Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
26.05.2017.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u VP 5033 NišVP 5033 NIŠ

o g l a š a v a

prodaju pisanim javnim nadmetanjem

 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
PINZGAUER 710 MS......................................................................................................  1 kom
DOZER DG TG-140, TG-200 .............................................................................................  2 kom
TAM 150 T11 B,  TAM 150 T11 BV ACV...................................... ....................................  2 kom
TAM 110 T 7 B,  TAM 110 T 7  BV, . TAM 110 T 10...........................................................  4 kom      
ROVOKOPAČ BTM-3 ,KOPAČ  KN-251............................................................................   3 kom
AUTOMOBIL TAM 125 T-10 CV cisterna za vodu 3000 l................................................  1 kom
AUTOMOBIL TAM  75 T 5 B  3,2 , TAM 2001, .................................................................. 2 kom
AUTOMOBIL  ZASTAVA AR-55........................................................................................ 1 kom
PRIKOLICA ZMAJ KP-5-1 .............................................................................................  1 kom
PRIKOLICA specijalna perionica ...............................................................................  3 kom
PRIKOLICA  specijalna.sušionica .............................................................................. 3 kom
PRIKOLICA  specijalna elektroagregat................. ......................................................  6 kom
PRIKOLICA  specijalna kompresor...............................................................................  3 kom
PRIKOLICA  specijalna  za pretakanje goriva .............................................................   1 kom
VILjUŠKAR električni  ...............................................................................................   1 kom
VALjAK  DVV-11..............................................................................................................   1 kom
     
 
Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (Sl.glasnik RS br.40/12,102/12,19/13 i 41/13).

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 22.06.2017. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RS MO RC Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122214/17, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja 04/17 u VP 5033 Niš“.
    
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu od 02.06. do 21.06.2017.g. u vremenu od 08,00 do 14,00 č ili  dana 22.06.2017.godine u vremenu od 07,00 do 09,00 č , nakon čega mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Razgledanje sredstava je moguće 20 i 21.06.2017. godine od 09,00 do 13,00 č i 22.06.2017. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Javno nadmetanje održaće se 22.06.2017. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  Doma Vojske Srbije u Nišu, Sinđelićev trg, bb.

Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti,  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.