Министарство одбране Републике Србије
 
11.05.2017.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају употребљаваног уља и антифриза из јединица ВСВП 5033 Ниш
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају употребљаваног уља и употребљаваног антифриза  из јединица ВС

 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети када бесповратно уплате 5.000,00 динара на жиро рачун РЦ МО Београд, број 840-19540845-28, позив на број 1227423122213/17, сврха " Трошкови надметања 03/2017.", на име накнаде трошкова за спровођење надметања.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман   употребљаваног уља (Партија 1) и употребљаваног антифриза (Партија 2), у складу са Законом о управљању отпадом или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије.
 
За преузимање документације за надметање потребно је доставити потврду о уплати са писаним захтевом за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од дана објављивања до 09.06.2017.године.  
   
У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 10,30 часова 14.06.2017.године.
     
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 14.06.2017.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.

Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 20.06.2017.године.

Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536, факс: 508-591.