Министарство одбране Републике Србије
 
17.10.2017.

Интерни конкурс за пријем професионалних војника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време у Управи за телекомуникације и информатикуГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
 
За пријем професионалних војника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време
 
I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:
 
Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије
 
Формацијска места која се попуњавају:
 
1. чувар – водич паса, ПКВ – 1 извршилац.
2. чувар – водич паса, КВ – 1 извршилац.
3. чувар – стражар (уједно водич паса), КВ – 1 извршилац.
4. помоћни радник, ПКВ – 1 извршилац.
 
 
Услови: 
Радно место на редном броју 1:
- минимум завршена основна школа
Радно место на редном броју 2:
- средња школа или школа за КВ раднике
Радно место на редном броју 3:
- средња школа или школа за КВ раднике
Радно место на редном броју 4:
- минимум завршена основна школа
 
II  Заједничко за сва формацијска места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на е-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

III Место рада: на редном броју 1 (Ужице),   на редном броју 2 (Рашка) и на редном броју 3 и 4 (Београд)
 
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
 
V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: : Шапоња Младен, телефон: 011/3603-546.
 
VI  Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: 
 
Поштом на адресу ВП 5542 Београд, Рашка број 2, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити на деловодство ВП 5542 Београд, Рашка број 2, Београд.
 
VII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије, попуњеног и овереног обрасца и сагласност за извршење безбедносне провере (исти тражити укоманди јединице у којој се кандидат налази у служби) и оверен картон основних личних података (КОЛП) прилажу и следеће:
 
1. За формацијско место од редног броја 2 и 3 - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија сведочанства за сваки завршен разред средње школе;
 
2. За формацијско место под редним бројем 1 и 4 – оригинал или оверено сведочанство којим се потврђује завршена основна школа;
 
VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионални војници из Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије. 

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана“.