Министарство одбране Републике Србије
 
16.03.2017.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају опасног отпада од моторних возила и од електричне и електронске опремеВП 5033 Ниш
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају опасног отпада од моторних возила и од електричне и електронске опреме из јединица и установа ВС и МO за 2017.годину
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети када бесповратно уплате 5.000,00 динара на жиро рачун РЦ МО Београд, број 840-19540845-28, позив на број 1227423122212/17, сврха "Трошкови надметања 02/2017.", на име накнаде трошкова за спровођење надметања.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман  ОПАСНОГ отпада од моторних возила (Партија 1) и ОПАСНОГ отпада од електричне и електронске опреме (Партија 2), у складу са Законом о управљању отпадом или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије.
 
За преузимање документације за надметање потребно је доставити потврду о уплати са писаним захтевом за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од дана објављивања до 12.04.2017. године.     

У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 10,30 часова 12.04.2017. године.

Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 12.04.2017.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 20.04.2017. године.
Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536
Факс: 508-591