Министарство одбране Републике Србије
 
17.10.2017.

Јавни конкурс за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време у Команди за обукуГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:
 
у 1. центру за обуку Команде за обуку
 
Механичар за возила точкаше (уједно возач), (1) један извршилац, место службовања Сомбор.
Грађевински столар, (1) један извршилац, место службовања Сомбор.
Кувар – вођа смене, (1) један извршилац, место службовања Сомбор.
 
у Командном батаљону Команде за обуку
 
Возач, (1) један извршилац, место службовања Београд.
 
у Центру за обуку и усавршавање подофицира Команде за обуку
 
Возач аутобуса, (1) један извршилац, место службовања Панчево.
 
у Команди за развој Београдске бригаде Команде за обуку
 
Електромеханичар за возила точкаше, (1) један извршилац, место службовања Јаково.
Руковалац парних котлова са механизованим ложењем, (1) један извршилац, место службовања Јаково.
Кувар – вођа смене, (1) један извршилац, место службовања Јаково.
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Да су кандидати пунолетни држављани РС.
Да су здравствено способни за рад у МО и ВС.
Да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
Да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела због којег се гони по службеној дужности, односно да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у трајању од 6 месеци.
Да имају одговарајућу стручни спрему за радно место за које конкуришу.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
Радно место на редном броју 1:
- ВКВ механичар за возила точкаше,
- Возачка дозвола „Ц“ категорије.
Радно место на редном броју 2:
- КВ столар.
Радно место на редном броју 3:
- ВКВ кувар.
Радно место на редном броју 4:
- 3. степен стручне спреме,
- Возачка дозвола „Ц“ категорије.
Радно место на редном броју 5:
- 3. степен стручне спреме,
- Возачка дозвола „Д“ категорије.
Радно место на редном броју 6:
- 5. степен, аутоелектричар.
Радно место на редном броју 7:
- 5. степен – машиниста котлова са аутоматском командом.
Радно место на редном броју 8:
- ВКВ кувар.
 
 
ПРЕДЛОГ НАЧИНА КОНКУРИСАЊА:
 
Уз пријаву на конкурс, која садржи име, средње име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања и контак телефон, кандидати треба да доставе:
краћу биографију;
уверење о држављанству (оригинал или фотокопију оверену у суду, општини или код нотара - не старији од шест месеци);
доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини или код нотара);
оверена фотокопија радне књижице;
оверена фотокопија возачке дозволе – за формацијска места за која је прописано и
фотокопија личне карте или очитавање електронске личне карте.
 
Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско место конкуришу.
Пријаве у којима није наведено за које формацијско место кандидат конкурише се неће разматрати од стране Конкурсне комисије.
Кандидати који конкуришу на више радних места у обавезу су да за свако место доставе молбу са документацијом.
 
Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“.
Кандидати пријаве са документацијом треба да доставе јединици у којој се налази радно место за које конкуришу, у затвореној коверти, са назнаком - за јавни конкурс на адресе:
 
За радно место на редном броју 1, 2 и 3:
1. центар за обуку
касарна „Аеродром“ улица Централа бб, 25000 Сомбор, централа 025/438899 локал 58-167 мајор Жељко Ђурђевић.
 
За радно место на редном броју 4 и 5:
Командни батаљон КзО и ЦОУП
касарна „Топчидер“ улица Гардијска број 5, 11105 Београд, контакт телефон 011/2064-082 мајор Душан Богдановић.
 
За радно место на редном броју 6, 7 и 8:
Команда за развој Београдске бригаде
касарна „мајор Милан Тепић“ улица Армијска број 1, 11726 Јаково, контакт телефон 011/841-7740 тражити мајора Славишу Петрића.
 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурсна  документација остаје у архиви и неће се враћати кандидатима.
 
За кандидате који испуњавају (опште и посебне) услове конкурса, биће организовано психолошко тестирање.
 
За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
 
Сва лица која буду примљена на службу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати непосредно претпостављени, који после окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.