Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.10.2017.

Javni konkurs za popunu radnih mesta vojnih službenika i nameštenika u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme u Komandi za obukuGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za popunu radnih mesta vojnih službenika i nameštenika u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme:
 
u 1. centru za obuku Komande za obuku
 
Mehaničar za vozila točkaše (ujedno vozač), (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Sombor.
Građevinski stolar, (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Sombor.
Kuvar – vođa smene, (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Sombor.
 
u Komandnom bataljonu Komande za obuku
 
Vozač, (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Beograd.
 
u Centru za obuku i usavršavanje podoficira Komande za obuku
 
Vozač autobusa, (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Pančevo.
 
u Komandi za razvoj Beogradske brigade Komande za obuku
 
Elektromehaničar za vozila točkaše, (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Jakovo.
Rukovalac parnih kotlova sa mehanizovanim loženjem, (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Jakovo.
Kuvar – vođa smene, (1) jedan izvršilac, mesto službovanja Jakovo.
 
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
Da su kandidati punoletni državljani RS.
Da su zdravstveno sposobni za rad u MO i VS.
Da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela zbog kojeg se goni po službenoj dužnosti, odnosno da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.
Da imaju odgovarajuću stručni spremu za radno mesto za koje konkurišu.
 
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
Radno mesto na rednom broju 1:
- VKV mehaničar za vozila točkaše,
- Vozačka dozvola „C“ kategorije.
Radno mesto na rednom broju 2:
- KV stolar.
Radno mesto na rednom broju 3:
- VKV kuvar.
Radno mesto na rednom broju 4:
- 3. stepen stručne spreme,
- Vozačka dozvola „C“ kategorije.
Radno mesto na rednom broju 5:
- 3. stepen stručne spreme,
- Vozačka dozvola „D“ kategorije.
Radno mesto na rednom broju 6:
- 5. stepen, autoelektričar.
Radno mesto na rednom broju 7:
- 5. stepen – mašinista kotlova sa automatskom komandom.
Radno mesto na rednom broju 8:
- VKV kuvar.
 
 
PREDLOG NAČINA KONKURISANjA:
 
Uz prijavu na konkurs, koja sadrži ime, srednje ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i kontak telefon, kandidati treba da dostave:
kraću biografiju;
uverenje o državljanstvu (original ili fotokopiju overenu u sudu, opštini ili kod notara - ne stariji od šest meseci);
dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma - uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena u sudu ili opštini ili kod notara);
overena fotokopija radne knjižice;
overena fotokopija vozačke dozvole – za formacijska mesta za koja je propisano i
fotokopija lične karte ili očitavanje elektronske lične karte.
 
Kandidati u prijavi moraju da navedu za koje formacijsko mesto konkurišu.
Prijave u kojima nije navedeno za koje formacijsko mesto kandidat konkuriše se neće razmatrati od strane Konkursne komisije.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta u obavezu su da za svako mesto dostave molbu sa dokumentacijom.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem u službu je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku RS“.
Kandidati prijave sa dokumentacijom treba da dostave jedinici u kojoj se nalazi radno mesto za koje konkurišu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom - za javni konkurs na adrese:
 
Za radno mesto na rednom broju 1, 2 i 3:
1. centar za obuku
kasarna „Aerodrom“ ulica Centrala bb, 25000 Sombor, centrala 025/438899 lokal 58-167 major Željko Đurđević.
 
Za radno mesto na rednom broju 4 i 5:
Komandni bataljon KzO i COUP
kasarna „Topčider“ ulica Gardijska broj 5, 11105 Beograd, kontakt telefon 011/2064-082 major Dušan Bogdanović.
 
Za radno mesto na rednom broju 6, 7 i 8:
Komanda za razvoj Beogradske brigade
kasarna „major Milan Tepić“ ulica Armijska broj 1, 11726 Jakovo, kontakt telefon 011/841-7740 tražiti majora Slavišu Petrića.
 
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Konkursna  dokumentacija ostaje u arhivi i neće se vraćati kandidatima.
 
Za kandidate koji ispunjavaju (opšte i posebne) uslove konkursa, biće organizovano psihološko testiranje.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uslove (opšte i posebne) konkursa i uđu u uži izbor za prijem, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.
 
Sva lica koja budu primljena na službu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni, koji posle okončanja probnog rada nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.