Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.05.2017.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju upotrebljavanog ulja i antifriza iz jedinica VSVP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju upotrebljavanog ulja i upotrebljavanog antifriza  iz jedinica VS

 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti kada bespovratno uplate 5.000,00 dinara na žiro račun RC MO Beograd, broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122213/17, svrha " Troškovi nadmetanja 03/2017.", na ime naknade troškova za sprovođenje nadmetanja.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman   upotrebljavanog ulja (Partija 1) i upotrebljavanog antifriza (Partija 2), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili dve partije.
 
Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebno je dostaviti potvrdu o uplati sa pisanim zahtevom za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od dana objavljivanja do 09.06.2017.godine.  
   
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 10,30 časova 14.06.2017.godine.
     
Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 14.06.2017.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.

Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 20.06.2017.godine.

Lica koja otkupe tendersku dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536, faks: 508-591.