Министарство одбране Републике Србије
 
17.10.2017.

Интерни конкурс за пријем професионалних војника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време у ГардиГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
За пријем професионалних војника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

 
I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:
 
Гарда
 
Радна  местa којa се попуњавajу:
1. возач аутобуса, ВКВ, (1) један извршилац
2. возач, КВ, (2) два извршиоца
3. перионичар-пеглар, ПКВ, (2) два извршиоца
 
Услов: 
Радно место на редном броју 1:
- 5. степен стручне спреме
- возачка дозвола „Ц“ и „Д“ категорије
 
Радно место на редном броју 2:
- 3. степен стручне спреме
- возачка дозвола „Ц“ категорије
 
Радно место на редном броју 3:
- завршена основна школа.
 
II  Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на е-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

III Место рада: Београд.
 
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: мајор Симеуновић Бојан, телефон 011/2064-374.

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: 
 
Редовним путем преко својих јединица за ВП 4795 Београд, Јована Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс“.
 
VII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема (за радна места на редном броју 1 и 2);
- оригинал или оверена фотокопија сведочанства за сваки завршен разред средње школе (за радна места на редном броју 1 и 2);
- оригинал или оверена фотокопија сведочанства основне школе којим се потврђује захтевана стручна спрема (само за радно место на редном броју 3);
- оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе (за радна места на редном броју 1 и 2);
- мишљење и сагласност претпостављеног старешине ранга команданта батаљона или вишег;
- оверени КОЛП.
 
VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионални војници из Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије. 
 
Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана“.