mail адреса, број телефона, досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.
 
Крајњи рок за подношење пријава на јавни конкурс: је 15 (петнаест)  дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“, на веб страници Министарства одбране Републике Србије, у листу „Одбрана“ дневном листу „Политика“ и периодичном издавању огласа Националне службе за запошљавање.
 
Информације о конкурсу могу се добити позивом на телефон 011/2059-131 за Управу за инфраструктуру и 011/3201-869 за Војнограђевински центар ''Београд''.