Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.09.2017.

Konkurs za izbor u zvanje saradnika 
UNI­VER­ZI­TET OD­BRA­NE U BE­O­GRA­DU
ME­DI­CIN­SKI FA­KUL­TET
VOJ­NO­ME­DI­CIN­SKE AKA­DE­MI­JE

 
Ras­pi­su­je
 
KON­KURS ZA IZ­BOR U ZVA­NjE SA­RAD­NI­KA


Ras­pi­su­je se kon­kurs za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka:
jed­nog sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast sud­ska me­di­ci­na u zva­nje asi­sten­ta;
jed­nog sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast ana­to­mi­ja u zva­nje asi­sten­ta;
jed­nog sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast in­ter­na me­di­ci­na po­do­blast pul­mo­lo­gi­ja u zva­nje asi­sten­ta;
jed­nog sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast bi­o­lo­gi­ja sa hu­ma­nom ge­ne­ti­kom u zva­nje sa­rad­ni­ka u na­sta­vi.
 
OP­ŠTI USLO­VI KON­KUR­SA:
 
da je kan­di­dat pro­fe­si­o­nal­ni pri­pad­nik Voj­ske Sr­bi­je.
 
PO­SEB­NI USLO­VI KON­KUR­SA:
 
za iz­bor u zva­nje asi­sten­ta:
 
da je kan­di­dat za­vr­šio od­go­va­ra­ju­ću zdrav­stve­nu spe­ci­ja­li­za­ci­ju (na kli­nič­kom pred­me­tu ili na pret­kli­nič­kom pred­me­tu za ko­ji po­sto­ji zdrav­stve­na spe­ci­ja­li­za­ci­ja);
da je kan­di­dat upi­sao dok­tor­ske aka­dem­ske stu­di­je ili mu je kao ma­gi­stru na­u­ka odo­bre­na te­ma za iz­ra­du dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je;
da je kan­di­dat stu­di­je za­vr­šio sa pro­seč­nom oce­nom naj­ma­nje osam (8);
da kan­di­dat ima naj­ma­nje jedan rad in ex­ten­so, kao pr­vi au­tor u ča­so­pi­su sa re­cen­zi­jom;
za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka u na­sta­vi:
 
kan­di­dat mo­ra da bu­de stu­dent spe­ci­ja­li­stič­kih aka­dem­skih stu­di­ja ili dok­tor­skih stu­di­ja i da je za­vr­šio stu­di­je sa oce­nom naj­ma­nje osam (8).
 
DO­KU­MEN­TA­CI­JA KO­JA SE POD­NO­SI UZ PRI­JA­VU NA KON­KURS

 
Uz pri­ja­vu na kon­kurs kan­di­da­ti tre­ba da pri­lo­že:
 
bi­o­graf­ske po­dat­ke i do­ka­ze o is­pu­nje­no­sti uslo­va kon­kur­sa;
bi­bli­o­gra­fi­ju ob­ja­vlje­nih na­uč­nih i struč­nih ra­do­va sa ko­pi­ja­ma pri­me­ra­ka na­uč­nih ra­do­va i dru­gih pu­bli­ka­ci­ja.
 
NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA

 
Pri­ja­ve na kon­kurs za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka pod­no­se se na adre­su Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Cr­no­trav­ska broj 17, Be­o­grad (pre­ko šal­te­ra de­lo­vod­stva), sa na­zna­kom „kon­kurs za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka”. U pri­ja­vi oba­ve­zno na­ve­sti adre­su i te­le­fon, užu na­uč­nu oblast i zva­nje za ko­ju se pri­ja­va pod­no­si.
 
Ne­pot­pu­ne i ne­bla­go­vre­me­no pod­ne­te pri­ja­ve ne­će bi­ti raz­ma­tra­ne.
 
Kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja se ne­će vra­ća­ti kan­di­da­tu.
 
Kon­kurs je otvo­ren 30 da­na ra­ču­na­ju­ći od pr­vog na­red­nog da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja.