Министарство одбране Републике Србије
 
29.03.2017.

Интерни конкурс за пријем на рад у изасланству Републике Србије у НР КиниНа основу члана 42. Правилника о изасланствима одбране Републике Србије (''Службени војни лист'' број 25/09, 15/11, 24/13, 26/14, 21/15 и 5/17) уз сагласност министра одбране Војнообавештајна агенција расписује интерни конкурс за попуну следећег формацијског места:
 
Изасланик одбране у Изасланству одбране Републике Србије у Народној Републици Кини (ФЧ пуковник),
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

- да су кандидати професионална војна лица на служби у Министарству одбране и Војсци Србије;
- да кандидат за изасланика одбране може бити постављен у складу са чланом 23. Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира ("Службени гласник РС", број 35/2012);
 
ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
 
- да сe против кандидата и чланова његове уже породице које са собом води у иностранство не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности;
- да су он и чланови његове уже породице које са собом води у иностранство држављани Републике Србије и да немају држављанство друге државе;
- да је здрав и способан за дужност у изасланству одбране и да су чланови уже породице које планира да води са собом у иностранство здрави, о чему прилаже доказ прибављен од надлежне здравствене установе;
- да поседује возачку дозволу за управљање моторним возилом и да активно вози;
- да испуњава безбедносне критеријуме за избор на дужност у изасланство одбране;
- да након истека периода обављања дужности у изасланству одбране, који начелно износи четири године, има најмање три месеци до испуњења услова за престанак професионалне војне службе по сили закона;
- да има последње две службене оцене најмање "истиче се";
- да познаје страни језик потребан за рад у изасланству одбране у Народној Републици Кини - енглески 2. степен;
- да по повратку са дужности у иностранству прихвата да буде постављен на дужност по потреби службе.
 
УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ: 
 
- попуњен упитник за конкурс за пријем на рад у изасланство одбране;
- попуњен упитник, додатак "А", "Б" и сагласност за безбедносну проверу;
- мишљење, начелника сектора или самосталне управе, односно лица истог ранга у Министарству одбране - за лица распоређена ван Војске Србије или - - мишљење начелника Генералштаба Војске Србије - за лица из Војске;
- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
- оверене фотокопије две последње службене оцене;
- лекарска уверења о здравственој способности за кандидата и чланове породице;
- уверења о познавању захтеваних страних језика (уколико поседује);
- уверење надлежног органа да се не води кривични поступак против кандидата и чланова његове породице које са собом води у иностранство;
- извод из матичне књиге венчаних не старији од шест месеци, уколико са собом у иностранство води супружника;
- уверења о држављанству за кандидата и чланове породице које са собом воде у иностранство;
- оверену фотокопију возачке дозволе;
- изјаву да по повратку са дужности пристаје на распоред и постављење по потреби службе.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене и потпуне учествују у поступку селекције која ће се реализовати у четири фазе у складу са критеријумима за израду листе кандидата за потребе избора изасланика одбране.

У првој фази селекције кандидати ће бити рангирани на основу успеха са школовања, усавршавања и последње две службене оцене.
У другој фази селекције кандидати ће бити подвргнути провери знања језика у зависности од земље за коју конкуришу на Војној академији Сектора за људске ресурсе. Кандидати који не испуне наведени критеријум не учествују у даљем изборном поступку о чему ће бити обавештени.
У трећој фази селекције кандидати ће бити подвргнути психолошкој провери капацитета на Војномедицинској академији Управе за војно здравство. Кандидати који не задовоље критеријуме психолошке процене не учествују у даљем изборном поступку о чему ће бити обавештени.
У четвртој фази селекције биће спроведен разговор са кандидатима где ће чланови комисије ценити утицај досадашњих дужности и квалификације за обављање дужности ИО, општу информисаност која се односи на земљу за коју кандидат конкурише и мотивсаност за рад у Изаслантву одбране.
Кандидати ће благовремено бити обавештени о месту, дану и времену када ће се одвијати поједине фазе селекције.
 
НАПОМЕНА:
 
Приликом избора за дужност у изасланству одбране, при истим условима, предност на ранг - листи имају лица која обављају дужности у обавештајним или безбедносним организационим целинама система одбране.
Образац Упитник за конкурс на рад у изасланству одбране, кандидати могу преузети са сајта Војнообавeштајне агенције www.voa.mod.gov.rs.
Обрасце Упитник за основну безбедносну проверу, Додатак "А" и "Б" за потпуну и посебну безбедносну проверу и Сагласност за безбедносну проверу кандидати могу наћи у "Службеном војном листу", број 25 од 21. септембра 2015. године (прилози број 1,2,3 и 4).
Надлежни руководилац је дужан да кандидату изда документ са својим ставом, без обзира да ли је позитиван или негативан.
Фотокопије и документа из службене евиденције оверава надлежни персонални орган јединице,  односно установе у којој је кандидат на служби.
 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС:
 
Пријаву за конкурс са потребном документацијом доставити Војнообавештајној агенцији (за лица из МО преко сектора или самосталних управа, а за лица из ВС преко Генералштаба ВС). Некомплетна и неблаговремено достављена конкурсна документација неће се разматрати.
 
Конкурс је отворен 30 дана, почев од дана завођења акта у деловоднику Војнообавештајне агенције.
 
О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени по завршетку конкурсног поступка.
 
Потребно је да са наведеним конкурсом упознате све припаднике вашег састава.
 
Контакт телефон: 32-081 и 23-798.