Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.11.2017.

Javni konkurs za popunu radnih mesta u Upravi za infrastrukturu i Vojnograđevinskom centru ''Beograd''MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE
UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU

r a s p i s u j e
JAVNI  K O N K U R S
 
za popunu radnih mesta u Upravi za infrastrukturu i Vojnograđevinskom centru "Beograd" Sektora za materijalne resurse, prijemom lica iz građanstva u svojstvu vojnih službenika, u radni odnos na neodređeno vreme
 
U Upravi za infrastrukturu SMR MO:
 
1. Referent za izgradnju nepokretnosti, VSS - jedan (1) izvršilac,
2. Referent za kapitalno i tekuće održavanje nepokretnosti, VSS - jedan (1) izvršilac,
3. Referent za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima, VSS - jedan (1) izvršilac,
4. Referent za reviziju planske i tehničke dokumentacije, VSS - jedan (1) izvršilac,
5. Referent za specifičnu opremu – Nadzorni organ, VSS - jedan (1) izvršilac,
6. Delovođa-operater- arhivar, SSS - jedan (1) izvršilac.
 
U Vojnograđevinskom centaru "Beograd" UIs SMR MO:
 
1.Referent VSS - jedan (1) izvršilac,
2.Referent VSS - jedan (1) izvršilac,
3.Referent VSS - jedan (1) izvršilac,
4.Referent VSS - jedan (1) izvršilac,
5.Načelnik Grupe za termotehničke i hidrotehničke instalacije i objekte VSS - jedan (1) izvršilac,
6.Referent VSS - jedan (1) izvršilac,
7.Referent VSS– (1) jedan izvršilac,
8.Načelnik Grupe za pravno zastupanje VSS - jedan (1) izvršilac,
9.Delovođa-arhivar SSS - jedan (1) izvršilac.
 
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
- da su kandidati državljani Republike Srbije,
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj
  dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest
  meseci,
- da su zdravstveno sposobni za rad (u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije), i
- da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz
  radnog odnosa (odnosi se na lica koja su u ranijem periodu bila u radnom odnosu u državnom   
  organu).
 
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
 
Uprava za infrastrukturu SMR MO:
 
- redni broj 1: završen Građevinski fakultet smer za konstrukcije, položen stručni ispit, sertifikat o poznavanju rada na računaru –  položeni moduli 3,4,6 i 7, po ECDL standardu,
- redni broj 2: završen Elektrotehnički fakultet sa zvanjem diplomirani inžinjer elektrotehnike, sertifikat o poznavanju rada na računaru –  položeni moduli 3,4,6 i 7, po ECDL standardu,
- redni broj 3: završen Pravni  fakultet sa zvanjem diplomirani pravnik, sertifikat o poznavanju rada na računaru –  položeni moduli 3,4,6 i 7, po ECDL standardu,
- redni broj 4: završen Građevinski fakultet sa zvanjem diplomirani građevinski inženjer - smer
  hidrotehnički; sertifikat o poznavanju rada na računaru –  položeni moduli 3,4,6 i 7, po ECDL  
  standardu,
- redni broj 5: završen Mašinski fakultet sa zvanjem diplomirani inženjer mašinstva -  smer   
  termotehnički ili termoenergetski, sertifikat o poznavanju rada na računaru –  položeni 
  moduli 3,4,6 i 7, po ECDL standardu,
- redni broj 6: završena srednja škola u trajanju od četiri godine, sertifikat o poznavanju rada
  na računaru –  položeni moduli 3,4,6 i 7, po ECDL standardu.
 
Vojnograđevinski centar "Beograd" UIs SMR MO:
 
- redni broj 1: završen Građevinski fakultet, smer konstruktivni; najmanje 3 godine radnog
 iskustva u struci; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4 i 6);
- redni broj 2: završen Elektrotehnički fakultet smer jaka struja; najmanje 3 godine radnog iskustva
 u struci; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4 i 6);
- redni broj 3: završen Elektrotehnički fakultet smer slaba struja; najmanje 3 godine radnog
 iskustva u struci; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4 i 6);
- redni broj 4: završen Građevinski fakultet, smer hidrotehnički; najmanje 3 godine radnog iskustva
 u struci; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4 i 6);
- redni broj 5: završen Mašinski fakultet smer termotehnički ili termoenergetski; najmanje 3
 godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4 i 6);
- redni broj 6: završen Mašinski fakultet smer termotehnički ili termoenergetski; najmanje 3
 godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit; sertifikat za službenike za javne nabavke
 sa završenim programom obuke za službenika za javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim
 nabavkama, i rokovima koji su propisani Zakonom; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4
 i 6);
- redni broj 7: završen Mašinski fakultet smer termotehnički ili termoenergetski; najmanje 3
 godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit: poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1,
 2, 3, 4 i 6).
- redni broj 8: završen Pravni fakultet; položen pravosudni ispit; najmanje 3 godine radnog
 iskustva u struci; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4 i 6).
- redni broj 9: završena srednja škola opšteg smera ili birotehničkog usmerenja; najmanje 3 godine
 radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru (ECDL modul 1, 2, 3, 4 i 6);
 
Napomena: za radno mesto pod rednim brojem 7 mesto rada je NIŠ.
  
Pre prijema u radni odnos za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.
 
Primljeno lice,  podleže probnom radu u trajanju od 6 (šest)  meseci.
 
Probni rad  primljenog lica prati neposredno pretpostavljeni rukovodilac, koji posle okončanja istog, daje pisano mišljenje nadležnom rukovodiocu o tome da li je primljeno lice zadovoljilo na probnom radu.
 
Ukoliko primljeno lice ne zadovolji na probnom radu, otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa podnose molbu i prilažu sledeću dokumentaciju: 
 
- CV sa kratkom autobiografijom,
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju sa prosečnom ocenom (overa od strane  
  nadležnog državnog organa),
- fotokopiju radne knjižice,
- pisani dokaz o stečenom radnom iskustvu u struci,
- uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (ne starije od 6
   meseci),
- uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6
   meseci),
- overenu fotokopiju sertifikata ili drugog dokaza (potvrda od fakulteta ili od lincenciranih
   ustanova za izdavanje odgovarajućih uverenja) o poznavanju rada na računaru koji obuhvata nivo
   znanja od traženih modula  po ECDL standardu.
 
Svi dokazi, o ispunjenosti uslova za prijem dostavljaju se kao originali ili overene fotokopije (overa od strane nadležnog državnog organa). Uverenja koja se prilažu uz molbu, ako nisu trajnog karaktera, ne mogu biti starija od 6 (šest) meseci.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće se uzimati u razmatranje i biće odbačene  zaključkom bez prava na žalbu.
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti (klikni OVDE). Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje od suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci, uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Saglasno odredbama člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije, karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Repbulici Srbiji i Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije , a koji obuhvataju:
 
prosek ocene sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova);
psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova);
usmeni razgovor sa kandidatima (20% od ukupnog broja bodova);
medicinsko-zdravstvena procena;
bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravestvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mail-a na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. Za kandidate koji uđu u uži izbor, a zadovolje procenu psiholoških kapaciteta uz njihovu prisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.
 
NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:
 
Molbe sa navedenom dokumentacijom po konkursu, dostavljati poštom, preporučeno, na adresu:
1. Za kandidate koji konkurišu za radna mesta u Upravi za infrastrukturu SMR MO je :
Uprava za infrastrukturu SMR MO, Nemanjina br.15 , 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs“.
 
2. Za kandidate koji konkurišu za radna mesta u Vojnograđevinskom centru "Beograd" je :
Vojongrađevinski centar "Beograd", UIs SMR MO, Nemanjina br.15 , 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs“.
 
U prijavi na konkurs obavezno se navodi ime i prezime kandidata, ime jednog roditelja, JMBG, adresa prebivališta, adresa na koju se kandidatu dostavljaju obaveštenja, e-mail adresa, broj telefona, dosadašnje radno i stručno iskustvo kandidata, podaci o posebnim znanjima i veštinama i dokaz u smislu člana 125. Zakona o Vojsci Srbije.
 
 
Krajnji rok za podnošenje prijava na javni konkurs: je 15 (petnaest)  dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku RS“, na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije, u listu „Odbrana“ dnevnom listu „Politika“ i periodičnom izdavanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
Informacije o konkursu mogu se dobiti pozivom na telefon 011/2059-131 za Upravu za infrastrukturu i 011/3201-869 za Vojnograđevinski centar "Beograd".