Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2017.

Конкурс за избор у звање сарадника 
УНИ­ВЕР­ЗИ­ТЕТ ОД­БРА­НЕ У БЕ­О­ГРА­ДУ
МЕ­ДИ­ЦИН­СКИ ФА­КУЛ­ТЕТ
ВОЈ­НО­МЕ­ДИ­ЦИН­СКЕ АКА­ДЕ­МИ­ЈЕ

 
Рас­пи­су­је
 
КОН­КУРС ЗА ИЗ­БОР У ЗВА­ЊЕ СА­РАД­НИ­КА


Рас­пи­су­је се кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка:
јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област суд­ска ме­ди­ци­на у зва­ње аси­стен­та;
јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област ана­то­ми­ја у зва­ње аси­стен­та;
јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област ин­тер­на ме­ди­ци­на по­до­бласт пул­мо­ло­ги­ја у зва­ње аси­стен­та;
јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област би­о­ло­ги­ја са ху­ма­ном ге­не­ти­ком у зва­ње са­рад­ни­ка у на­ста­ви.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
 
да је кан­ди­дат про­фе­си­о­нал­ни при­пад­ник Вој­ске Ср­би­је.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
 
за из­бор у зва­ње аси­стен­та:
 
да је кан­ди­дат за­вр­шио од­го­ва­ра­ју­ћу здрав­стве­ну спе­ци­ја­ли­за­ци­ју (на кли­нич­ком пред­ме­ту или на прет­кли­нич­ком пред­ме­ту за ко­ји по­сто­ји здрав­стве­на спе­ци­ја­ли­за­ци­ја);
да је кан­ди­дат упи­сао док­тор­ске ака­дем­ске сту­ди­је или му је као ма­ги­стру на­у­ка одо­бре­на те­ма за из­ра­ду док­тор­ске ди­сер­та­ци­је;
да је кан­ди­дат сту­ди­је за­вр­шио са про­сеч­ном оце­ном нај­ма­ње осам (8);
да кан­ди­дат има нај­ма­ње jeдан рад in ex­ten­so, као пр­ви ау­тор у ча­со­пи­су са ре­цен­зи­јом;
за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка у на­ста­ви:
 
кан­ди­дат мо­ра да бу­де сту­дент спе­ци­ја­ли­стич­ких ака­дем­ских сту­ди­ја или док­тор­ских сту­ди­ја и да је за­вр­шио сту­ди­је са оце­ном нај­ма­ње осам (8).
 
ДО­КУ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА КО­ЈА СЕ ПОД­НО­СИ УЗ ПРИ­ЈА­ВУ НА КОН­КУРС

 
Уз при­ја­ву на кон­курс кан­ди­да­ти тре­ба да при­ло­же:
 
би­о­граф­ске по­дат­ке и до­ка­зе о ис­пу­ње­но­сти усло­ва кон­кур­са;
би­бли­о­гра­фи­ју об­ја­вље­них на­уч­них и струч­них ра­до­ва са ко­пи­ја­ма при­ме­ра­ка на­уч­них ра­до­ва и дру­гих пу­бли­ка­ци­ја.
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА

 
При­ја­ве на кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка под­но­се се на адре­су Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Цр­но­трав­ска број 17, Бе­о­град (пре­ко шал­те­ра де­ло­вод­ства), са на­зна­ком „кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка”. У при­ја­ви оба­ве­зно на­ве­сти адре­су и те­ле­фон, ужу на­уч­ну област и зва­ње за ко­ју се при­ја­ва под­но­си.
 
Не­пот­пу­не и не­бла­го­вре­ме­но под­не­те при­ја­ве не­ће би­ти раз­ма­тра­не.
 
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја се не­ће вра­ћа­ти кан­ди­да­ту.
 
Кон­курс је отво­рен 30 да­на ра­чу­на­ју­ћи од пр­вог на­ред­ног да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.