Министарство одбране Републике Србије
 
16.06.2017.

Јавни конкурс за упис лица из грађанства у прву годину интегрисаних академских студија медицине у школској 2017/18. годиниМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ


р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
 
за упис лица из грађанства
у прву годину интегрисаних академских студија медицине у школској 2017/18. години
 
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду уписује у прву годину интегрисаних академских студија медицине 5 самофинансирајућих студената за стицање звања доктора медицине (интегрисане студије у трајању од шест година и носе 360 ЕСПБ).

УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
У прву годину студија медицине може да се упише лице које има држављанство Републике Србије, одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и ако је здравствено способно за студије медицине. Под одговарајућим средњим образовањем за студије медицине сматрају се гимназија, сред­ње шко­ле здрав­стве­не или ве­те­ри­нар­ске стру­ке.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУ­Р­СА:
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
1. Сведочанство за све разреде предходно завршене школе;
2. Диплому о завршеном средњем образовању;
3. Дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3,000 динара (на текући рачун 840-742313843-22, модел 97, са позивом на број 476013382515);
5. Извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
6. Уверење о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (не старије од шест месеци);
7. Лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд);
8. Пријаву на конкурс (добија се у Сектретаријату Факултета).
Фотокопије предатих докумената се не враћају.

СЕ­ЛЕК­ЦИ­ЈА КАН­ДИ­ДА­ТА:
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да при­ја­вље­них кан­ди­да­та вр­ши се на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла:
1. Општи успех из сред­ње шко­ле или гим­на­зи­је. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује се на два децимална места.
2. Про­ве­ра зна­ња из хе­ми­је и би­о­ло­ги­је.Кандидат за упис на студије медицине полаже пријемни испит. На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије. Сваки тест има по 30 питања и сваки тачан одговор вреднује се једним бодом. По овом основу кандидат може да освоји највише 60 бодова.
Ран­ги­ра­ње кан­ди­да­та на осно­ву при­јем­ног ис­пи­та из­вр­ши­ће се та­ко што ће се ран­ги­ра­ти они кан­ди­да­ти ко­ји по­стиг­ну нај­ма­ње 50% + 1 бод на сва­ком од те­сто­ва ко­ји по­ла­жу на при­јем­ном ис­пи­ту (16 бо­до­ва из хе­ми­је и 16 бо­до­ва из би­о­ло­ги­је).

Уку­пан мак­си­ма­лан број бо­до­ва ко­ји кан­ди­дат мо­же да оства­ри из­но­си 100. Кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву ме­ста на ко­нач­ној ранг-ли­сти.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде из Хемије и Биологије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу, признаје се 30 бодова из тог предмета. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.
Држављани Републике Србије који су предходно образовање завршили у иностранству приликом пријављивања на Конкурс подносе диплому нострификовану у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и сведочанства стечена у иностранству.

КОНКУРСНИ РОКОВИ:
Пријављивање кандидата – 20, 21, 22. и 23. јуна 2017.г. од 9,00-13,00 часова.
Листа пријављених кандидата - 24. јуна 2017.г. у 12,00 часова.
Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената 26. јуна 2017. од 12,00-14,00 часова. Након овог рока листа се сматра коначном. Коначна листа пријављених кандидата 27. јуна 2017.г. у 9,00 часова.
Пријемни испит - 28. јуна 2017.г. у 12,00 часова.

НА­ЧИН И РО­КО­ВИ ЗА ПОД­НО­ШЕ­ЊЕ ЖАЛ­БЕ НА УТВР­ЂЕ­НИ РЕ­ДО­СЛЕД:
Пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на до 48 ча­со­ва од мо­мен­та за­вр­шет­ка при­јем­ног ис­пи­та на огла­сној та­бли, на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, као и на ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.

Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на мо­же под­не­ти при­го­вор де­ка­ну Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња пре­ли­ми­нар­не ранг-ли­сте на огла­сној та­бли Фа­кул­те­та. Учесник конкурса може уложити примедбу: 1. на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 2. регуларност пријемног испита, 3. своје место на ранг листи.
Де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та до­но­си ре­ше­ње по при­го­во­ру у ро­ку од три да­на од да­на под­но­ше­ња при­го­во­ра.На ре­ше­ње де­ка­на кан­ди­дат мо­же из­ја­ви­ти жал­бу Са­ве­ту Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА у ро­ку од три да­на од да­на при­је­ма ре­ше­ња. Са­вет ре­ша­ва по жал­би у ро­ку од три да­на од да­на ње­ног при­је­ма.
На­кон од­лу­чи­ва­ња по при­го­во­ру, ко­ми­си­ја утвр­ђу­је и об­ја­вљу­је ко­нач­ну ранг-ли­сту свих кан­ди­да­та са укуп­ним бро­јем бо­до­ва сте­че­ним по свим кри­те­ри­ју­ми­ма.

Ко­нач­на ранг-ли­ста об­ја­вљу­је се на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.
 
***
Школарина износи:
за 1. годину школовања – 89.000,00 динара,
за 2. годину школовања – 82.000,00 динара,
за 3. годину школовања – 85.000,00динара,
за 4. годину школовања – 75.000,00динара,
за 5. годину школовања – 75.000,00динара,
за 6. годину школовања – 83.000,00динара.
Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати у пет једнаких рата.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Уверење о држављанству РепубликеСрбије;
4. Лекарско уверење;
5. Две фотографије за индекс.


Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти на те­ле­фо­не 011/3608-129, 011/3608-134 или 011/3608-661, или на­ћи на ин­тер­нет адре­са­ма http://www.mfvma.mod.gov.rs или пре­ко елек­трон­ске по­ште medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs.