Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.06.2017.

Interni konkurs za prijem kandidata na selektivnu obukuUprava vojne policije Generalštaba Vojske Srbije
radi prioritetne popune
Bataljona vojne policije (s/n) „KOBRE”
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
za prijem kandidata na selektivnu obuku
 
 USLOVI KONKURSA
Za prijem kandidata na selektivnu obuku u Bataljon vojne policije (s/n) „KOBRE” može konkurisati profesionalni pripadnik Vojske Srbije muškog i ženskog pola u svojstvu oficira, podoficira i profesionalnog vojnika, svih rodova i službi, na službi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koji ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:
–          da je zdravstveno sposoban za vojnu službu bez ograničenja i
–          da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Posebni uslovi:
–          da nije stariji od 32 godine (oficir), da nije stariji od 30 godina (podoficir) i da nije stariji od 28 godina (profesionalni vojnik),–         da je na službi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije proveo najmanje tri godine,da nema negativnih službenih ocena i da mu je poslednja službena ocena najmanje „ističe se”
–          da je psihofizički zdrav i sposoban za rad u Bataljonu vojne policije (s/n) „KOBRE”, što se utvrđuje psihološkom procenom – testiranjem (HEDONIKA), nalazom nadležne vojnolekarske komisije na osnovu izvršenog sistematskog pregleda i proverom fizičkih sposobnosti prema važećim normama i kriterijumima za prijem u Bataljon vojne policije (s/n) „KOBRE” i standardima za ocenjivanje fizičkih sposobnosti profesionalnih vojnih lica – pripadnika specijalnih jedinica i jedinica vojne policije specijalne namene u Vojsci Srbije,
–          da je plivač i
–          da ispunjava kriterijume posebne bezbednosne provere (koja će biti pokrenuta i izvršena samo za kandidate koji uspešno savladaju selektivnu obuku).

 NAČIN KONKURISANjA
Kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove podnosi molbu Upravi vojne policije Generalštaba Vojske Srbije (VP 1120 Beograd), redovnim putem preko komande svoje matične jedinice.
Uz molbu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
–          kratku biografiju sa brojevima kontakt telefona (na poslu, kućni i mobilni),
–          pisanu izjavu da dobrovoljno pristaje da radi u vojnoj policiji Vojske Srbije (za kandidate koji nisu pripadnici vojne policije Vojske Srbije)
–          uverenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 meseci),
–          uverenje MUP-a Republike Srbije da nije osuđivan na kaznu zatvora od šest meseci i više (ne starije od 6 meseci),
–          mišljenje o kandidatu nadležnog starešine ranga komandanta bataljona,
–          overenu kopiju poslednje službene ocene i
–          potpisan i overen karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).

I NAČIN REALIZACIJE SELEKTIVNE OBUKE
Svi izabrani i pozvani kandidati za selektivnu obuku u Bataljonu vojne policije (s/n) „KOBRE” Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije realizovaće sledeće:
•           tokom priprema za realizaciju selektivne obuke:         –           prvi dan: psihološka procena – testiranje (HEDONIKA);
            drugi dan: specijalistički sistematski pregled kandidata;
–          treći, četvrti i peti dan: provera fizičkih sposobnosti prema važećim standardima za ocenjivanje fizičkih sposobnosti profesionalnih vojnih lica – pripadnika specijalnih jedinica i jedinica vojne policije specijalne namene u Vojsci Srbije.
•           tokom realizacije selektivne obuke
            samo kandidati koji ispune sve potrebne norme, kriterijume i standarde, a nakon isteka 5 dana priprema za realizaciju selektivne obuke, započinju realizaciju selektivne obuke u trajanju od četiri nedelje (28 dana) u skladu sa važećim Programom, normama i kriterijumima za ocenjivanje kandidata selektivne obuke za prijem u Bataljon vojne policije (s/n) „KOBRE”.
Prijem u Bataljon vojne policije specijalne namene „KOBRE”:
–          za kandidate koji uspešno realizuju selektivnu obuku prema važećem Programu, normama i kriterijumima za ocenjivanje kandidata selektivne obuke za prijem u Bataljon vojne policije (s/n) „KOBRE” biće pokrenuta realizacija posebne bezbednosne provere koju vrši Vojnobezbednosna agencija Ministarstva odbrane, a po dobijanju pozitivnog rezultata bezbednosne provere, izvršiće se rangiranje kandidata za prijem i pokrenuti procedura za najbolje rangirane kandidate za njihovo regulisanje daljeg stanja u službi (raspored/premeštaj i postavljenje u Bataljon vojne policije (s/n) „KOBRE”).

 NAČIN POSTUPKA PO KONKURSU
–          Molbe kandidata za izbor i upućivanje na selektivnu obuku u Bataljon vojne policije (s/n) „KOBRE” dostavljati počev od dana objavljivanja konkursa u magazinu „Odbrana”, a najkasnije do 31. jula 2017. godine.
–          Komisijski izbor kandidata za upućivanje na selektivnu obuku biće realizovan od 1. do 15. avgusta 2017, a izvršenje poziva biće regulisano naredbom nadležnog starešine (Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije) za privremeno upućivanje kandidata na selektivnu obuku u Bataljon vojne policije (s/n) „KOBRE”, najkasnije do 31. avgusta 2017. godine.
–          Selektivna obuka sa izabranim i odazvanim kandidatima biće realizovana sa početkom 7. oktobra 2017. godine (kandidati se javljaju 1. oktobra 2017. godine do 20.00 časova i pristupaju izvršenju navedenih priprema za realizaciju selektivne obuke po danima – 5 dana).
–          Nepotpuna i nekompletna konkursna dokumentacija kandidata neće se razmatrati.
–          Opšti i posebni uslovi navedeni u uslovima konkursa odnose se i na pripadnike vojne policije Vojske Srbije van sastava Bataljona vojne policije (s/n) „KOBRE”, a koji konkurišu za izbor i upućivanje na selektivnu obuku i
–          Kandidatima koji ne budu izabrani neće se vraćati konkursna dokumentacija.