Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.03.2017.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju opasnog otpada od motornih vozila i od električne i elektronske opremeVP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju opasnog otpada od motornih vozila i od električne i elektronske opreme iz jedinica i ustanova VS i MO za 2017.godinu
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti kada bespovratno uplate 5.000,00 dinara na žiro račun RC MO Beograd, broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122212/17, svrha "Troškovi nadmetanja 02/2017.", na ime naknade troškova za sprovođenje nadmetanja.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman  OPASNOG otpada od motornih vozila (Partija 1) i OPASNOG otpada od električne i elektronske opreme (Partija 2), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili dve partije.
 
Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebno je dostaviti potvrdu o uplati sa pisanim zahtevom za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od dana objavljivanja do 12.04.2017. godine.     

U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 10,30 časova 12.04.2017. godine.

Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 12.04.2017.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 20.04.2017. godine.
Lica koja otkupe tendersku dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536
Faks: 508-591