Министарство одбране Републике Србије
 
16.06.2017.

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
р а с п и с у ј е
 
Јавни конкурс
за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
1.         једног наставника за ужу научну област психијатрија у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.         да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2.         да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3.         да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1.         да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 21/16 и 3/17);
2.         кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати 15. 8. 2017. године; приступно предавање траје најдуже 20 минута, тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.         документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године и број 9/66 од 21. априла 2017. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Медицинског факултета ВМА);
2.         попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
3.         уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војномедицинске академије: Црнотравска 17, Београд (преко шалтера деловодства) са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.