Министарство одбране Републике Србије
 
26.05.2017.

Оглас за продају расходованих покретних ствари у ВП 5033 НишВП 5033 НИШ

о г л а ш а в а

продају писаним јавним надметањем

 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
PINZGAUER 710 MS......................................................................................................  1 ком
ДОЗЕР ДГ ТГ-140, ТГ-200 .............................................................................................  2 ком
ТАМ 150 Т11 Б,  ТАМ 150 Т11 БВ АЦВ...................................... ....................................  2 ком
ТАМ 110 Т 7 Б,  ТАМ 110 Т 7  БВ, . ТАМ 110 Т 10...........................................................  4 ком      
РОВОKOПАЧ БТМ-3 ,КОПАЧ  КН-251............................................................................   3 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ 125 Т-10 ЦВ цистерна за воду 3000 л................................................  1 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ  75 T 5 B  3,2 , TAM 2001, .................................................................. 2 ком
АУТОМОБИЛ  ЗАСТАВА АР-55........................................................................................ 1 ком
ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ КП-5-1 .............................................................................................  1 ком
ПРИКОЛИЦА специјална перионица ...............................................................................  3 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална.сушионица .............................................................................. 3 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална електроагрегат................. ......................................................  6 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална компресор...............................................................................  3 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална  за претакање горива .............................................................   1 ком
ВИЉУШКАР електрични  ...............................................................................................   1 ком
ВАЉАК  ДВВ-11..............................................................................................................   1 ком
     
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр.40/12,102/12,19/13 и 41/13).

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 22.06.2017. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РС МО РЦ Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122214/17, сврха уплате: „Трошкови надметања 04/17 у ВП 5033 Ниш“.
    
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу од 02.06. до 21.06.2017.г. у времену од 08,00 до 14,00 ч или  дана 22.06.2017.године у времену од 07,00 до 09,00 ч , након чега могу преузети документацију за надметање.

Разгледање средстава је могуће 20 и 21.06.2017. године од 09,00 до 13,00 ч и 22.06.2017. године од 07,30 дo 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Јавно надметање одржаће се 22.06.2017. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.

За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.