Министарство одбране Републике Србије
 
16.06.2017.

Интерни конкурс за пријем кандидата на селективну обукуУправа војне полиције Генералштаба Војске Србије
ради приоритетне попуне
Батаљона војне полиције (с/н) „КОБРЕ”
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
за пријем кандидата на селективну обуку
 
 УСЛОВИ КОНКУРСА
За пријем кандидата на селективну обуку у Батаљон војне полиције (с/н) „КОБРЕ” може конкурисати професионални припадник Војске Србије мушког и женског пола у својству официра, подофицира и професионалног војника, свих родова и служби, на служби у Министарству одбране и Војсци Србије, а који испуњава следеће опште и посебне услове:

Општи услови:
–          да је здравствено способан за војну службу без ограничења и
–          да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.
Посебни услови:
–          да није старији од 32 године (официр), да није старији од 30 година (подофицир) и да није старији од 28 година (професионални војник),–         да је на служби у Министарству одбране и Војсци Србије провео најмање три године,да нема негативних службених оцена и да му је последња службена оцена најмање „истиче се”
–          да је психофизички здрав и способан за рад у Батаљону војне полиције (с/н) „КОБРЕ”, што се утврђује психолошком проценом – тестирањем (ХЕДОНИКА), налазом надлежне војнолекарске комисије на основу извршеног систематског прегледа и провером физичких способности према важећим нормама и критеријумима за пријем у Батаљон војне полиције (с/н) „КОБРЕ” и стандардима за оцењивање физичких способности професионалних војних лица – припадника специјалних јединица и јединица војне полиције специјалне намене у Војсци Србије,
–          да је пливач и
–          да испуњава критеријуме посебне безбедносне провере (која ће бити покренута и извршена само за кандидате који успешно савладају селективну обуку).

 НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Кандидат који испуњава опште и посебне услове подноси молбу Управи војне полиције Генералштаба Војске Србије (ВП 1120 Београд), редовним путем преко команде своје матичне јединице.
Уз молбу кандидат прилаже следећа документа:
–          кратку биографију са бројевима контакт телефона (на послу, кућни и мобилни),
–          писану изјаву да добровољно пристаје да ради у војној полицији Војске Србије (за кандидате који нису припадници војне полиције Војске Србије)
–          уверење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак због кривичног дела које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци),
–          уверење МУП-а Републике Србије да није осуђиван на казну затвора од шест месеци и више (не старије од 6 месеци),
–          мишљење о кандидату надлежног старешине ранга команданта батаљона,
–          оверену копију последње службене оцене и
–          потписан и оверен картон основних личних података (КОЛП).

I НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЕЛЕКТИВНЕ ОБУКЕ
Сви изабрани и позвани кандидати за селективну обуку у Батаљону војне полиције (с/н) „КОБРЕ” Управе војне полиције Генералштаба Војске Србије реализоваће следеће:
•           током припрема за реализацију селективне обуке:         –           први дан: психолошка процена – тестирање (ХЕДОНИКА);
            други дан: специјалистички систематски преглед кандидата;
–          трећи, четврти и пети дан: провера физичких способности према важећим стандардима за оцењивање физичких способности професионалних војних лица – припадника специјалних јединица и јединица војне полиције специјалне намене у Војсци Србије.
•           током реализације селективне обуке
            само кандидати који испуне све потребне норме, критеријуме и стандарде, а након истека 5 дана припрема за реализацију селективне обуке, започињу реализацију селективне обуке у трајању од четири недеље (28 дана) у складу са важећим Програмом, нормама и критеријумима за оцењивање кандидата селективне обуке за пријем у Батаљон војне полиције (с/н) „КОБРЕ”.
Пријем у Батаљон војне полиције специјалне намене „КОБРЕ”:
–          за кандидате који успешно реализују селективну обуку према важећем Програму, нормама и критеријумима за оцењивање кандидата селективне обуке за пријем у Батаљон војне полиције (с/н) „КОБРЕ” биће покренута реализација посебне безбедносне провере коју врши Војнобезбедносна агенција Министарства одбране, а по добијању позитивног резултата безбедносне провере, извршиће се рангирање кандидата за пријем и покренути процедура за најбоље рангиране кандидате за њихово регулисање даљег стања у служби (распоред/премештај и постављење у Батаљон војне полиције (с/н) „КОБРЕ”).

 НАЧИН ПОСТУПКА ПО КОНКУРСУ
–          Молбе кандидата за избор и упућивање на селективну обуку у Батаљон војне полиције (с/н) „КОБРЕ” достављати почев од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”, а најкасније до 31. јула 2017. године.
–          Комисијски избор кандидата за упућивање на селективну обуку биће реализован од 1. до 15. августа 2017, а извршење позива биће регулисано наредбом надлежног старешине (Управа за људске ресурсе Генералштаба Војске Србије) за привремено упућивање кандидата на селективну обуку у Батаљон војне полиције (с/н) „КОБРЕ”, најкасније до 31. августа 2017. године.
–          Селективна обука са изабраним и одазваним кандидатима биће реализована са почетком 7. октобра 2017. године (кандидати се јављају 1. октобра 2017. године до 20.00 часова и приступају извршењу наведених припрема за реализацију селективне обуке по данима – 5 дана).
–          Непотпуна и некомплетна конкурсна документација кандидата неће се разматрати.
–          Општи и посебни услови наведени у условима конкурса односе се и на припаднике војне полиције Војске Србије ван састава Батаљона војне полиције (с/н) „КОБРЕ”, а који конкуришу за избор и упућивање на селективну обуку и
–          Кандидатима који не буду изабрани неће се враћати конкурсна документација.