Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.04.2017.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE
REPUBLIKE SRBIJE
 
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za ljudske resurse (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS

Za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u:
 
Brigadu veze
1. radio-teleprinterist, VES 21801, 1 izvršilac
2. telefonista-linijaš, VES 21803, 1 izvršilac
3. radio-relejac, VES 21803, 1 izvršilac
4. tehničar, VES 22136, 1 izvršilac
  
USLOVI KONKURSA

Na konkursu mogu učestvovati lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) OPŠTI USLOVI:
 
- da je punoletan;
- da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
- da ima propisano obrazovanje – srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;
- da mu ranije nije prestajo radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
- da nije stariji od 35 godina života;
- da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
- da je odslužio vojni rok sa oružjem;
 
b) POSEBNI USLOVI:
 
- da je podoficir na određeno vreme;
- da je osposobljen za obavljanje odgovarajuće vojno evidencione specijalnosti;
- da tokom službe nije negativno ocenjen i da ima prosek službenih ocena najmanje &39;&39;ističe se&39;&39;;
- da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, kraću biografiju, jedinicu, broj i naziv formacijskog mesta za koje konkuriše, kandidati treba da dostave Upravi za ljudske resursi (J-1) Generalštaba Vojske Srbije, redovnim putem preko neposredno pretpostavljenog starešine sa sledećim dokumentima:
 
- uverenje o državljanstvu (original ili kopija overena u sudu ili opštini – ne starije od šest meseci);
- potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava).
 
Konkursna komisija će po službenoj dužnosti od jedince u kojoj je kandidat na službi, pribaviti dokumenta iz njihovih dosijea personalnih podataka, po sledećem:
 
- izvod iz matične knjige rođenih;
- diplomu o stečenom obrazovanju;
- potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti podoficira na određeno vreme, u kom rodu, odnosno službi i prosek službenih ocena u toku službe;
- preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju;
- mišljenje glavnog podoficira;
- nalaz, ocenu i mišljenje nadležne vojnolekarske komisije o zdravstvenoj sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira;
- bezbednosnu proveru za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana“.
 
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu.
 
Nekompletna i nepotpuna dokumenta neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta kandidatima koji ne budu izabrani neće se vraćati.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs, na telefon 011/2063-332 ili lokal 290-332.