Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.06.2017.

Javni konkurs za upis lica iz građanstva u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine u školskoj 2017/18. godiniMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE


r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
 
za upis lica iz građanstva
u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine u školskoj 2017/18. godini
 
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine 5 samofinansirajućih studenata za sticanje zvanja doktora medicine (integrisane studije u trajanju od šest godina i nose 360 ESPB).

USLO­VI KON­KUR­SA:
U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima državljanstvo Republike Srbije, odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposobno za studije medicine. Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se gimnazija, sred­nje ško­le zdrav­stve­ne ili ve­te­ri­nar­ske stru­ke.

NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA I PO­STU­PAK SPRO­VO­ĐE­NjA KON­KU­R­SA:
Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:
1. Svedočanstvo za sve razrede predhodno završene škole;
2. Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
3. Diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3,000 dinara (na tekući račun 840-742313843-22, model 97, sa pozivom na broj 476013382515);
5. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci);
6. Uverenje o dr­ža­vljan­stvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je (ne starije od šest meseci);
7. Lekarsko uverenje da je kandidat sposoban za studije medicine - ne starije od šest meseci (uverenje se izdaje u svakom domu zdravlja ili u Studentskoj poliklinici Krunska 57, Beograd);
8. Prijavu na konkurs (dobija se u Sektretarijatu Fakulteta).
Fotokopije predatih dokumenata se ne vraćaju.

SE­LEK­CI­JA KAN­DI­DA­TA:
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.
Utvr­đi­va­nje re­do­sle­da pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta vr­ši se na osno­vu sle­de­ćih me­ri­la:
1. Opšti uspeh iz sred­nje ško­le ili gim­na­zi­je. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16 a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi zaokružuje se na dva decimalna mesta.
2. Pro­ve­ra zna­nja iz he­mi­je i bi­o­lo­gi­je.Kandidat za upis na studije medicine polaže prijemni ispit. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Hemije i Biologije. Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se jednim bodom. Po ovom osnovu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova.
Ran­gi­ra­nje kan­di­da­ta na osno­vu pri­jem­nog is­pi­ta iz­vr­ši­će se ta­ko što će se ran­gi­ra­ti oni kan­di­da­ti ko­ji po­stig­nu naj­ma­nje 50% + 1 bod na sva­kom od te­sto­va ko­ji po­la­žu na pri­jem­nom is­pi­tu (16 bo­do­va iz he­mi­je i 16 bo­do­va iz bi­o­lo­gi­je).

Uku­pan mak­si­ma­lan broj bo­do­va ko­ji kan­di­dat mo­že da ostva­ri iz­no­si 100. Kan­di­da­ti će bi­ti ran­gi­ra­ni na osno­vu me­sta na ko­nač­noj rang-li­sti.
Kandidatima koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz Hemije i Biologije na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju, priznaje se 30 bodova iz tog predmeta. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata.
Državljani Republike Srbije koji su predhodno obrazovanje završili u inostranstvu prilikom prijavljivanja na Konkurs podnose diplomu nostrifikovanu u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i svedočanstva stečena u inostranstvu.

KONKURSNI ROKOVI:
Prijavljivanje kandidata – 20, 21, 22. i 23. juna 2017.g. od 9,00-13,00 časova.
Lista prijavljenih kandidata - 24. juna 2017.g. u 12,00 časova.
Primedbe na listu sa brojem bodova iz srednje škole - Komisiji za upis studenata 26. juna 2017. od 12,00-14,00 časova. Nakon ovog roka lista se smatra konačnom. Konačna lista prijavljenih kandidata 27. juna 2017.g. u 9,00 časova.
Prijemni ispit - 28. juna 2017.g. u 12,00 časova.

NA­ČIN I RO­KO­VI ZA POD­NO­ŠE­NjE ŽAL­BE NA UTVR­ĐE­NI RE­DO­SLED:
Pre­li­mi­nar­na rang-li­sta bi­će ob­ja­vlje­na do 48 ča­so­va od mo­men­ta za­vr­šet­ka pri­jem­nog is­pi­ta na ogla­snoj ta­bli, na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA, kao i na in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.

Kan­di­dat ko­ji sma­tra da su nje­go­va pra­va po­vre­đe­na mo­že pod­ne­ti pri­go­vor de­ka­nu Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA, u ro­ku od tri da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja pre­li­mi­nar­ne rang-li­ste na ogla­snoj ta­bli Fa­kul­te­ta. Učesnik konkursa može uložiti primedbu: 1. na regularnost postupka utvrđenog konkursom, 2. regularnost prijemnog ispita, 3. svoje mesto na rang listi.
De­kan Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta do­no­si re­še­nje po pri­go­vo­ru u ro­ku od tri da­na od da­na pod­no­še­nja pri­go­vo­ra.Na re­še­nje de­ka­na kan­di­dat mo­že iz­ja­vi­ti žal­bu Sa­ve­tu Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA u ro­ku od tri da­na od da­na pri­je­ma re­še­nja. Sa­vet re­ša­va po žal­bi u ro­ku od tri da­na od da­na nje­nog pri­je­ma.
Na­kon od­lu­či­va­nja po pri­go­vo­ru, ko­mi­si­ja utvr­đu­je i ob­ja­vlju­je ko­nač­nu rang-li­stu svih kan­di­da­ta sa ukup­nim bro­jem bo­do­va ste­če­nim po svim kri­te­ri­ju­mi­ma.

Ko­nač­na rang-li­sta ob­ja­vlju­je se na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA i in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.
 
***
Školarina iznosi:
za 1. godinu školovanja – 89.000,00 dinara,
za 2. godinu školovanja – 82.000,00 dinara,
za 3. godinu školovanja – 85.000,00dinara,
za 4. godinu školovanja – 75.000,00dinara,
za 5. godinu školovanja – 75.000,00dinara,
za 6. godinu školovanja – 83.000,00dinara.
Školarina za svaku školsku godinu se može uplaćivati u pet jednakih rata.
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
1. Overene fotokopije dokumenata srednje škole i originalna dokumenta na uvid;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uverenje o državljanstvu RepublikeSrbije;
4. Lekarsko uverenje;
5. Dve fotografije za indeks.


Osta­la oba­ve­šte­nja u ve­zi sa kon­kur­som mo­gu se do­bi­ti na te­le­fo­ne 011/3608-129, 011/3608-134 ili 011/3608-661, ili na­ći na in­ter­net adre­sa­ma http://www.mfvma.mod.gov.rs ili pre­ko elek­tron­ske po­šte medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs.