Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
29.03.2017.

Interni konkurs za prijem na rad u izaslanstvu Republike Srbije u NR KiniNa osnovu člana 42. Pravilnika o izaslanstvima odbrane Republike Srbije (&39;&39;Službeni vojni list&39;&39; broj 25/09, 15/11, 24/13, 26/14, 21/15 i 5/17) uz saglasnost ministra odbrane Vojnoobaveštajna agencija raspisuje interni konkurs za popunu sledećeg formacijskog mesta:
 
Izaslanik odbrane u Izaslanstvu odbrane Republike Srbije u Narodnoj Republici Kini (FČ pukovnik),
 
OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU:

- da su kandidati profesionalna vojna lica na službi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
- da kandidat za izaslanika odbrane može biti postavljen u skladu sa članom 23. Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira ("Službeni glasnik RS", broj 35/2012);
 
POSEBNI KRITERIJUMI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU:
 
- da se protiv kandidata i članova njegove uže porodice koje sa sobom vodi u inostranstvo ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
- da su on i članovi njegove uže porodice koje sa sobom vodi u inostranstvo državljani Republike Srbije i da nemaju državljanstvo druge države;
- da je zdrav i sposoban za dužnost u izaslanstvu odbrane i da su članovi uže porodice koje planira da vodi sa sobom u inostranstvo zdravi, o čemu prilaže dokaz pribavljen od nadležne zdravstvene ustanove;
- da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom i da aktivno vozi;
- da ispunjava bezbednosne kriterijume za izbor na dužnost u izaslanstvo odbrane;
- da nakon isteka perioda obavljanja dužnosti u izaslanstvu odbrane, koji načelno iznosi četiri godine, ima najmanje tri meseci do ispunjenja uslova za prestanak profesionalne vojne službe po sili zakona;
- da ima poslednje dve službene ocene najmanje "ističe se";
- da poznaje strani jezik potreban za rad u izaslanstvu odbrane u Narodnoj Republici Kini - engleski 2. stepen;
- da po povratku sa dužnosti u inostranstvu prihvata da bude postavljen na dužnost po potrebi službe.
 
UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU: 
 
- popunjen upitnik za konkurs za prijem na rad u izaslanstvo odbrane;
- popunjen upitnik, dodatak "A", "B" i saglasnost za bezbednosnu proveru;
- mišljenje, načelnika sektora ili samostalne uprave, odnosno lica istog ranga u Ministarstvu odbrane - za lica raspoređena van Vojske Srbije ili - - mišljenje načelnika Generalštaba Vojske Srbije - za lica iz Vojske;
- overenu fotokopiju diplome o završenoj školi;
- overene fotokopije dve poslednje službene ocene;
- lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za kandidata i članove porodice;
- uverenja o poznavanju zahtevanih stranih jezika (ukoliko poseduje);
- uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata i članova njegove porodice koje sa sobom vodi u inostranstvo;
- izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od šest meseci, ukoliko sa sobom u inostranstvo vodi supružnika;
- uverenja o državljanstvu za kandidata i članove porodice koje sa sobom vode u inostranstvo;
- overenu fotokopiju vozačke dozvole;
- izjavu da po povratku sa dužnosti pristaje na raspored i postavljenje po potrebi službe.
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene i potpune učestvuju u postupku selekcije koja će se realizovati u četiri faze u skladu sa kriterijumima za izradu liste kandidata za potrebe izbora izaslanika odbrane.

U prvoj fazi selekcije kandidati će biti rangirani na osnovu uspeha sa školovanja, usavršavanja i poslednje dve službene ocene.
U drugoj fazi selekcije kandidati će biti podvrgnuti proveri znanja jezika u zavisnosti od zemlje za koju konkurišu na Vojnoj akademiji Sektora za ljudske resurse. Kandidati koji ne ispune navedeni kriterijum ne učestvuju u daljem izbornom postupku o čemu će biti obavešteni.
U trećoj fazi selekcije kandidati će biti podvrgnuti psihološkoj proveri kapaciteta na Vojnomedicinskoj akademiji Uprave za vojno zdravstvo. Kandidati koji ne zadovolje kriterijume psihološke procene ne učestvuju u daljem izbornom postupku o čemu će biti obavešteni.
U četvrtoj fazi selekcije biće sproveden razgovor sa kandidatima gde će članovi komisije ceniti uticaj dosadašnjih dužnosti i kvalifikacije za obavljanje dužnosti IO, opštu informisanost koja se odnosi na zemlju za koju kandidat konkuriše i motivsanost za rad u Izaslantvu odbrane.
Kandidati će blagovremeno biti obavešteni o mestu, danu i vremenu kada će se odvijati pojedine faze selekcije.
 
NAPOMENA:
 
Prilikom izbora za dužnost u izaslanstvu odbrane, pri istim uslovima, prednost na rang - listi imaju lica koja obavljaju dužnosti u obaveštajnim ili bezbednosnim organizacionim celinama sistema odbrane.
Obrazac Upitnik za konkurs na rad u izaslanstvu odbrane, kandidati mogu preuzeti sa sajta Vojnoobaveštajne agencije www.voa.mod.gov.rs.
Obrasce Upitnik za osnovnu bezbednosnu proveru, Dodatak "A" i "B" za potpunu i posebnu bezbednosnu proveru i Saglasnost za bezbednosnu proveru kandidati mogu naći u "Službenom vojnom listu", broj 25 od 21. septembra 2015. godine (prilozi broj 1,2,3 i 4).
Nadležni rukovodilac je dužan da kandidatu izda dokument sa svojim stavom, bez obzira da li je pozitivan ili negativan.
Fotokopije i dokumenta iz službene evidencije overava nadležni personalni organ jedinice,  odnosno ustanove u kojoj je kandidat na službi.
 
 
NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:
 
Prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Vojnoobaveštajnoj agenciji (za lica iz MO preko sektora ili samostalnih uprava, a za lica iz VS preko Generalštaba VS). Nekompletna i neblagovremeno dostavljena konkursna dokumentacija neće se razmatrati.
 
Konkurs je otvoren 30 dana, počev od dana zavođenja akta u delovodniku Vojnoobaveštajne agencije.
 
O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni po završetku konkursnog postupka.
 
Potrebno je da sa navedenim konkursom upoznate sve pripadnike vašeg sastava.
 
Kontakt telefon: 32-081 i 23-798.