Министарство одбране Републике Србије
 
07.04.2017.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понуда

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), расписује
 
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
 1. Војни комплекс - касарна „Кадињача“ у Ваљеву, који комплекс чини 15 објеката високоградње,  укупне површине 4.056 м2, постојећи на кат. парц. бр. 7785 КО Ваљево и земљиште које чини кат. парц. бр. 7785 површине 2 ха 39 а 09 м2, уписана у ЛН број 14765 КО Ваљево, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 1.310.636,71 евра.
 
    Висина депозита 1.300.000,00 динара, позив на број 2017701464571201704
 
2. Војни комплекс – касарна „НХ Жарко Зрењанин“ у Вршцу, кога чини 40 објеката, укупне површине 14.898,67 м2, и то:  објекат КН-2 (Управна зграда), површине 1450,40 м2, објекат КН-3 (Клуб војнички), површине 338,42 м2, објекат КН-4 (Зграда за вежбаоницу), површине 709,65 м2, објекат КН-5 (Акумулаторска станица), површине 256,51 м2, објекат КН-6 (Радионица техничка), површине 730,87 м2, објекат КН-7 (Магацин), површине 45,65 м2, објекат КН-8 (Магацин), површине 63,17 м2, објекат КН-9 (Клозет), површине 4,22 м2, објекат КН-10 (Гаража затворена са три стране), површине 534,20 м2, објекат КН-11 (Гаража затворена са три стране), површине 534,20 м2, објекат КН-12 (Гаража затворена са три стране), површине 534,20 м2, објекат КН-13 (Надстрешница), површине 472,26 м2, објекат КН-14 (Гаража затворена са три стране), површине 534,20 м2, објекат КН-15 (Гаража затворена са три стране), површине 516,20 м2, објекат КН-16 (Магацин), површине 337,74 м2, објекат КН-17 (Котларница), површине 93,00 м2, објекат КН-18 (Магацин), површине 8,83 м2, објекат КН-19 (Зграда са хидрофорским постројењем), површине 19,00 м2, објекат КН-20 (Пекара), површине 154,16 м2, објекат КН-21 (Магацин хране), површине 412,47 м2, објекат КН-22 (Зграда за становање војника), површине 1344,34 м2,  објекат КН-23 (Зграда за становање војника), површине 1344,34 м2,  објекат КН-24 (Кантина), површине 210,45 м2,  објекат КН-25 (Кухиња са трпезаријом), површине 630,73 м2,  објекат КН-26 (Магацин), површине 643,13 м2, објекат КН-27 (Зграда за становање војника), површине 1376,30 м2, објекат КН-28 (Зграда за становање војника), површине 1377,96 м2, објекат КН-29 (Зграда за плинску станицу), површине 4,99 м2,  објекат КН-30 (Киоск), површине 4,00 м2, објекат КН-94 (Вратара), површине 9,60 м2, објекат КН-97 (Трафостаница), површине 17,47 м2,  објекат КН-98 (Смећара), површине 8,32 м2, објекат КН-99 (Објекат за спаљивање смећа), површине 16,00 м2, објекат КН-100 (Столарска радионица), површине 41,80 м2, објекат КН-101 (Надстрешница), површине 33,00 м2, објекат КН-102 (Надстрешница), површине 27,00 м2,  објекат КН-103 (Бина), површине 32,54 м2, објекат КН-104 (Вењак), површине 22,54 м2, објекат КН-105 (Осматрачница), површине 4,00 м2, објекат КН-106 (Стражара), површине 0,81 м2, укупне површине 14.898,67 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 24673, бр. 24674, бр. 24675, бр. 24676, бр. 24677, бр. 24678, бр. 24679, бр. 9024 и 9672, све КО Вршац, и земљиште укупне површине 33ха 62 а 98 м2, и то кат. парц. бр. 24673, површине 81 а 33 м2, бр. 24674, површине 29 а 03 м2, бр. 24675, површине 8 ха 75 а 75 м2, бр. 24676, површине 4 а 01 м2, бр. 24677, површине 62 а 44 м2, бр. 24678, површине 26 а 25 м2, бр. 24679, површине 6 ха 64 а 87 м2, све уписане у ЛН бр. 10624 КО Вршац и кат. парц. бр. 9024, површине 15 ха 30 а 46 м2, и бр. 9672, површине 88 а 84 м2, уписане у ЛН број 14184 КО Вршац, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 2.916.756,58 евра.

    Висина депозита 2.900.000,00 динара, позив на број 2017702464571201704
 
3. Војни комплекс „КП 13368/1, 13368/3, 13390/1, 13422/1  и 13422/2 КО Зрењанин I“ у Зрењанину и то земљиште које чини кат. парц. бр. 13368/1, површине 32 а 48 м2, кат. парц. бр. 13368/3, површине 1 а 53 м2, кат. парц. бр.  13390/1, површине 32 а 38 м2, кат. парц. бр. 13422/1, површине 62 а 48 м2 и кат. парц. бр. 13422/2, површине 24 м2,  односно укупне површине 1 ха  29 а 11 м2, све уписане у лист непокретности број 21219 КО Зрењанин I, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 44.716,73 евра.
 
       Висина депозита 45.000,00 динара, позив на број 2017703464571201704
 
4. Војни комплекс – „Нови Добочаш", складиште у Иригу, а кога чине 22 (двадесетдва) објекта високоградње, укупне површине 1.861,86 м2 и то: објекат КН-2 магацин УБЦ, зидано-монтажни, површине 420,20 м2, објекат КН-3 магацин УБЦ, зидани, површине 191,40 м2, објекат КН-4 магацин УБЦ, зидани, површине 191,40 м2, објекат КН-5 магацин УБЦ, зидани, површине 191,40 м2, објекат КН-6 магацин УБЦ, зидани, површине 191,40 м2, објекат КН-7, акумулаторска станица, зидана, површине 22,20 м2, објекат КН-8, магацин, зидан, површине 260,73 м2, објекат КН-9, магацин УБС, зидан, површине 191,40 м2, објекат КН-10, стражара, зидана, површине 128,42 м2, објекат КН-11, канцеларија, зидана, површине 28,39 м2, објекат КН-12, канцеларија, зидана, површине 10,08 м2, објекат КН-13, остава, зидана, површине 7,32 м2, објекат КН-14, ПП спремиште, зидано, површине 1,30 м2, објекат КН-15, ПП спремиште, зидано, површине 1,30 м2, објекат КН-16, ПП спремиште, зидано, површине 1,30 м2, објекат КН-17, ПП спремиште, зидано, површине 1,30 м2, објекат КН-18, ПП спремиште, зидано, површине 1,30 м2, објекат КН-19, стражарница, бетонска, површине 0,64 м2, објекат КН-20, пријавница, метална, монтажна, површине 4,36 м2, објекат КН-21, бункер, бетонски, површине 3,50 м2,  објекат КН-22, бункер, бетонски, површине 3,50 м2 и објекат КН-23, бункер, бетонски, површине 9,02 м2, постојећи на кат.парц.бр. 1343, КО Врдник, која је уписана у ЛН бр. 746 КО Врдник, са земљиштем, кога чини кат.парц.бр. 1343, КО Врдник, укупне површине 48.279,00 м2, уписана у ЛН бр. 746, КО Врдник, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 253.407,19 евра.
Лице које у поступку буде изабрано за најповољнијег понуђача, обавезује, да се придржава прописа из области заштите животне средине, односно, Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења односно комплекса („Сл. гласник РС“, бр. 41/10 и 51/15), као и члана  3, 15 и 25. Закона о пољопривредном земљишту односно члан 70. и 88. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

     Висина депозита 250.000,00 динара, позив на број 2017704464571201704
 
                     5. Војни комплекс „Бекетово”, по намени објекат УПТ у Иригу, који чини шест објеката укупне површине 675,45 м2, и то: објекат КН-7 „Магацин експлозива и муниције”, површине 192,00 м2, објекат КН-11 „Кухиња са трпезаријом”, површине 222,80 м2, објекат КН-12 „Зграда за становање”, површине 234,78 м2, објекат КН-29 „ТС у згради”, површине 10,58 м2, објекат КН-37 „Стражарница - пријавница”, површине 8,04 м2 и објекат КН-38 „Вењак”, површине 7,25 м2, као и земљиште укупне површине 16 ха 63 а 59 м2, које чине кат. парц. број 5301, површине 15 ха 46 а 25 м2 и кат. парц. број 5302/3, површине 1 ха 17 а 34 м2, обе КО Врдник, уписане у ЛН  број 746 КО Врдник, као „земљиште за војне потребе - пољопривредно земљиште”, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 245.224,88 евра.

      Висина депозита 240.000,00 динара, позив на број 2017705464571201704
 
 
6. Војни комплекс – складиште погонског горива „Витановац“ у Краљеву, кога чине 13 објеката, укупне површине 520,35 м2 и пет резервоара за складиштење погонског горива, капацитета 7.200 м3, постојећи на кат. парц. бр. 3607 и бр. 3949/2 и земљиште које чини кат. парц. бр. 3607, површине 4 ха 53 а 83 м2 и кат. парц. бр. 3949/2, површине 32 а 36 м2, обе у КО Витановац и обе уписане у ЛН број 345 КО Витановац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 872.928,96 евра.

     Висина депозита 870.000,00 динара, позив на број 2017706464571201704
 
7. Војни комплекс „Ратина“ у Краљеву и то земљиште које чини кат. парц. бр. 1103/1, површине 16 ха 27 а 48 м2, уписано у лист непокретности број 129 КО Ратина, као „земљиште у грађевинском подручју“, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 208.317,88 евра.
 
     Висина депозита 210.000,00 динара, позив на број 2017707464571201704
 
                      8. Војни комплекс „Пољци”, објекат УПТ у Краљеву, а који чини земљиште и то кат. парц. бр. 1827/2 површине 6 а 15 м2, КО Цветке, кат. парц. бр. 1830/2, површине 14 а 39 м2 КО Цветке и кат. парц. бр. 1831/2 површине 8 а 01 м2,   КО Цветке, све уписано у ЛН број 406 КО Цветке, које у природи представљају некатегорисан пут, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у укупном износу од 18.271,90 евра.
 
     Висина депозита 20.000,00 динара, позив на број 2017708464571201704
 
9. Војни комплекс „Јабука“ у Панчеву, кога чине кат. парц. бр. 2845, површине 19 ха 47 а 23 м2 и кат. парц. бр. 2875, површине 10 ха 29 а 14 м2, обе КО Качарево и обе уписане у ЛН бр. 571 КО Качарево и кат. парц. бр. 5196, површине 1 ха 72 а 64 м2 и кат парц. бр. 5133/4, површине 16 ха 99 а 31 м2, обе КО Јабука и обе уписане у ЛН бр. 590 КО Јабука, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 382.281,23 евра.
Лице које у поступку буде изабрано за најповољнијег понуђача, дужно је да се придржава чл. 3 и 25. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 65/08-др.закон и 41/09), односно члана 87. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
      Висина депозита 380.000,00 динара, позив на број 2017709464571201704
 
                         10. Војни комплекс „Забрђе“, по намени складиште, у Петровцу на Млави, који чини 9 (девет) ванкњижних објеката, укупне нето површине 623,33 м2, и то објекат КН-2, стражара, површине 141,13 м2, објекат КН-3 магацин експлозива и муниције, површине 21,14 м2, објекат КН-4 магацин експлозива и муниције,  површине 21,03 м2, објекат КН-7 стражарница, површине 0,70 м2, објекат КН-8, магацин МС интед.службе, површине 405,18 м2, објекат КН-10, стражарница,  површине 0,70 м2, објекат КН-11, магацин, експлозива и муниције, површине 28,97 м2, објекат КН-12, стражарница,  површине 0,70 м2 и објекат КН-30, објекат пумпне станице за воду, површине 3,78 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 21 а 69 м2, које чини кат. парц. број 2555, КО Забрђе, уписана у ЛН  број 662 КО Забрђе, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 75.674,28 евра.
 
    Висина депозита 75.000,00 динара, позив на број 2017710464571201704
 
11. Војни комплекс – „Пут-Извор-железничка станица“ општина Пирот, кога чини земљиште и то кат. парц. бр. 4201, површине 6.698 м2 и кат. парц. бр. 4321, површине 7.998 м2, односно укупне површине 14.696 м2, обе уписане у ЛН бр. 1171 КО Пирот ван-варош, по сниженој почетној купопродајној цени у укупном износу од 59.727,68 евра.
 
     Висина депозита 60.000,00 динара, позив на број 2017711464571201704
 
12. Војни комплекс - складиште "Азања" у Смедеревској Паланци, кога чине објекти и то: објекат КН-3 (клозет), површине 1,80 м2, објекат КН-4 (шупа), површине 9,20 м2,  објекат КН-5 (стражара), површине 68,90 м2, објекат КН-6 (магацин експлозива и муниције), површине 391,50 м2, објекат КН-7 (магацин артифиције), површине 6,80 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 2,2 м2, објекат КН-9 (магацин), површине 13,6 м2, објекат КН-10 (магацин експлозива и муниције), површине 243,1 м2, објекат КН-20 (зграда са хидрофорским постројењем), површине 6,90 м2, објекат КН-25 (псетарник), површине 9,20 м2, објекат КН-29 (стражарница), површине 1,10 м2, објекат КН-30 (стражарница), површине 1,10 м2, и објекат КН-31 (осматрачница), површине 5,20 м2, постојећи на кат.парц.бр. 13300 и 13188/5, све КО Азања, уписане у ЛН бр. 717 КО Азања, са земљиштем, кога чине кат.парц.бр. 13300 и 13188/5 у КО Азања, укупне површине 11.186 м2, уписане у ЛН бр. 717, КО Азања, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 25.941,56 евра.
 
        Висина депозита 25.000,00 динара, позив на број 2017712464571201704
 
13. Војни комплекс „КП 2056, КО Водице и КП  6497/2, КО С.Паланка 1“, које чини земљиште у Смедеревској Паланци и то  кат. парц. бр. 2056, површине 87.673 м2,  уписана у ЛН број 699 КО Водице као „пољопривредно земљиште“ и кат. парц. бр. 6497/2,  површине 129.033 м2, уписана у ЛН број 6658 КО Смедеревска Паланка 1, као „остало грађевинско земљиште“, односно укупне површине 216.706 м2, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од  676.763,73 евра.

     Висина депозита 670.000,00 динара, позив на број 2017713464571201704
 
14. Војни комплекс - складиште „КУЛИНОВЦИ”, Чачак, кога чине објекти, укупне површине 665,33 м2, и то: објекат КН - 2 (стражарница), површине 1,21 м2, објекат КН - 3 (магацин артифиције), површине 20,12 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 216,11 м2, објекат КН - 5 (магацин експлозива и муниције), површине 203,20 м2, објекат КН - 6 (магацин експлозива и муниције), површине 203,20м2, објекат КН - 7 (стражарница), површине 1,21 м2, објекат КН - 24 (магацин УБС-а), површине 5,76 м2, објекат КН - 25 (псетарник), површине 14,52 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 393 КО Кулиновци и земљиште под објектима и земљиште за редовну употребу објеката које чини кат. парц. бр. 393 КО Кулиновци,  површине 1 ха 96 а 28 м2, уписана у ЛН број 138 КО Кулиновци, по укупној  почетној купопродајној цени у  износу од 413.505,38  евра.
 
Висина депозита 410.000,00 динара, позив на број  2017714464571201704
  
За војни комплекс под редним бр. 5, 6 и 7, се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.
 
Сви војни комплекси могу се разгледати, уз претходну најаву обиласка, дана 18. априла и 19. априла 2017. године, у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, од војних службеника Јелене Грујић и Стефана Стефановића, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.
                                               
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
 
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
 
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
 
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.