Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2017.

Обавештење о по­пу­ни фор­ма­циј­ских ме­ста у Вој­сци Ср­би­је не­по­сред­ним при­је­мом у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу у свој­ству офи­ци­ра на нео­д­ре­ђе­но вре­ме
ГЕ­НЕ­РАЛ­ШТАБ ВОЈ­СКЕ СР­БИ­ЈЕ
Упра­ва за људ­ске ре­сур­се (Ј-1)
 
 
О Б А В Е Ш Т А В А
 
СЛУ­ША­О­ЦЕ КЛА­СЕ РЕ­ЗЕР­ВНИХ ОФИ­ЦИ­РА
КО­ЈИ СУ ОД 2012. ДО 2017. ГО­ДИ­НЕ ЗА­ВР­ШИ­ЛИ КУРС
 
О по­пу­ни фор­ма­циј­ских ме­ста у Вој­сци Ср­би­је не­по­сред­ним при­је­мом у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу у свој­ству офи­ци­ра на нео­д­ре­ђе­но вре­ме у:
 
Вој­но­ге­о­граф­ски ин­сти­тут:
ис­тра­жи­вач, ВЕС 33001, 1 из­вр­ши­лац;
 
Цен­трал­ну ло­ги­стич­ку ба­зу:
ре­фе­рент за снаб­де­ва­ње СнПС и ВтПС, ВЕС 32532, 1 из­вр­ши­лац,
ко­ман­дир Во­да гра­ђе­вин­ског, ВЕС 32804, 1 из­вр­ши­лац;
 
Цен­тар за обу­ку пу­тем си­му­ла­ци­ја:
ин­струк­тор ујед­но ре­фе­рент за при­пре­му про­стор­них по­да­та­ка, ВЕС 33001, 1 из­вр­ши­лац;
 
Гар­ду:
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 2 из­вр­ши­о­ца;
 
1. бри­га­ду КоВ:
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 2 из­вр­ши­о­ца,
ре­фе­рент за ин­фра­струк­ту­ру, ВЕС 32804, 1 из­вр­ши­лац;
 
2. бри­га­ду КоВ:
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 2 из­вр­ши­о­ца;
 
4. бри­га­ду КоВ:
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 1 из­вр­ши­лац,
ре­фе­рент за ин­фра­струк­ту­ру, ВЕС 32804, 1 из­вр­ши­лац;
 
Спе­ци­јал­ну бри­га­ду:
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 1 из­вр­ши­лац;
 
Ме­шо­ви­ту ар­ти­ље­риј­ску бри­га­ду:
ко­ман­дир Во­да за ин­фра­струк­ту­ру, ВЕС 32804, 1 из­вр­ши­лац;
 
204. ва­зду­хо­плов­ну бри­га­ду:
фар­ма­це­ут, ВЕС 32532, 1 из­вр­ши­лац,
 
2. цен­тар за обу­ку:
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 1 из­вр­ши­лац;
 
Цен­тар за обу­ку ве­зе и ин­фор­ма­ти­ке:
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 1 из­вр­ши­лац;
 
Ко­ман­ду за раз­вој Ти­моч­ке бри­га­де:         
сто­ма­то­лог, ВЕС 32525, 1 из­вр­ши­лац.
 
 
УСЛО­ВИ ЗА ПРИ­ЈА­ВЉИ­ВА­ЊЕ:
 
За по­пу­ну на­ве­де­них фор­ма­циј­ских ме­ста мо­гу се ја­ви­ти сви Др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ко­ји има­ју од­го­ва­ра­ју­ће обра­зо­ва­ње. 
 
оп­шти усло­ви за при­јем:
– да је пу­но­ле­тан;
– да је др­жа­вља­нин Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
– да је здрав­стве­но и пси­хо­фи­зич­ки спо­соб­ни за слу­жбу у Вој­сци Ср­би­је,
– да има про­пи­са­но обра­зо­ва­ње – сте­че­но ви­со­ко обра­зо­ва­ње на основ­ним ака­дем­ским сту­ди­ја­ма у оби­му од нај­ма­ње 240 ЕСПБ бо­до­ва, од­но­сно на основ­ним сту­ди­ја­ма у тра­ја­њу од нај­ма­ње че­ти­ри го­ди­не,
– да му ра­ни­је ни­је пре­ста­јао рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну због те­же по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са,
– да ни­је осу­ђи­ван на ка­зну за­тво­ра од нај­ма­ње шест ме­се­ци,
– да ни­је ста­ри­ји од 40 го­ди­на,
– да је без­бед­но­сно про­ве­рен и да не­ма без­бед­но­сних смет­њи за при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу, у скла­ду са про­пи­си­ма ко­ји­ма је уре­ђе­но вр­ше­ње без­бед­но­сне про­ве­ре у Ми­ни­стар­ству од­бра­не.
По­себ­ни усло­виза при­јем:
– да је за­вр­шио Курс слу­ша­ла­ца кла­се ре­зер­вних офи­ци­ра од 2012. до 2017. го­ди­не,
– да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти,
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 1 и 4:
– да је сте­као ви­со­ку струч­ну спре­му из обла­сти ге­о­де­зи­је и да је то­ком шко­ло­ва­ња оства­рио 240 ЕСПБ;
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 3, 7, 10 и 12:
– за­вр­шен Гра­ђе­вин­ски фа­кул­тет, кон­струк­циј­ски смер,
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, и 16:
– за­вр­шен Сто­ма­то­ло­шки фа­кул­тет,
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 2 и 13: 
– за­вр­шен Фар­ма­це­ут­ски фа­кул­тет.
 
НА­ЧИН ПРИ­ЈА­ВЉИ­ВА­ЊА:
 
Уз при­ја­ву за не­по­сред­ни при­јем, ко­ја тре­ба да са­др­жи основ­не лич­не по­дат­ке, адре­су и кон­такт те­ле­фон, на­гла­ше­но фор­ма­циј­ско ме­сто за ко­је под­но­се при­ја­ву и крат­ку би­о­гра­фи­ју, кан­ди­да­ти тре­ба да до­ста­ве сле­де­ћа до­ку­мен­та:
– из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них,
– уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству (ори­ги­нал или фо­то­ко­пи­ја ове­ре­на у су­ду или оп­шти­ни не ста­ри­ји од шест ме­се­ци),
– до­каз о сте­че­ном обра­зо­ва­њу (ори­ги­нал ди­пло­ма – уве­ре­ње о за­вр­ше­ном обра­зо­ва­њу или фо­то­ко­пи­ја ове­ре­на у су­ду или оп­шти­ни),
– фо­то­ко­пи­ја рад­не књи­жи­це или не­ки дру­ги до­каз о рад­ном ис­ку­ству,
– по­твр­ду – уве­ре­ње о за­вр­ше­ном Кур­су слу­ша­ла­ца кла­се ре­зер­вних офи­ци­ра,
– пот­пи­са­ну из­ја­ву о при­хва­та­њу рас­по­ре­да по по­тре­би слу­жбе на це­лој те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је(сво­је­руч­но пот­пи­са­на из­ја­ва).
 
На­по­ме­на:Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи у ори­ги­на­лу или фо­то­ко­пи­ји ове­ре­ној у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
 
Од­ред­бом чла­на 9. и чла­на 103. За­ко­на о оп­штем управ­ном по­ступ­ку („Слу­жбе­ни гла­сни­ка РС”, број 18/2016) про­пи­са­но је, из­ме­ђу оста­лог, да у по­ступ­ку ко­ји се по­кре­ће по зах­те­ву стран­ке ор­ган мо­же да оства­ри увид, при­ба­вља и об­ра­ђу­је лич­не по­дат­ке о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја ка­да је то нео­п­ход­но за од­лу­чи­ва­ње, осим ако стран­ка из­ри­чи­то из­ја­ви да ће по­дат­ке при­ба­ви­ти са­ма.
 
По­треб­но је да кан­ди­дат по­пу­ни из­ја­ву ко­јом се опре­де­љу­је за јед­ну од две мо­гућ­но­сти: да ор­ган при­ба­ви по­дат­ке о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја или да ће кан­ди­дат учи­ни­ти сам. На­ве­де­ну из­ја­ву је мо­гу­ће пре­у­зе­ти на сај­ту Вој­ске Ср­би­је www.vs.rs. Пот­пи­са­ну из­ја­ву нео­п­ход­но је до­ста­ви­ти уз на­пред на­ве­де­не до­ка­зе ка­ко би оран мо­гао да­ље да по­сту­па.
 
До­ку­мен­та о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја су: уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству, из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них, уве­ре­ње од су­да и МУП-а да се про­тив ли­ца не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак, од­но­сно да ли­це ни­је осу­ђи­ва­но на ка­зну за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње 6 ме­се­ци, уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са.
 
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја не­ће се вра­ћа­ти кан­ди­да­ти­ма.
 
При­ја­ве за не­по­сред­ни при­јем са на­ве­де­ним до­ку­мен­ти­ма до­ста­вља­ти пу­тем по­ште на адре­су:
 
Ге­не­рал­штаб Вој­ске Ср­би­је
Упра­ва за људ­ске ре­сур­се (Ј-1)
Не­зна­ног ју­на­ка број 38, згра­да број 26,
11000 Бе­о­град
 
са на­зна­ком „за не­по­сред­ни при­јем ли­ца”
 
Рок за под­но­ше­ње при­ја­ва на кон­курс је 15да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.
 
ИЗ­БОР КАН­ДИ­ДА­ТА ЗА ПО­ПУ­НУ ФОР­МА­ЦИЈ­СКИХ МЕ­СТА
 
Из­бор­ни по­сту­пак спро­ве­шће ко­ми­си­ја за утвр­ђи­ва­ње ис­пу­ње­но­сти усло­ва за не­по­сред­ни при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу, ко­ју фор­ми­ра над­ле­жни ста­ре­ши­на, из­ме­ђу кан­ди­да­та ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве за при­јем на фор­ма­циј­ско ме­сто на ко­је су кон­ку­ри­са­ли.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве би­ће упу­ће­ни на про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та и про­ве­ру фи­зич­ких спо­соб­но­сти. За про­ве­ру фи­зич­ке спо­соб­но­сти кан­ди­да­ти су у оба­ве­зи да са со­бом по­не­су спорт­ску опре­му: па­ти­ке, тре­нер­ка – шорц, ма­ји­ца (соп­стве­ни из­бор).
 
По­сту­пак из­бо­ра кан­ди­да­та спро­во­ди се по прин­ци­пу ели­ми­на­ци­је, та­ко да не­ис­пу­ња­ва­ње кри­те­ри­ју­ма на прет­ход­ној про­ве­ри– про­це­ни ис­кљу­чу­је упу­ћи­ва­ње на да­ље про­ве­ре– про­це­не.
 
Ра­ди вр­ше­ња пси­хо­ло­шке про­це­не, кан­ди­да­ти за по­пу­ну фор­ма­циј­ских ме­ста би­ће упу­ће­ни у над­ле­жну вој­но­здрав­стве­ну уста­но­ву (у Бе­о­гра­ду, Ни­шу или Но­вом Са­ду), пре­ма рас­по­ре­ду ко­ји ће из­ра­ди­ти и са ко­ји­ма ће их упо­зна­ти пред­сед­ник ко­ми­си­је за утвр­ђи­ва­ње ис­пу­ње­но­сти усло­ва за не­по­сред­ни при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу.
           
Ре­зул­та­те при­ја­вље­них кан­ди­да­та утвр­ди­ће ко­ми­си­ја за утвр­ђи­ва­ње ис­пу­ње­но­сти усло­ва за не­по­сред­ни при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла за из­бор:
про­сек оце­на на основ­ним сту­ди­ја­ма– до 50 бо­до­ва (про­из­вод оце­не и бро­ја 5);
про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти – до 20 бо­до­ва (про­из­вод ко­нач­не оце­не и бро­ја 4);
пси­хо­ло­шка про­це­на кан­ди­да­та – до 20 бо­до­ва (1. ка­те­го­ри­ја 20, 2. ка­те­го­ри­ја 10, 3. ка­те­го­ри­ја 0 бо­до­ва);
раз­го­вор – до 10 бо­до­ва (про­из­вод ко­нач­не оце­не и бро­ја 2).
 
Кан­ди­да­ти, ко­ји са нај­бо­љим ре­зул­та­том ис­пу­не ме­ри­ла за из­бор, би­ће упу­ће­ни на ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну про­це­ну у над­ле­жну вој­но­здрав­стве­ну уста­но­ву, ра­ди утвр­ђи­ва­ња здрав­стве­не спо­соб­но­сти за про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу.
 
За кан­ди­да­те би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра за при­јем на рад у Вој­ску Ср­би­је.
 
По­зи­ви и сва пи­сме­на до­ку­мен­та до­ста­вља­ју се кан­ди­да­ту на адре­су ко­ју на­ве­де у при­ја­ви за при­јем.
 
Уко­ли­ко се кан­ди­дат не ода­зо­ве по­зи­ву ра­ди оба­вља­ња оп­штег ле­кар­ског пре­гле­да, про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, пси­хо­ло­шке про­це­не и упу­ћи­ва­ња на ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну про­це­ну сма­тра­ће се да је од­у­стао од да­љег уче­шћа у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ру оп­штих спо­соб­но­сти (оп­шти ле­кар­ски пре­глед и про­ве­ра фи­зич­ких спо­соб­но­сти), по­ред по­треб­не спорт­ске опре­ме, кан­ди­да­ти са со­бом оба­ве­зно но­се и лич­ну кар­ту.
 
Све евен­ту­ал­не тро­шко­ве пу­то­ва­ња до ка­сар­ни и вој­но­здрав­стве­них уста­но­ва, ра­ди ре­а­ли­за­ци­је се­лек­ци­је, пси­хо­ло­шке и ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не про­це­не, као и евен­ту­ал­не тро­шко­ве сме­шта­ја и ис­хра­не, сно­се кан­ди­да­ти ко­ји су се при­ја­ви­ли за по­пу­ну фор­ма­циј­скихме­ста офи­ци­ра.
 
Све ин­фо­р­ма­ци­је ве­за­не за кон­курс мо­гу се до­би­ти на сај­ту Вој­ске Ср­би­је www.vs.rs или на тел. 011/2063-332 или ло­кал 290-332.