Министарство одбране Републике Србије
 
03.04.2017.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено времеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС

За пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у:
 
Бригаду везе
1. радио-телепринтерист, ВЕС 21801, 1 извршилац
2. телефониста-линијаш, ВЕС 21803, 1 извршилац
3. радио-релејац, ВЕС 21803, 1 извршилац
4. техничар, ВЕС 22136, 1 извршилац
  
УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:
 
а) ОПШТИ УСЛОВИ:
 
- да је пунолетан;
- да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
- да има прописано образовање – средње образовање у трајању од четири године;
- да му раније није престајо радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
- да није старији од 35 година живота;
- да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
- да је одслужио војни рок са оружјем;
 
б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
- да је подофицир на одређено време;
- да је оспособљен за обављање одговарајуће војно евиденционе специјалности;
- да током службе није негативно оцењен и да има просек службених оцена најмање ''истиче се'';
- да има препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, краћу биографију, јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише, кандидати треба да доставе Управи за људске ресурси (Ј-1) Генералштаба Војске Србије, редовним путем преко непосредно претпостављеног старешине са следећим документима:
 
- уверење о држављанству (оригинал или копија оверена у суду или општини – не старије од шест месеци);
- потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава).
 
Конкурсна комисија ће по службеној дужности од јединце у којој је кандидат на служби, прибавити документа из њихових досијеа персоналних података, по следећем:
 
- извод из матичне књиге рођених;
- диплому о стеченом образовању;
- потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби и просек службених оцена у току службе;
- препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају;
- мишљење главног подофицира;
- налаз, оцену и мишљење надлежне војнолекарске комисије о здравственој способности за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира;
- безбедносну проверу за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.
 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу.
 
Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима који не буду изабрани неће се враћати.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs, на телефон 011/2063-332 или локал 290-332.