Министарство одбране Републике Србије
 
13.02.2017.

Конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академијеМИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ
УПРА­ВА ЗА КА­ДРО­ВЕ
р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства у Вој­ну ака­де­ми­ју и Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду

У школ­ској 2017/2018. го­ди­ни при­ма­ће се кан­ди­да­ти му­шког и жен­ског по­ла (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) из гра­ђан­ства за ка­де­те:

а) ВОЈ­НЕ АКА­ДЕ­МИ­ЈЕ за сле­де­ће сту­диј­ске про­гра­ме:

1. Ме­наџ­мент у од­бра­ни: 26 ка­детa за сле­де­ће мо­ду­ле:
-    пе­ша­ди­ја,
-    оклоп­не је­ди­ни­це и
-    ин­жи­ње­ри­ја.

2. Вој­но­е­лек­трон­ско ин­же­њер­ство: 12 ка­де­та за мо­дул:
-    те­ле­ко­му­ну­ка­ци­је и
-    ра­кет­ни си­сте­ми

3. Вој­но­ма­шин­ско ин­же­њер­ство: 9 ка­де­та за сле­де­ће мо­ду­ле:
-    мо­тор­на во­зи­ла и
-    ва­зду­хо­пло­ви и ва­зду­хо­плов­ни мо­то­ри.

4. Про­тив­ва­зду­хо­плов­на од­бра­на: 10 ка­детa за сле­де­ће мо­ду­ле:
-     ва­зду­шно осма­тра­ње и ја­вља­ње и
-    АРЈ ПВД.

5. Вој­но ва­зду­хо­плов­ство:8 ка­де­та за сле­де­ће мо­ду­ле:
-    пи­лот ави­о­на и
-    пи­лот хе­ли­коп­те­ра.

6. АБ­ХО: 5 ка­де­та,

7. Ло­ги­сти­ка од­бра­не: 11 ка­де­та за сле­де­ће мо­ду­ле:
-    оп­шта ло­ги­сти­ка,
-    тран­спорт,
-    одр­жа­ва­ње и
-    снаб­де­ва­ње.

Са­др­жа­ји у окви­ру сту­диј­ских про­гра­ма су за­јед­нич­ки за I и II го­ди­ну сту­ди­ја, a ка­де­ти ће се за од­ре­ђе­ни мо­дул опре­де­љи­ва­ти у окви­ру сту­диј­ског про­гра­ма по за­вр­шет­ку II го­ди­не сту­ди­ја.

б) МЕ­ДИ­ЦИН­СКОГ ФА­КУЛ­ТЕ­ТА ВОЈ­НО­МЕ­ДИ­ЦИН­СКЕ АКА­ДЕ­МИ­ЈЕ

1. Ин­те­гри­са­не ака­дем­ске сту­ди­је ме­ди­ци­не: 20 ка­де­та

УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:

Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.

ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:

-    да су др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
-    да су здрав­стве­но спо­соб­ни за шко­ло­ва­ње, што утвр­ђу­је над­ле­жна вој­но­ле­кар­ска ко­ми­си­ја;
-    да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­су осу­ђи­ва­ни за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра или им ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра.

ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:

а) Вој­на ака­де­ми­ја
-    да су ро­ђе­ни 1996. го­ди­не, или ка­сни­је;
-    да су за­вр­ши­ли че­тво­ро­го­ди­шњу сред­њу шко­лу или
-    да по­ха­ђа­ју IV раз­ред сред­ње шко­ле.

Кан­ди­да­ти за ка­де­те сту­диј­ског про­гра­ма Вој­но ва­зду­хо­плов­ство мо­ра­ју да ис­пу­не и до­пун­ске усло­ве пр­о­пи­са­не по­себ­ним про­гра­мом ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не и пси­хо­ло­шке про­це­не кан­ди­да­та за тај сту­диј­ски про­грам.

б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА
-    да су ро­ђе­ни 1997. го­ди­не, или ка­сни­је;
-    да су за­вр­ши­ли гим­на­зи­ју, сред­њу шко­лу здрав­стве­не или ве­те­ри­нар­ске стру­ке у тра­ја­њу од че­ти­ри го­ди­не или
-    да по­ха­ђа­ју IV раз­ред гим­на­зи­је, сред­ње шко­ле здрав­стве­не или ве­те­ри­нар­ске стру­ке.

Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са за при­јем за ка­де­те Вој­не ака­де­ми­је и Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду по­ла­жу при­јем­ни ис­пит, под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној, пси­хо­ло­шкој и без­бед­но­сној про­ве­ри.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУ­Р­СА

Кан­ди­да­ти под­но­се при­ја­ву те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не на те­ри­то­ри­ји стал­ног ме­ста бо­рав­ка. Кан­ди­да­ти чи­је је пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји АП Ко­со­во и Ме­то­хи­ја кон­курс­ну до­ку­мен­та­ци­ју под­но­се те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не ко­ји је нај­бли­жи њи­хо­вом ме­сту пре­би­ва­ли­шта. Обра­зац при­ја­ве се до­би­ја у те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не при­ли­ком кон­ку­ри­са­ња.

Уз при­ја­ву при­ла­жу:
-    ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
-    ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју из­во­да из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них;
-    по­твр­де над­ле­жног ор­га­на да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­су осу­ђи­ва­ни за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, од­но­сно да им ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра;
-    ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ства свих раз­ре­да и фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме сред­ње шко­ле (за кан­ди­да­те ко­ји су за­вр­ши­ли че­тво­ро­го­ди­шње шко­ло­ва­ње), од­но­сно све­до­чан­ства за­вр­ше­них раз­ре­да и ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ђач­ке књи­жи­це са по­лу­го­ди­шта че­твр­тог раз­ре­да (за кан­ди­да­те ко­ји­ма је шко­ло­ва­ње у то­ку). Фо­то­ко­пи­је до­ку­ме­на­та тра­же­них по кон­кур­су кан­ди­дат мо­же, уз да­ва­ње на увид ори­ги­на­ла, да ове­ри у оп­шти­ни или су­ду у ме­сту бо­рав­ка.

При­ли­ком до­ла­ска на се­лек­ци­ју у Вој­ну ака­де­ми­ју и Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА кан­ди­дат мо­ра оба­ве­зно да има до­ку­мент за лич­ну иден­ти­фи­ка­ци­ју (лич­на кар­та).

Кан­ди­да­ти ко­ји бу­ду при­мље­ни на шко­ло­ва­ње би­ће оба­ве­ште­ни ка­да ће пре­да­ти све­до­чан­ства о за­вр­ше­ном IV раз­ре­ду шко­ло­ва­ња и ди­пло­му.

Кан­ди­да­ти ко­ји има­ју не­га­тив­ну ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну, пси­хо­ло­шку про­це­ну и без­бед­но­сну про­ве­ру не­ће се ран­ги­ра­ти.

Све пут­не тро­шко­ве око пре­во­за до вој­них шко­ла ра­ди ре­а­ли­за­ци­је при­јем­ног ис­пи­та и про­ве­ре фи­зич­ких спо­соб­но­сти и до вој­но­здрав­стве­них уста­но­ва за по­тре­бе пси­хо­ло­шке и ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не про­це­не сно­се кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу у вој­не шко­ле.

СЕ­ЛЕК­ЦИ­ЈА КАН­ДИ­ДА­ТА

а) Вој­на ака­де­ми­ја

У Вој­ној ака­де­ми­ји се­лек­ци­ја се ре­а­ли­зу­је у два де­ла.
У пр­вом де­лу кан­ди­да­ти по­ла­жу при­јем­ни ис­пит из обла­сти ма­те­ма­ти­ке и под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти. На­кон ре­ше­них при­го­во­ра на ре­а­ли­за­ци­ју пр­вог де­ла се­лек­ци­је, фор­ми­ра се ранг-ли­ста на осно­ву про­пи­са­них ме­ри­ла за утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да кан­ди­да­та.
При­ли­ком до­ла­ска на пр­ви део се­лек­ци­је – при­јем­ни ис­пит кан­ди­да­ти су оба­ве­зни да од иза­бра­ног ле­ка­ра до­не­су по­твр­ду да су здрав­стве­но спо­соб­ни за фи­зич­ку про­ве­ру.
На дру­ги део се­лек­ци­је (ме­ди­цин­ско-здрав­стве­на и пси­хо­ло­шка про­це­на) по­зи­ва­ју се кан­ди­да­ти по­чев од нај­бо­ље ран­ги­ра­ног па све док се не по­пу­ни по­тре­бан број здрав­стве­но спо­соб­них кан­ди­да­та.
Јед­но­вре­ме­но са се­лек­ци­јом вр­ши се и без­бед­но­сна про­ве­ра кан­ди­да­та.

Кан­ди­да­ти ко­ји су као уче­ни­ци III или IV раз­ре­да сред­ње шко­ле осво­ји­ли јед­но од пр­ва три ме­ста из ма­те­ма­ти­ке на ре­пу­блич­ком так­ми­че­њу ко­је ор­га­ни­зу­је Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја Ре­пу­бли­ке Ср­би­је не по­ла­жу при­јем­ни ис­пит из ма­те­ма­ти­ке, а при­јем­ни ис­пит из тог пред­ме­та вред­ну­је се мак­си­мал­ним бро­јем бо­до­ва. Ово се не од­но­си на на­гра­де осво­је­не на ре­пу­блич­кој смо­три на­уч­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва та­ле­на­та. Кан­ди­да­ти при­ла­жу ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме о осво­је­ним на­гра­да­ма и њи­хо­вом ран­гу на ре­пу­блич­ком так­ми­че­њу.

O тер­ми­ни­ма за се­лек­ци­ју по да­ту­му, ме­сту и вре­ме­ну кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пре­ко ин­тер­нет стра­ни­це Вој­не ака­де­ми­је и Уни­вер­зи­те­та од­бра­не и пре­ко Цен­та­ра МО где су кон­ку­ри­са­ли.

б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА

Про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти је ели­ми­на­ци­о­ног ка­рак­те­ра, а ин­фор­ма­ци­ја о ми­ни­му­му кри­те­ри­ју­ма ко­је је нео­п­ход­но да кан­ди­дат за­до­во­љи би­ће ис­так­ну­та на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА.

Вре­мен­ски тер­ми­ни од­ре­ђе­ни за здрав­стве­ни пре­глед, пси­хо­ло­шко те­сти­ра­ње и про­ве­ру фи­зич­ке спо­соб­но­сти, као и да­тум, ме­сто и вре­ме по­ла­га­ња при­јем­ног ис­пи­та, би­ће ис­так­ну­ти на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.
Ли­ста кан­ди­да­та ко­ји ис­пу­не усло­ве за по­ла­га­ње при­јем­ног ис­пи­та би­ће ис­так­ну­та нај­ма­ње се­дам да­на пре тер­ми­на за по­ла­га­ње при­јем­ног ис­пи­та, на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.

Кан­ди­да­ти ко­ји су као уче­ни­ци III или IV раз­ре­да сред­ње шко­ле осво­ји­ли јед­но од пр­ва три ме­ста из би­о­ло­ги­је или хе­ми­је на ре­пу­блич­ком так­ми­че­њу ко­је ор­га­ни­зу­је Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, не по­ла­жу при­јем­ни ис­пит из од­го­ва­ра­ју­ћег на­став­ног пред­ме­та, а при­јем­ни ис­пит из тог пред­ме­та вред­ну­је се мак­си­мал­ним бро­јем бо­до­ва. Ово се не од­но­си на на­гра­де осво­је­не на ре­пу­блич­кој смо­три на­уч­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва та­ле­на­та. Кан­ди­да­ти при­ла­жу ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме о осво­је­ним на­гра­да­ма и њи­хо­вом ран­гу на ре­пу­блич­ком так­ми­че­њу.

Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја не­ће се вра­ћа­ти кан­ди­да­ти­ма.

МЕ­РИ­ЛА ЗА УТВР­ЂИ­ВА­ЊЕ РЕ­ДО­СЛЕ­ДА КАН­ДИ­ДА­ТА

a) Вој­на ака­де­ми­ја

Утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да при­ја­вље­них кан­ди­да­та вр­ши се на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла:
-    успех из сред­ње шко­ле, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 40;
-    про­ве­ра зна­ња из ма­те­ма­ти­ке, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 45 и
-    про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 15.

Ран­ги­ра­ње кан­ди­да­та на осно­ву при­јем­ног ис­пи­та из­вр­ши­ће се та­ко што ће се ран­ги­ра­ти они кан­ди­да­ти ко­ји по­стиг­ну нај­ма­ње 10 од мо­гу­ћих 45 бо­до­ва из ма­те­ма­ти­ке и 3,75 од мо­гу­ћих 15 на фи­зич­кој про­ве­ри.

Уку­пан мак­си­ма­лан број бо­до­ва ко­ји кан­ди­дат мо­же да оства­ри из­но­си 100 бо­до­ва. Кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву укуп­но оства­ре­ног бро­ја бо­до­ва, а у слу­ча­ју истог бро­ја бо­до­ва пред­ност ће има­ти кан­ди­дат са ви­ше осво­је­них бо­до­ва на про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке.

б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА

Утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да при­ја­вље­них кан­ди­да­та вр­ши се на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла:
-    успех из сред­ње шко­ле или гим­на­зи­је, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 40;
-    про­ве­ра зна­ња из хе­ми­је и би­о­ло­ги­је, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 60.

Ран­ги­ра­ње кан­ди­да­та на осно­ву при­јем­ног ис­пи­та из­вр­ши­ће се та­ко што ће се ран­ги­ра­ти они кан­ди­да­ти ко­ји по­стиг­ну нај­ма­ње 50% + 1 бод на сва­ком од те­сто­ва ко­ји по­ла­жу на при­јем­ном ис­пи­ту (16 бо­до­ва из хе­ми­је и 16 бо­до­ва из би­о­ло­ги­је).

Уку­пан мак­си­ма­лан број бо­до­ва ко­ји кан­ди­дат мо­же да оства­ри из­но­си 100. Кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву ме­ста на ко­нач­ној ранг-ли­сти.

НА­ЧИН И РО­КО­ВИ ЗА ПОД­НО­ШЕ­ЊЕ ЖАЛ­БЕ НА УТВР­ЂЕ­НИ РЕ­ДО­СЛЕД

а) Вој­на ака­де­ми­ја

На­кон за­вр­ше­ног при­јем­ног ис­пи­та и об­ја­вље­них ре­зул­та­та на ин­тер­нет стра­ни­ци Вој­не ака­де­ми­је и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду, кан­ди­да­ти мо­гу уло­жи­ти при­го­вор на­чел­ни­ку Вој­не ака­де­ми­је у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња. На­чел­ник Вој­не ака­де­ми­је у ро­ку од 3 да­на од при­је­ма од­лу­чу­је по при­го­во­ру.

б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА

Пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на до 48 ча­со­ва од мо­мен­та за­вр­шет­ка при­јем­ног ис­пи­та на огла­сној та­бли, на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, као и на ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.

Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на мо­же под­не­ти при­го­вор де­ка­ну Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња пре­ли­ми­нар­не ранг-ли­сте на огла­сној та­бли Фа­кул­те­та. Де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та до­но­си ре­ше­ње по при­го­во­ру у ро­ку од три да­на од да­на под­но­ше­ња при­го­во­ра.

На ре­ше­ње де­ка­на кан­ди­дат мо­же из­ја­ви­ти жал­бу Са­ве­ту Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА у ро­ку од три да­на од да­на при­је­ма ре­ше­ња. Са­вет ре­ша­ва по жал­би у ро­ку од три да­на од да­на ње­ног при­је­ма.

На­кон од­лу­чи­ва­ња по при­го­во­ру, ко­ми­си­ја утвр­ђу­је и об­ја­вљу­је ко­нач­ну ранг-ли­сту свих кан­ди­да­та са укуп­ним бро­јем бо­до­ва сте­че­ним по свим кри­те­ри­ју­ми­ма.

Ко­нач­на ранг-ли­ста об­ја­вљу­је се на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.

ШКО­ЛО­ВА­ЊЕ, ПРА­ВА И ОБА­ВЕ­ЗЕ КА­ДЕ­ТА

Шко­ло­ва­ње у Вој­ној ака­де­ми­ји има струк­ту­ру основ­них ака­дем­ских сту­ди­ја пр­вог сте­пе­на у тра­ја­њу од че­ти­ри го­ди­не, што под­ра­зу­ме­ва 240 ЕСПБ и ин­те­гри­са­них ака­дем­ских сту­ди­ја за сту­диј­ски про­грам Вој­но ва­зду­хо­плов­ство у тра­ја­њу од 5 го­ди­на, што под­ра­зу­ме­ва 300 ЕСПБ. По­сле за­вр­шет­ка шко­ло­ва­ња ка­де­ти сти­чу ви­со­ко обра­зо­ва­ње и струч­но зва­ње ко­је је про­пи­са­но акре­ди­то­ва­ним сту­диј­ским про­гра­ми­ма.

Шко­ло­ва­ње на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­ве­р­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду има струк­ту­ру ин­те­гри­са­них ака­дем­ских сту­ди­ја у тра­ја­њу од шест го­ди­на, од­но­сно 360 ЕСПБ. По­сле за­вр­шет­ка шко­ло­ва­ња ка­де­ти сти­чу ви­со­ко обра­зо­ва­ње и струч­но зва­ње док­тор ме­ди­ци­не, ка­ко је про­пи­са­но акре­ди­то­ва­ним сту­диј­ским про­гра­мом.

На­кон успе­шно за­вр­ше­ног шко­ло­ва­ња у Вој­ној ака­де­ми­ји и Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту ВМА ка­де­ти се при­ма­ју у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу и про­из­во­де у чин пот­по­руч­ни­ка од­го­ва­ра­ју­ћег ро­да – слу­жбе.

За вре­ме шко­ло­ва­ња ка­де­ти Вој­не ака­де­ми­је и Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА има­ју ста­тус вој­ног ли­ца, у скла­ду са За­ко­ном о Вој­сци Ср­би­је. За вре­ме шко­ло­ва­ња ка­де­ти ста­ну­ју у ин­тер­на­ту, а све тро­шко­ве шко­ло­ва­ња сно­си Ми­ни­стар­ство од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

Ме­ђу­соб­не оба­ве­зе ли­ца при­мље­них на шко­ло­ва­ње и Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ре­гу­ли­шу се уго­во­ром.

Кон­курс је отво­рен oд 13. фе­бру­а­ра до 31. мар­та 2017. го­ди­не.

Кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за ка­де­те Вој­не ака­де­ми­је и Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА мо­ћи ће да до­би­ју оба­ве­ште­ње о ре­зул­та­ти­ма кон­ку­р­са од вој­них шко­ла за ко­је су кон­ку­ри­са­ли.

Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти у:
-    Од­се­ку за пи­та­ња ка­де­та и слу­ша­ла­ца Вој­не ака­де­ми­је на те­ле­фо­не: 011/3603-112 и 011/3603-344, или пре­ко елек­трон­ске по­ште upis@va.mod.gov.rs; stud.sluzba@va.mod.gov.rs
-    Сту­дент­ској слу­жби Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА на те­ле­фо­не 011/3608-129, 011/3608-134 или 011/3608-661, или на­ћи на ин­тер­нет адре­са­ма http://www.mfvma.mod.gov.rs. или пре­ко елек­трон­ске по­ште medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs