Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.06.2017.

Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika i nastavnika za strane jezike 
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
r a s p i s u j e
 
 Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika i nastavnika za strane jezike
 
 
Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje saradnika:
1.         jednog saradnika za užu naučnu oblast patologija u zvanje asistenta;
2.         jednog saradnika za užu naučnu oblast radiologija u zvanje asistenta.

Raspisuje se konkurs za ponovni izbor u zvanje saradnika:
1.         jednog saradnika za užu naučnu oblast hirurgija podoblast ortopedska hirurgija i traumatologija u zvanje asistenta.

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje jednog  nastavnika stranog jezika:                                                                                                                           1.         za užu naučnu oblast strani jezici u medicini za predmet engleski jezik.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
–          da je kandidat profesionalni pripadnik Vojske Srbije.

POSEBNI USLOVI KONKURSA
Za izbor i ponovni izbor u zvanje asistenta:
1)         da je kandidat završio odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju (na kliničkom predmetu ili na pretkliničkom predmetu za koji postoji zdravstvena specijalizacija);
2)         da je kandidat upisao doktorske akademske studije ili mu je kao magistru nauka odobrena tema za izradu doktorske disertacije;
3)         da je kandidat studije završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8);
4)         da kandidat ima najmanje jedan rad in extenso, kao prvi autor u časopisu sa recenzijom.
Za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika:
–          kandidat mora da ima završene studije prvog stepena filološkog fakulteta – grupa za engleski jezik.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
1.         biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa;
2.         bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija.

NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika/nastavnika stranog jezika podnose se na adresu Vojnomedicinske akademije: Crnotravska 17, Beograd (preko šaltera delovodstva), sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje saradnika/nastavnika stranog jezika”. U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koju se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.