Министарство одбране Републике Србије
 
16.06.2017.

Јавни конкурс за избор у звање сарадника и наставника за стране језике 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
р а с п и с у ј е
 
 Јавни конкурс за избор у звање сарадника и наставника за стране језике
 
 
Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
1.         једног сарадника за ужу научну област патологија у звање асистента;
2.         једног сарадника за ужу научну област радиологија у звање асистента.

Расписује се конкурс за поновни избор у звање сарадника:
1.         једног сарадника за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија у звање асистента.

Расписује се конкурс за избор у звање једног  наставника страног језика:                                                                                                                           1.         за ужу научну област страни језици у медицини за предмет енглески језик.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
–          да је кандидат професионални припадник Војске Србије.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За избор и поновни избор у звање асистента:
1)         да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију (на клиничком предмету или на претклиничком предмету за који постоји здравствена специјализација);
2)         да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
3)         да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
4)         да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.
За избор у звање наставника страног језика:
–          кандидат мора да има завршене студије првог степена филолошког факултета – група за енглески језик.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1.         биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2.         библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника/наставника страног језика подносе се на адресу Војномедицинске академије: Црнотравска 17, Београд (преко шалтера деловодства), са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника/наставника страног језика”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.