Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.10.2017.

Interni konkurs za prijem profesionalnih vojnika u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme u GardiGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
Za prijem profesionalnih vojnika u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

 
I Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:
 
Garda
 
Radna  mesta koja se popunjavaju:
1. vozač autobusa, VKV, (1) jedan izvršilac
2. vozač, KV, (2) dva izvršioca
3. perioničar-peglar, PKV, (2) dva izvršioca
 
Uslov: 
Radno mesto na rednom broju 1:
- 5. stepen stručne spreme
- vozačka dozvola „C“ i „D“ kategorije
 
Radno mesto na rednom broju 2:
- 3. stepen stručne spreme
- vozačka dozvola „C“ kategorije
 
Radno mesto na rednom broju 3:
- završena osnovna škola.
 
II  Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (60% od ukupnog broja bodova) i psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova).
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mail-a na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju na ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III Mesto rada: Beograd.
 
IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana“.

V  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: major Simeunović Bojan, telefon 011/2064-374.

VI  Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: 
 
Redovnim putem preko svojih jedinica za VP 4795 Beograd, Jovana Marinovića bb, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs“.
 
VII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: 
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, mail adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
- original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema (za radna mesta na rednom broju 1 i 2);
- original ili overena fotokopija svedočanstva za svaki završen razred srednje škole (za radna mesta na rednom broju 1 i 2);
- original ili overena fotokopija svedočanstva osnovne škole kojim se potvrđuje zahtevana stručna sprema (samo za radno mesto na rednom broju 3);
- original ili overena fotokopija vozačke dozvole (za radna mesta na rednom broju 1 i 2);
- mišljenje i saglasnost pretpostavljenog starešine ranga komandanta bataljona ili višeg;
- overeni KOLP.
 
VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalni vojnici iz Vojske Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije. 
 
Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije i u magazinu „Odbrana“.