Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.06.2017.

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka 
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
r a s p i s u j e
 
Javni konkurs
za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka:
 
1.         jednog nastavnika za užu naučnu oblast psihijatrija u zvanje docenta.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1.         da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
2.         da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
3.         da je kandidat profesionalno vojno lice/vojni službenik.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:
1.         da ispunjava uslove za izbor u zvanje docenta iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list”, br. 21/16 i 3/17);
2.         kandidati za izbor u zvanje docenta pristupno predavanje će održati 15. 8. 2017. godine; pristupno predavanje traje najduže 20 minuta, temu bira kandidat, s tim da ona mora da bude iz uže naučne oblasti za koju konkuriše za izbor u zvanje docenta.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
1.         dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor u zvanje nastavnika (odluke Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. godine i broj 9/66 od 21. aprila 2017. godine) koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta (Medicinskog fakulteta VMA);
2.         popunjen odgovarajući obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika;
3.         uverenje nadležnog organa MUP-a o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi.

NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojnomedicinske akademije: Crnotravska 17, Beograd (preko šaltera delovodstva) sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.